Výberové konanie / Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom s predpokladaným termínom nástupu od 01. februára 2023.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“),
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • ovládanie štátneho jazyka, podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • znalosť príslušnej legislatívy.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • zdravotná spôsobilosť zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
 • praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky,
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Požadované doklady:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
 2. osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie),
 4. čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie staršie ako jeden mesiac),
 6. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden mesiac),
 7. vypracovaný návrh koncepcie rozvoja cirkevnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
 8. krstný list, resp. sobášny list (dobrovoľné),
 9. odporúčanie miestneho duchovného z miesta bydliska,
 10. písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte do 28. októbra 2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke označenej menom a adresou odosielateľa a s nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad, P.O.Box B-46,
011 36 Žilina.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk. Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.

Kontakt: Diecézny školský úrad, P.O.Box B-46, 011 36 Žilina, ( 041/500 22 15 email: dsu@dcza.sk

Prot. č.: DŠÚ-165/2022-1     V Žiline 30.09.2022