Veľká noc / Ježiš žije

Katechéza z cyklu "Rozsievač vyšiel rozsievať", J. Šelinga
 • Kľúčové slová: Zmŕtvychvstanie Krista, zamknuté dvere, strach, bolesť, premena, otvorené dvere, nový život.
 • Čas: 90 min. 
 • Cieľová skupina: 8.-9. roč. ZŠ, SŠ
 • Cieľ: Pozvať žiakov na stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom prostredníctvom záznamu udalostí, ako ich podávajú evanjelisti a svätý Pavol, aby aj oni sami prežili prechod od pochybnosti k presvedčeniu, od strachu k pokoju a radosti, od uzavretosti k verejnému ohlasovaniu najradostnejšieho posolstva „Ježiš žije!“ Zámerom je ukázať, ako pôsobí Zmŕtvychvstalý v súčasnom svete.
 • Pomôcky: Sväté písmo, biblický list, pracovný list, prezentácia, obrázky zatvorených a otvorených dverí.
 • Na stiahnutie: 
  • metodika, biblický a pracovný list (PDF)
  • prezentácia (PPTX, CANVA)
  • pôvodná verzia katechézy (PDF)

Katechéza

 • Aj dnes, uprostred tisícov pochybností, nám zaznieva zvesť o zmŕtvychvstaní Pána. V žiakoch rezonujú otázky typu:
  • „Ako mohol Ježiš vstať z mŕtvych?“
  • „Prečo sa nikdy neukáže?“
  • „Čo ak smrť má posledné slovo?“
 • Cestu viery v zmŕtvychvstanie môžu sťažovať dve ťažkosti:
 1. Príliš materiálna predstava, ktorá predstavuje zmŕtvychvstalého Ježiša na spôsob vzkrieseného Lazára. Kým Lazár sa po vzkriesení vrátil do života, ktorý žil predtým, Ježiš zmŕtvychvstaním vstúpil do celkom nového, nám nepredstaviteľného života. Jeho telo má iné vlastnosti (nepoznajú ho, prichádza cez zatvorené dvere…), to, že sa ho možno dotknúť, nepovažujú očití svedkovia za samozrejmosť…
 2. Predstava zmŕtvychvstania ako udalosti, ktorá nastane pri konci sveta. Takáto predstava by znamenala celkom zabudnúť, že zmŕtvychvstalý Ježiš žije a jeho milosť pôsobí vo svet a pretvára ho. Sv. Ján píše: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov“ (1Jn 3,14a).

1. Zamknuté / otvorené dvere

 • TIP: Tejto etape je vyhradená prvá hodina. Vopred si pripravte:
 1. Obrázky. Na prvom sú zamknuté dvere, na druhom otvorené. Alternatívou sú obrázky z prezentácie (SN_02.07).
 2. Evanjelium. Text Jn 20,19-29.

Zatvorené dvere

 • SN_02 alebo obrázok zatvorených dverí, najlepšie vo formáte A3, aby ho žiaci dobre videli.
 • So žiakmi spoločne uvažujeme nad obrázkom. Pomocné otázky:
  • „Čo vidíte na obrázku? Opíšte ho.“
  • „Ako na vás pôsobí?
Dom, ktorý vidíme je zabezpečený. Má alarm, mreže na oknách, strážneho psa, plot. Ľudia čo v ňom bývajú majú zrejme strach. Zatvorený a zamknutý dom je smutný. Môže byť obrazom sveta, v ktorom všeličo nefunguje. Kedy sa náš život podobá domu so zatvorenými dverami?
 • TIP: Možné odpovede: Keď prežívame neistotu, obavy, temnotu, smútok, strach, bolesť…Žiaci menujú to, čo spôsobuje „temnotu“ sveta (nepriateľstvá, nenávisť, násilie, vraždy, vojny…) Návrhy zapíšte na tabuľu k obrázku alebo použite ďalší snímok prezentácie (SN_03). Žiaci si ich zapíšu aj do pracovného listu.
Dom so zatvorenými dverami je aj obrazom života človeka, ktorého srdce, tvár či ruky sú zatvorené voči iným, vrátane Boha.
 • TIP: Žiaci doplnia do pracovného listu príklady situácií, kedy máme zatvorené srdce, tvár alebo ruky (Keď neviem odpustiť, chcem mať všetko len pre seba, nevidím, alebo nechcem vidieť toho, kto potrebuje pomoc…), SN_04.
 • SN_05. So žiakmi spoločne uvažujeme o udalostiach Veľkého piatku, i o tom, ako tieto chvíle prežívali apoštoli. Môžeme použiť prvú stranu biblického listu Ježiš žije.
 • Potom prečítame text Svätého písma (Jn 20,19-29) a spolu diskutujeme o reakcii učeníkov. Možné odpovede: Rozutekali sa, Peter zapiera, skryli sa, pretože sa báli…
Ako reagovali apoštoli po zajatí a následne po ukrižovaní Ježiša a prečo?
 • Pod obrázok dopíšeme „Učeníci plní strachu sa pred Židmi skrývajú a zatvárajú dvere.“ (SN_06) Žiaci si ju napíšu do pracovného listu.

