Katechéza vo farnosti

Katechéza je organizované a systematické podávanie kresťanského učenia v spoločenstve, do ktorého má vovádzať a v ňom sa vykonávať. Katechéza je procesom výchovy viery. Vychádza z apoštolskej kerygmy, ktorú primerane vysvetľuje a vykladá tým, ktorí už veria a chcú sa prehĺbiť vo viere. Vzorom katechézy je krstný katechumenát.

 

Cieľom katechézy je uviesť do spoločenstva s Ježišom Kristom a je vyjadrený vo vyznaní viery. Katechéza sa uskutočňuje v procese vzájomnej komunikácie, v ktorom je ohlasovaná radostná zvesť a tá si vyžaduje vieru, spoločenstvo a slobodnú odpoveď.

 

Koncepcia katechizácie na Slovensku