Biblická olympiáda

Biblickú olympiádu riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o. a Diecéznych katechetický úradov.

 

Olympiáda sa uskutočňuje v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (v súčastnosti prebiehajú legislatívne zmeny a proces schvaľovania).

Organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

Ruší sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916.