Otvorené dvere

 • SN_07 Prejdeme k druhému obrázku (otvorené dvere), ten symbolizuje premenu.
 • TIP: Prostredníctvom otázok podnietime diskusiu:
  • „V čom je tento druhý obrázok iný?“ (Okná a dvere sú otvorené, psík radostne víta prichádzajúcich, vtáčiky spievajú…)
Tento obrázok môže byť symbolom premeny, akú spôsobila Ježišova prítomnosť medzi apoštolmi. Aj oni boli spočiatku akoby uzamknutí za zatvorenými dverami, plní strachu, pochybností…
 • Ukážeme na prvý obrázok pripevnený na tabuli.
Po stretnutí so živým Kristom sú iní, premenení. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavil učeníkom a oni spoznali, že žije. Toto stretnutie spôsobilo ich veľkú premenu. Pochybnosť sa mení na istotu, strach sa mení na pokoj a radosť, uzavretosť na nebojácne ohlasovanie.
 • SN_08 alebo niekoľkými slovami, zapísanými pod obrázkom, môžeme charakterizovať premenu, ktorú spôsobila Ježišova prítomnosť medzi apoštolmi (pochybnosť sa mení na istotu, strach na radosť, uzavretosť na nebojácnosť). Žiaci si to zapíšu do pracovného listu.
 • TIP: Pokračujeme v diskusii.
  • Čo spôsobuje prítomnosť Ježiša, ak vstupuje do života ľudí?“
 • SN_09 alebo pod druhý obrázok napíšeme odpovede žiakov (radosť, pokoj, odpustenie…).
Ježiš rozbíja zámky, vyháňa strach, otvára srdcia… Ako by ste sa vy mohli stať akoby "otvoreným domom"?
 • SN_10. Odpovede píšeme do pracovného listu (dôvera k iným, ochota prijať ich, delenie sa s inými, pomoc iným a pod…).

2. Žiť životom Zmŕtvychvstalého

 • TIP: Tejto etape je vyhradená druhá hodina. Zameriame sa pri nej na znaky nového života.
 • SN_11. Pracujeme s druhou stranou biblického listu, uvažujeme o dôkazoch vzkriesenia.
Existujú dôkazy vzkriesenia?
Aby sme verili v zmŕtvychvstanie Ježiša, treba dôverovať svedkom, ktorí o ňom rozprávali: ženám, učeníkom, apoštolom… Máme ich slová, ich istotu a vieme, že táto skutočnosť radikálne zmenila ich život, viacerí za toto presvedčenie zaplatili svojim životom.
 • TIP: Prečítame si text Prázdny hrob, zameriame sa na stopu i znamenie.  
Peter a Ján našli v hrobe plachty. Pre Jána je to stopa a znamenie:
 1. Stopa. Nemôže to byť krádež, ak by kradli telo, vzali by aj plachty v ktorých bolo zabalené.
 2. Znamenie. V hrobe zostali plachty smrti zostali, ale nie Ježiš. Aby sme porozumeli symbolike plachiet smrti, porovnajme si vzkriesenie Lazára so zmŕtvychvstaním Ježiša.
Ježiš Lazara vzkriesil, ale on vychádza z hrobu v zajatí plachiet smrti. Vracia sa k životu obyčajného človeka, ktorý sa opäť zakončí smrťou. Naproti tomu Ježiš vychádza z hrobu bez plachiet smrti, slobodný a žijúci navždy.
 • SN_12.
Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych pre nás. Jeho zmŕtvychvstanie zjavuje našu spásu a súčasne ju uskutočňuje. Ježiš nám dáva účasť na tajomstve svojho zmŕtvychvstania. Človek má účasť na tajomstve Kristovho zmŕtvychvstania vo sviatosti krstu, ktorá je sviatosťou viery.
Samozrejme že tento dar predpokladá z našej strany odozvu. Veriť v zmŕtvychvstalého Krista znamená nechať sa ním pozvať k novému životu. V čom spočíva tento nový život?
 1. Veriť v zmŕtvychvstalého Krista znamená pripojiť sa k dlhému zástupu svedkov, ktorí s Kristom žili, i tých, ktorí v neho uverili bez toho, že by ho videli. Tí druhí spoznali Pána v znameniach alebo v znakoch, ktoré dáva. Týmito znakmi sú v prvom rade sviatosti, a to predovšetkým sviatosť krstu, Eucharistie a pokánia. Prostredníctvom nich sa Kristova Veľká noc stáva Veľkou nocou kresťanov.
 2. Veriť v zmŕtvychvstalého Krista znamená tiež nasledovať ho na ceste lásky. „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov“ (1Jn 3,14a).
 3. Viera však nemôže kráčať bez nádeje. „Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve“ (Kol 3,3-4). Zákon Ježišovho zmŕtvychvstania je zárukou aj nášho vlastného zmŕtvychvstania.
 • SN_13.

Modlitba:

Všemohúci Bože, dopraj nám prežívať s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Spasiteľa, aby sa jeho zmŕtvychvstanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Amen.