Direktórium pre katechézu

Pápež František 23. marca 2020 schválil text nového Direktória pre katechézu, ktoré je kľúčovým nástrojom pre katechetickú službu. Prvé Všeobecné katechetické direktórium (1971) bolo odpoveďou na potrebu adaptovať v katechéze prvky, ktoré priniesla koncilová obnova. Na tridsiate výročie koncilu Ján Pavol II. zverejnil Katechizmus Katolíckej cirkvi (1992). Nový dokument bolo treba uchopiť ako prameň katechézy a tak nasledovalo zostavenie Všeobecného direktória pre katechézu (1997). A konečne po 23 rokoch prišlo aktuálne direktórium ako reakcia na podnety, ktoré priniesli synoda o novej evanjelizácii a apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium.

V prvej časti hovorí Direktórium o zjavení a jeho odovzdávaní (prvá kapitola), pričom venuje veľkú pozornosť práve evanjelizácii. Nasleduje kapitola o tom, čo to vlastne katechéza je (Identita katechézy), aké sú jej povaha, ciele, úlohy a pramene ako súčasť procesu evanjelizácie. Tretia (Katechéta) a štvrtá kapitola (Formácia katechétov) sú o ľuďoch v službe katechézy, o ich identite a povolaní.

Druhá časť je venovaná procesu katechézy so zreteľom na pedagogiku viery (piata kapitola), katechizmus ako prameň katechézy (šiesta kapitola) a metodológiu v katechéze (siedma kapitola).

Konečne tretia časť nás privádza takpovediac domov, do našej diecézy a farnosti a ponúka niekoľko podnetov, ako sa premieňať na evanjelizujúce spoločenstvo. Deviata kapitola sa venuje charakteristike kresťanskej komunity ako subjektu katechizácie.

S bohatstvom Direktória pre katechézu sa postupne zoznamujeme počas dekanátnych rekolekcií pre učiteľov KNB/NAV a iných formačných a odborných podujatí.