Školské vyučovanie náboženstva

"Školské vyučovanie katolíckeho náboženstva prešlo v priebehu času značnými zmenami. Jeho vzťah ku katechéze je rozdielom v komplementárnosti. V prípade, že rozdiel nie je jasný, hrozí nebezpečenstvo straty ich identity." (DPK 313)
  • Katechéza podporuje osobné priľnutie ku Kristovi a dozrievanie kresťanského života.
  • Školské vyučovanie náboženstva sprostredkúva žiakom poznatky o identite kresťanstva a kresťanskom živote.
Školské vyučovanie katolíckeho náboženstva "má prenikať do prostredia kultúry a vstúpiť do vzťahu s ostatným poznaním. Ako originálna forma služby slova má totiž školské vyučovanie náboženstva sprítomňovať evanjelium v osobnom procese systematickej a kritickej asimilácie kultúry." (VDK 73)

Školské vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy v SR

  • Por. Zákon 248/2008 Z. z. § 15
Na Slovensku sa v základných a stredných školách sa vyučuje náboženská výchova alebo náboženstvo; v materských školách sa umožňuje vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva. Predmetu náboženstvo na cirkevných školách zodpovedá predmet náboženská výchova vyučovaný na iných ako cirkevných školách.

Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou výchovou v základných školách a v stredných školách; v týchto školách je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

Školské vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy v Slovenskej republike má konfesionálny charakter. Vykonáva ho pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Aby bolo vyučovanie náboženstva plodné...

Ako školský predmet musí byť vyučovanie náboženstva poskytované rovnako systematicky a dôsledne ako ostatné predmety, pretože improvizácia v tejto oblasti je škodlivá a treba ju odmietnuť (DPK 315). Preto od našich učiteľov očákavame zodpovednosť, odbornosť a profesionálny prístup.

"Aby bolo školské vyučovanie katolíckeho náboženstva plodné, je nevyhnutné, aby učitelia dokázali prepojiť vieru a kultúru, ľudské a náboženské zložky, vedu a náboženstvo, školu a iné vzdelávacie inštitúcie. Angažovanosť učiteľa je čisto výchovná, zameraná na ľudské dozrievanie žiakov. Zároveň sa vyžaduje, aby učitelia boli veriaci a odhodlaní osobne rásť vo viere, aby boli začlenení do kresťanského spoločenstva a aby chceli vydávať svedectvo o svojej viere aj prostredníctvom svojich profesionálnych zručností." (DPK 318)

Obrázok od svklimkin z Pixabay