Príspevky

Pôst24 / III. Vyhrňte si rukávy

Obraz
Pôstne katechézy, cyklus Pôstny plán Úvod  ▪  I.  ▪  II.  ▪  III.  ▪ IV.  ▪ V. Pôstne katechézy: rok A  ▪  B  ▪ C Na stiahnutie: metodika ( PDF ) ▪ obrazy ( PDF ) ▪ prezentácia III ( PPTX ) Liturgia slova Tretej pôstnej nedele nás privádza do Jeruzalemského chrámu, kde sme svedkami dvoch Ježišových prorockých úkonov. Prvým je radikálna očista nádvoria pohanov, ktorou pobúril popredných židov. Druhým je predpoveď veľkonočných udalostí, ktorú spätne, po zmŕtvychvstaní rozoznali prví kresťania v jeho slovách „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“  Aplikácia pre stretnutie v malej skupine: Ako inšpiráciu pre úvodnú modlitbu môžete, najmä ak sa stretnutie koná v kostole, použiť vďakyvzdania z prefácie omše pri posviacke chrámu: Ďakujeme ti, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.  ,,Lebo ty si celý svet urobil chrámom svojej slávy, aby sa všade zvelebovalo tvoje meno, ale chceš mať aj osobitné posvätné miesta na slávenie svätých tajomstiev.” Ďakujeme ti za náš chrám, ,,dom modlitby, p

BO_24 / Kvízy

Obraz
Ako pomôcku k individuálnej príprave na Biblickú olympiádu pripravujeme pre vás biblické kvízy. Tú sú prvé z nich. Pre otvorenie v telefóne alebo tablete doporučujeme kliknúť na link pod kvízom. Znamenia v Evanjeliu podľa Jána Otvoriť v samostatnom okne:  https://view.genial.ly/65dd81221ab50b0014db586c Žalm 27 Otvoriť v samostatnom okne: https://view.genial.ly/65d78c3c02d6270014253d47 Daniel Otvoriť v samostatnom okne:  https://view.genial.ly/65cd0df0b144c400140e030b Abrahám Otvoriť v samostatnom okne: https://view.genial.ly/65a8db77dade4a0014ca10f1 Ján Krstiteľ v Evanjeliu podľa Jána Otvoriť v samostatnom okne: https://view.genial.ly/6597bfc66cee2400140e3ac2 Kniha proroka Daniela Otvoriť v samostatnom okne: https://view.genial.ly/6597bfc66cee2400140e3ac2 Jakub a Ezau Otvoriť v samostatnom okne: https://view.genial.ly/6597bfc66cee2400140e3ac2

Pracovné ponuky KNB/NAV

Obraz
Základná škola s materskou školou Horná Poruba Dátum zverejnenia: 28.04.2024 Predmet: Náboženská výchova Termín: 01.09.2024 Rozsah: 3 hodiny, 1. stupeň Informácie Škola:  https://zssmshornaporuba.edupage.org Farnosť: hornaporuba@fara.sk

Prvopiatkové katechézy / IV. Prvý piatok

Obraz
Prvopiatkové katechézy pre dospelých Charakteristika:  V katechéze z  cyklu prvopiatkových katechéz pre dospelých  si priblížime text odprosujúcej modlitby, určenej na prvopiatkovú pobožnosť. Predstavíme tzv. Veľké prisľúbenie a zdôrazníme ideu zadosťučinenia. Kľúčové slová:  Longinus, Veronika, zadosťučinenie, prisľúbenie, potupa, úcta Na stiahnutie:  Metodika ( PDF ) Prezentácia ( PPTX , CANVA ) Liturgické texty:  Evanjelium Jn 19,31-37 (LV 769). Postup pre katechézu v malej skupine 1. Uvedenie a modlitba TIP: Tému uvedieme krátkym príbehom. Potom diskutujte o tom, ako asi muž zareagoval, keď sa sused zachoval neúctivo voči jeho manželke a prečo reagoval inak, ako keď sa dotyčný správal hrubo k nemu samotnému. Istá rodina žila v susedstve jedného obzvlášť hrubého muža. Bolo až obdivuhodné, ako trpezlivo znášal otec rodiny urážky, nadávky a výstrelky zmieneného suseda. Bol to paradox, pretože, nevedno prečo, sused cielil svojimi hrubosťami takmer výlučne na neho. No jedného dňa sa su

Duchovné cvičenia / Darované ticho

Obraz
Pozývame vás na exercície pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Názov: Darované ticho Cieľ: Rozvoj katechetických a biblických kompetencií Cieľová skupina: Učitelia KNB/NAV Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD. Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo , Belušské Slatiny, 018 61 Beluša. Na stiahnutie :  Pozvánka Termín:  05.-07.04.2024 / ukončené: 29.-31.10.2023 Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára ( otvoriť formulár ) do 15.03.2024 respektíve do naplnenia kapacity.  Účastnícky poplatok: 68€, príplatok za celodennú stravu so zohľadnením diéty 10€. Pokyny na úhradu zašleme po ukončení prihlasovania. Poplatok a cestovné hradí účastník alebo vysielajúca organizácia. Pokyny na úhradu zašleme po prihlásení. Ticho je jedným z darov duchovných cvičení. V tomto dare trochu poodhalíme Božie plány s nami, stvorenými pre večnú Božiu radosť, pre jeho rodinu, pre rastúcu podobnosť s Kristom, pre službu… Prvý deň 16:

Pôst24 / II. Napnite sluch

Obraz
Pôstne katechézy, cyklus Pôstny plán Úvod  ▪  I.  ▪  II.  ▪  III.  ▪ IV.  ▪ V. Pôstne katechézy: rok A  ▪  B  ▪ C Na stiahnutie: metodika ( PDF ) ▪ obrazy ( PDF ) ▪ prezentácia II ( PPTX ) Potom čo sme prešli púšťou a týždeň sme strážili svoj zrak pôstom očí, nás dnes Cirkev vedie na vrch premenenia. Spolu s Petrom, Jakubom a Jánom nasledujeme Krista. Pri liturgii sa nechávame ožiariť Pánovou slávou, Cirkev nás uvádza do tajomstva, vzbudzuje v nás túžbu, posilňuje nás a pobáda k dôvere Pánovi. To všetko preto, aby sme sa vrátili do svojej každodennosti premenení skúsenosťou premenenia, pripravení sláviť Veľkú noc. Aplikácia pre stretnutie v malej skupine: Ako inšpiráciu pre úvodnú modlitbu môžete využiť vďakyvzdania z prefácie Prvej pôstnej nedele: Ďakujeme ti, svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo tvoj Syn ,,predpovedal svoju smrť učeníkom a na svätom vrchu im zjavil svoju slávu, aby pochopili, že cez utrpenie sa prichádza k slávnemu vzkrieseniu, ako o tom svedčí Zákon i proroci.

Pôst24 / I. Zbystrite zrak

Obraz
Pôstne katechézy, cyklus Pôstny plán Úvod  ▪  I.  ▪  II.  ▪  III.  ▪ IV.  ▪ V. Pôstne katechézy: rok A  ▪  B  ▪ C Na stiahnutie: metodika ( PDF ) ▪ obrazy ( PDF ) ▪ prezentácia I ( PPTX ) Evanjelium Prvej pôstnej nedele nás každý rok vedie do púšte, čím sa naznačuje veľavravná podobnosť medzi púšťou a pôstom. Púšť poskytuje len málo prostriedkov a pútnik je tak nútený maximálne využiť to, čo má k dispozícii. Šetrí sily, potravu a vodu, váži každý krok, dopredu plánuje najvhodnejšiu trasu, prispôsobuje sa okolnostiam. Markovo rozprávanie o Ježišovom pobyte na púšti (Mk 1,12-15) je ako batoh pútnika, malý a ľahký, no pritom je v ňom všetko, čo je nevyhnutné na náročnú cestu. Nasledujúce dve katechézy chcú predstaviť bohatstvo a výživnosť toho, čo nám takpovediac Marek nabalil na prvý pôstny týždeň. Sú vhodné ako podklad pre biblické stretnutie v malej skupine dospelých, námet na pôstnu duchovnú obnovu, katechézu väčšej skupiny či inšpirácia na homíliu (na tento účel je vhodnejšia prvá ka

Pôst24 / Pôstny plán

Obraz
"Prosíme ťa, Pane, dopraj nám týmto svätým pôstom nastúpiť cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľom spásy." Táto modlitba, ktorú Cirkev prednáša na začiatku Pôstneho obdobia, je zhrnutím toho, čo pre nás toto obdobie znamená. Pôst je cesta duchovnej obnovy, tréningový plán, ktorého cieľom je, aby sme pôstom očí, učí, rúk, nôh... zosilneli pre boj proti nepriateľom spásy. Pôstne katechézy sú ponukou pre farnosti, ktoré chcú svoje pokánie prežívať spoločne. Pre spoločenstvá i pre ad hoc vytvorené skupiny vo farnostiach môžu byť príležitosťou na päť stretnutí nad evanjeliami pôstnych nedieľ, na spoločné uvažovanie, modlitbu a zdieľanie. Na každú pôstnu nedeľu vám ponúkame dve katechézy. Prvá je zameraná konkrétnu formu pôstu a možno ju využiť aj ako námet na homíliu. Druhá je vhodnejšia pre stretnutie v menšej skupine. Ku každej katechéze je k dispozícii metodický materiál s pokynmi pre vedúceho a prezentácia.  Pôstny plán - Popolcová stred