Metódy čítania Biblie s porozumením

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) ponúka programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl, ktoré sú orientované na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a na podporu výchovy a vzdelávania. 

 

V piatok a v sobotu 16. a 17. marca 2018 sa v Žiline uskutočnilo vzdelávanie pre učiteľov náboženstva - katechétov. Účastníkov vzdelávania v programe "Metódy čítania Biblie s porozumením" čakala dvojdňová práca so Svätým písmom. Vzdelávanie otvoril metodik KPKC dr. Roman Vitko a lektorom vzdelávania bol biblista doc. Branislav Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vzdelávania sa zúčastnilo 35 frekventantov.

 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti čitateľských stratégií a čítania Biblie s porozumením na základných a stredných školách.

 

Vzdelávanie ponúkame všetkým katechétom v rámci permanentnej formácie. Cieľom je zvyšovanie efektívnosti práce a rozvoj kľúčových kompetencií.