Duchovná formácia

 • Veni Sancte

  Povinná účasť na podujatí nie je len predpokladom k predĺženiu kánonickej misie, je to zároveň dôležitý čas a priestor z viacerých hľadísk. Prosíme o dary Ducha Svätého, odborne sa formujeme v rámci prednášok (stretnutie s odborníkom), upresňujeme základné informácie, ktoré sú potrebné pre prácu v nastávajúcom školskom roku. Ďalšou skutočnosťou, ktorú zvlášť zdôrazňujeme, je stretnutie sa s otcom biskupom, ktorý misiou vysiela katechétu a ten svojou prítomnosťou vyjadruje jednotu s cirkvou.

 • Stretnutia školských dekanov

  Pracovné stretnutie školských dekanov s diecéznym biskupom sa spravidla koná raz ročne v zasadačke Diecézneho katechetického strediska, Jána Kalinčiaka 1 v Žiline.

 • Rekolekcie učiteľov NBV a KNB - dekanáty

  Trvalá permanentá formácia učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy prebieha v diecéze v dekanátnych katechetických strediskách.

   

  Pre každý dekanát je biskupom menovaný školský dekan, ktorý koná pravidelné rekolekcie s učiteľmi náboženstva/náboženskej výchovy svojho dekanátu. Rekolekcie katechétov so školským dekanom sú zamerané na rozvoj kompetencií v oblasti telologickej, pedagogickej, kultúrnej, organizačnej a spirituálnej. Stretnutia tvoria súčasť diecéznej formácie učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy.

 • Duchovné cvičenia

  Podstatným cieľom katechetickej formácie je uschopniť katechétov na komunikovanie kresťanského posolstva. (VDPK čl. 235) Takúto úlohu môžu zvládnuť iba katechéti s hlbokou vierou, jasnou kresťanskou a cirkevnou totožnosťou. Starať sa teda o vlastný duchovný život je povinnosťou každého, kto má byť učiteľom, vychovávateľom a zároveň svedkom viery.