Metodický materiál

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre:

- základné školy
- stredné školy
- štvorročné a osemročné gymnázia
- dvojročné nadstavbové stredné školy


Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí dňa 28. 10 .2010 (KBS/67/28.10.2010)

Od školského roku 2011/2012 strácajú platnosť staré učebné osnovy pre:
• 1. – 4. ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 5.– 9.ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 1. – 2. ročník gymnázií, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 771/2002-42
• prvý stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• 5.– 9.ročník cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• cirkevné gymnáziá, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45

 

 

 

 

Metodické príručky katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy pre 1. až 9. ročník základných škôl a prvý a druhý ročník stredných škôl a gymnázií. Súčasťou niektorých metodík sú hudobné a dátové CD, ktorých obsahom je predstavenie ročníkov, prezentácie, obrazová príloha, piesne, hudba, príbehy.