Kurikulum a tematické plány

KURIKULUM RÍMSKOKATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA/ NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (PRE PRIMÁRNE, NIŽŠIE STREDNÉ, STREDNÉ A ÚPLNÉ STREDNÉ VZDELÁVANIE)

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204):

článok II. bod 4
Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

článok II. bod 5
Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR.

článok II. bod 6
Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.

článok III. bod 2
Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.

Predprimárne vzdelávanie - Kurikulum predmetu KNB/NBV pre materské školy

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí dňa 16.3.2010 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo /náboženská výchova v materských školách bez ohľadu zriaďovateľa. (č. KBS/65/16.3.2010/MŠ).

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre predprimárne vzdelávanie [stiahni]
Školský vzdelávací program – vzor [stiahni]
Kompetencie dieťaťa v rámci náboženskej výchovy – vzor [stiahni]

Metodická príručka bola vydaná v súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre materské školy. Tvorí komplex celej predškolskej edukácie v predmete katolícke náboženstvo/náboženská výchova rozvrhnutý do troch vekových kategórií: 3 – 4 ročné deti, 4 – 5 ročné deti a 5 – 6 ročné deti. Príručku tvoria rozpracované obsahy, námety, šablóny, pracovné listy a iné.)
Návrh plánu duchovnej formácie v katolíckej materskej škole nad rámec predmetu náboženskej výchovy:
– pre 3 – 4 ročné deti [stiahni]
– pre 4 – 5 ročné deti [stiahni]
– pre 5 – 6 ročné deti [stiahni]

Inovovaný Rámcový vzdelávací program
Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov.

Úpravy boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. Postupným zavedením sa
od 1. 9. 2019 týkajú všetkých ročníkov.

Primárne vzdelávanie - vzdelávacie štandardy /klikni/

Nižšie sekundárne vzdelávanie - vzdelávacie štandardy /klikni/

Vyššie sekundárne vzdelávanie - vzdelávacie štandardy
- gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom /klikni/
- gymnázium s osemročným vzdelávacím programom /klikni/

Ponúkame TVVP pripravené na import do elektronickej triednej knihy:

Prvý až štvrtý ročník cirkevných základných škôl /klikni/

Prvý až štvrtý ročník základných škôl /klikni/

Piaty až deviaty ročník cirkevných základných škôl /klikni/

Piaty až deviaty ročník základných škôl /klikni/

Prvý a druhý ročník stredných škôl /klikni/