Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy (ISCED 0) 

Štátny vzdelávací program bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008.

Katolícke náboženstvo pre materské školy

 

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň ZŠ (ISCED 1)

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008. Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPU bol platný k 1. 3. 2011. Úpravy boli vykonané: Rámcové učebné plány - platnosť od 1. 9. 2011

Človek a hodnoty - katolícke náboženstvo

 

Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň ZŠ (ISCED 2)

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008. Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPU bol platný k 1. 3. 2011. Úpravy boli vykonané: Rámcové učebné plány - platnosť od 1. 9. 2011

Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. až 9. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom. 

Človek a hodnoty - katolícke náboženstvo

 

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá (ISCED 3)

Gymnáziá poskytujú všeobecné vzdelanie. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3 - vyššie sekundárne vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú žiaci gymnázií so štvorročným štúdiom a žiaci 5. až 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Štátny vzdelávací program stanovuje povinne vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené aj prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.

Človek a hodnoty - katolícke náboženstvo

Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá)