Špeciálne základné školy a praktické školy

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 71. plenárnom zasadnutí dňa 20.3.2012 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre špeciálne základné školy pre deti s mentálnym postihnutím a pre praktické školy. (KBS/71/20.3.2012)

Metodické pokyny na hodnotenie
Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie [stiahni]
Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]
Metodický pokyn č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl [stiahni]
Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]
Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]

(zdroj: stránka MŠ SR – www.minedu.sk – legislatíva – rezortné predpisy 2010)

 

Predstavenie Kurikula katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre špeciálne základné školy a praktické školy [stiahni]

Rámcový vzdelávací program
Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím 1.-9. ročník
[stiahni]

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre 1.-3. ročník praktickej školy
[stiahni]

Vzdelávacie plány pre 1.-9. ročník ŠZŠ [stiahni]

Špeciálne základné školy - prezentácie
• Predstavenie kurikula predmetu katolícka náboženská výchova pre špeciálne základné školy [stiahni]
• Štruktúra metodickej príručky predmetu katolícka náboženská výchova pre špeciálne základné školy [stiahni]
• Náboženská edukácia v špeciálnej základnej škole - prvý ročník špeciálnej základnej školy [stiahni]
• Predstavenie metodickej príručky predmetu katolícka náboženská výchova pre prvý ročník špeciálnej základnej školy [stiahni]
• Predstavenie metodickej príručky predmetu katolícka náboženská výchova pre druhý ročník špeciálnej základnej školy [stiahni]
• Predstavenie metodickej príručky predmetu katolícka náboženská výchova pre tretí ročník špeciálnej základnej školy [stiahni]
• Predstavenie metodickej príručky predmetu katolícka náboženská výchova pre piaty ročník špeciálnej základnej školy [stiahni]

Metodická príručka obsahuje edukačný proces pre jednotlivé stupne postihnutia: cca 390 strán formátu A4 – cca 230 strán textu, cca 150 strán obrazovej prílohy – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3, materiály na CD a DVD nosičoch.

 

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Ročníková téma: CESTA RADOSTI
Obsah náboženskej výchovy pre tento ročník predstavuje ročníkovú tému Cesta radosti. Jej cieľom je viesť žiakov k postupnému objavovaniu lásky Boha k svetu a k človeku prostredníctvom budovania vzájomných vzťahov, spoznávania ich hodnoty, ako aj k formovaniu návykov vzájomného prijímania sa a k návyku jednoduchej modlitby.

Ročníkový cieľ: Objaviť, že som milovaným Božím dieťaťom. Oceniť hodnotu vzájomných vzťahov. Formovať návyk vzájomného prijímania sa a návyk modlitby.

Ročníkový symbol: SRDCE

 

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Ročníková téma: CESTA ZA SVETLOM
Obsah ročníkovej témy pre 2. ročník špeciálnej základnej školy – Cesta za svetlom – vedie žiakov k spoznávaniu Boha – Otca ako toho, kto tvorí svet a každého človeka z lásky. On prežaruje naše vzťahy (priateľstvá, rodinu), celý náš život. Svetlo jeho lásky nás pozýva k dialógu, ktorým je modlitba. V poslednej podtéme predstavujeme Ježiša, ktorý sa chce stať dobrým priateľom každého človeka.

Ročníkový cieľ: Spoznávať milujúceho Otca prostredníctvom vnímania a pozorovania stvorených vecí, vzťahov medzi ľuďmi: budovaním priateľstva medzi rovesníkmi a rozvíjaním osobného vzťahu k Ježišovi ako k dobrému priateľovi (návyk modlitby).

Ročníkový symbol: svetlo

 

 RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Ročníková téma: CESTA POZNANIA LÁSKY
Žiaka charakterizuje túžba po láske. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu okolitého sveta, nad ktorým dokáže žiak žasnúť. Žiak v úžase objavuje krásu a jedinečnosť seba a sveta. Ročníková téma zameraná na cestu poznania lásky umožňuje žiakovi spoznávať starostlivého Boha, ktorý miluje ľudí. Boha, ktorý posiela svojho Syna, a ten buduje spoločenstvo lásky, do ktorého sme všetci pozvaní aj prostredníctvom sviatosti krstu. Pre jeho správnu predstavu Boha, ako aj vzťah k nemu, sú dôležité všetky ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu.

Ročníkový cieľ : Objaviť rozmer lásky a vďačnosti vo vzťahu k Bohu. Získať vedomosti o diele stvorenia ako výsledku lásky milujúceho Otca k ľuďom. Spoznať život Ježiša – Božieho Syna – a vnímať jeho pôsobenie na zemi ako výraz lásky Boha k ľuďom. Prejaviť záujem o budovanie a rozvíjanie vzťahov – prijímať a rozdávať lásku. Prejaviť úctu k Božiemu menu a rozvíjať osobný vzťah k Ježišovi – návyk modlitby a účasti na svätej omši.

Ročníkový symbol: STROM

 

 RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PREDMETU KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Ročníková téma: CESTA VIERY
Človek, prichádzajúci na tento svet, sa stáva súčasťou prirodzenej rodiny. Mala by sa stať miestom lásky, bezpečia,  porozumenia,  starostlivosti. Nemožno uprieť obetu, starostlivosť a lásku rodičom, ktorí prijali svoje dieťa ako dar. Nie všetky deti však môžu zažiť teplo domova. Zvlášť citlivá je táto otázka u detí, kde prirodzená rodina neposkytuje základné rodinné hodnoty. Je omnoho náročnejšie takýmto žiakom, u ktorých sú narušené ľudské vzťahy, odovzdávať posolstvo o Božej láske. Nesmierne dôležité je ponúknuť a dať im zažiť, že je tu niekto, kto ich nekonečne miluje. A je to práve Boh, ktorý každého pozýva do duchovnej rodiny, do Cirkvi. Žiak má byť sprevádzaný na ceste viery a spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného medziľudského spolunažívania. Má sa pripraviť na dôležitý medzník vo svojom živote – prvé prijatie sviatosti zmierenia a stretnutie s Kristom v Eucharistii. Mal by spoznať sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie ako dar a prijať pozvanie k životu v  spoločenstve veriacich ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní občianskej spoločnosti. Aj mentálne postihnutý žiak je schopný vnímať a precítiť nevyslovenú skutočnosť v hĺbke, v ktorej sa Boh zjavuje človeku. Náboženská edukácia umožňuje rozvíjať u mentálne postihnutých žiakov ich duchovný rozmer primeraným spôsobom, čím sa podieľa na celistvej výchove žiaka.

Ročníkový cieľ:
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu
k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný život. Disponovať
sa na prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie.

Ročníkový symbol: CHLIEB