Kánonická misia

Inštrukcie pre naplnenie podmienok kánonickej misie 

KÁNONICKÁ MISIA:

- zoznam katechétov s platnou kánonickou misiou budeme priebežne aktualizovať

- ak ste dali súhlas v zoznam si budete môcť priebežne sledovať platnosť vašej misie

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE NOVEJ MISIE:

- záujemca vyplní Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (príloha č. 1.),

- záujemca vyplní Žiadosť o službu v školskej katechéze (príloha č. 2.),

- záujemca vyplní Kódex pastoračného správania (príloha č. 6.),

- túto žiadosť spolu s kódexom predloží kňazovi - správcovi farnosti v ktorej chce pôsobiť /na území ktorej sa škola nachádza/,

- ak správca danej farnosti žiadosti o službu vyhovie, vyplní Žiadosť o udelenie kánonickej misie (príloha č. 3.) a odošle ju otcovi biskupovi,

- ak otec biskup vyhovie žiadosti o udelenie, misia je odoslaná poštou na adresu farnosti,

- potom je možné v danej škole zrealizovať uzatvorenie zmluvy,

 

 

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNEJ MISIE:

- ak katechétovi končí platnosť kánonickej misie vyplní Žiadosť o predĺženie kánonickej misie (príloha č. 5.),
 
- je potrebné vyplniť Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (príloha č. 1.),

- túto žiadosť predloží kňazovi - správcovi farnosti v ktorej pôsobí,

 - ak správca danej farnosti žiadosti o predĺženie vyhovie odošle ju otcovi biskupovi,

- ak otec biskup vyhovie žiadosti o udelenie, misia je odoslaná poštou na adresu farnosti,

- Kódex pastoračného správania /ak ste ho ešte neodovzdali/ podpísaný priloží k žiadosti (príloha č. 6),

- k žiadosti o predĺženie je potrebné priložiť potvrdenie o absolvovaní duchovných cvičení počas trvania platnosti misie podľa podmienok bod č. 5 (ak ste ho neposlali poštou skôr - netýka sa DC organizovaných DKÚ Žilina),

- elektronické potvrdenie účasti na duchovných cvičeniach pre všetkých katechétov /elektronický formulár/