Príspevky

Biblia očami detí a mládeže 2022/2023 / Diecézne kolo

Obraz
Blahoželáme víťazom tohtoročného diecézneho kola súťaže Biblia očami detí a mládeže. BOD_2023 od používateľa DKU DCZA

Blog / Ikona Vzkriesenia Lazára

Obraz
  Pravoslávni kresťania si pripomínajú Lazárovo vzkriesenie v sobotu pred Palmovou nedeľou . Naša liturgia pripomína tú istú udalosť na Piatu pôstnu nedeľu (v roku A), teda o necelý týždeň skôr a v spomínanú sobotu čítame záver udalosti vzkriesenia Lazára. Ježišov mocný čin sa pripomína ku koncu Veľkého pôstu a pred vstupom do najdôležitejšieho týždňa ľudských dejín. Zázrak má byť útechou a uistením pre učeníkov pred nastávajúcim Ježišovým utrpením a smrťou, aby verili, že i keď on sám zomrie, neznamená to, že nie je Pánom nad smrťou. On je vzkriesenie a život. Dva krát pripomínaný fakt že Lazár je už tri dni v hrobe odráža židovskú predstavu, podľa ktorej fyzický rozklad tela začína po troch dňoch. Preto aj Marta zdôrazňuje, že už páchne. Tento fakt odlišuje vzkriesenie Lazára od iných vzkriesení, vykonaných Ježišom. V biblickom chápaní bol Lazár neodvratne, definitívne, neodvolateľne mŕtvy. Od začiatku je zrejmé, že Ježiš túto situáciu predpokladá. Z dialógu s učeníkmi vyplýva

Pôst23 / V. Kráčať k Životu

Obraz
V skratke: Posledná katechéza z cyklu Spolu kráčať Pôstnym obdobím . V úvode uvažujeme nad hrobom ako obrazom a nad Ježišovou výzvou „Poď von!“ V prvej časti predstavíme vzkriesenie Lazára ako siedme z Ježišových znamení a poukážeme na cieľ (druhá časť), ktorý je nový život. V úloha na nasledujúce dni sa zameriame na obnovu krstných sľubov ako obnovenie rozhodnutia žiť novým životom. Kľúčové slová:  vzkriesenie, život, znamenie, krstný sľub Evanjelium:  Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45 Na stiahnutie: Metodika s poznámkami pre vedúceho ( PDF ) Prezentácia ( PPTX ) Interpretácia obrazu ( WEB ) Na Štvrtú pôstnu nedeľu sme čítali evanjeliové rozprávanie o uzdravení slepého od narodenia a na pozadí jeho príbehu sme vnímali Krista, ktorý „priviedol k svetlu viery ľudstvo kráčajúce v temnotách.“  Počas týždňa sa určite viacerí z nás ku rozprávaniu vrátili, čítali príbeh po jednotlivých dejstvách (domáca úloha) a uvažovali, aké svetlo toto evanjelium prináša do ich života. V evanjeliu Piatej pôstn

Anketa / Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva

Obraz
Z príležitosti pätnásteho výročia zriadenia Žilinskej diecézy vyhlasujeme anketu Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva . ZAPOJIŤ SA DO ANKETY Hľadáme učiteľky a učiteľov predmetov Katolícke náboženstvo a Náboženská výchova z radov laikov a rehoľníkov , ktorí pôsobia alebo pôsobili na území Žilinskej diecézy , ich práca je zároveň službou i povolaním , v škole sú tvárou svojej farnosti a Cirkvi, sú profesionáli , zruční v pedagogickom umení a zároveň skutoční svedkovia v službe slova. Jednoducho chceme oceniť ľudí, o ktorých by žiaci aj po rokoch povedali: "Náboženstvo nás učila taká zlatá pani učiteľka, zlatý pán učiteľ." Učiteľky a učiteľov môže navrhnúť každý, kto má osobnú skúsenosť s nominovanou zlatou pani učiteľkou alebo zlatým pánom učiteľom - žiaci, kolegovia, rodičia, farnosti… Anketa prebieha do 31. marca 2023 a môžete sa do nej zapojiť prostredníctvom nášho formulára .  Spýtame sa vás ako sa volá a v ktorej farnosti žije alebo pôsobí nominovaný učiteľ/u

Pôst23 / IV. Kráčať temnotou k Svetlu

Obraz
V skratke:  V úvode štvrtej katechézy z  projektu   Spolu kráčať Pôstnym obdobím  krátko zmienime evanjelium predchádzajúcej nedele (Samaritánka). Po evanjeliu pokračujeme uvažovaním nad kľúčovými slovami nedeľnej liturgie, účastníci v tejto časti pracujú s textami nedeľných čítaní. Nasleduje zhrnutie a uvažovanie nad symbolickým významom slepoty a tmy. V závere sú účastníci postavení pred voľbu jedného z postojov, zastúpených v rozprávaní. Úloha na nasledujúci týždeň pobáda k dennému čítaniu evanjelia. Stretnutie zakončíme modlitbou. Kľúčové slová:  svetlo, tma, vidieť, kráčať, obrad svetla Evanjelium:  Jn 9,1.6-9.13-17.34-38 Na stiahnutie: Metodika s poznámkami pre vedúceho ( PDF ) Prezentácia ( PPTX ) Interpretácia obrazu ( WEB ) Byť smädní alebo tápať v temnote, to patrí k životu, aj ku pôstnemu úsiliu. Podstatné je, či kráčame ku Svetlu a Prameňu . Minulotýždňové rozprávanie o stretnutí Ježiša so Samaritánkou nás povzbudzuje kráčať ku Ježišovi – Prameňu a prosiť o živú vod

Blog / Freska Slepý od narodenia

Obraz
V kláštore svätého Dioníza na vrchu Athos sa nachádza krásna freska zo 16. storočia, ktorá zachytáva rozprávanie o uzdravení slepého od narodenia . Toto evanjeliové rozprávanie má svoje nezastupiteľné miesto v mystagógii novopokrstených a nájdeme ho stvárnené na mnohých ikonách. V našej liturgii ho čítame v liturgickom cykle A na Štvrtú pôstnu nedeľu, ktorá sa spája s druhým skrutíniom katechumenov. Na rozdiel od ikon na našej freske sú zachytené hneď tri momenty rozprávania o uzdravení slepého od narodenia: Otázka učeníkov.   "Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?" (Jn 9,2) Ježišov uzdravujúci dotyk.  "Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe." (Jn 9,6-7) Slepý pri rybníku Siloe.   "On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci." (Jn 9,7) Freska Uzdravenie slepého od používateľa DKU DCZA Učeníci kladú otázku pôvodu choroby a poznajú len jedno vysvetlenie: hri

Prvopiatkové katechézy / IX. Zasvätenie

Obraz
Charakteristika:  Záver  cyklu prvopiatkových katechéz . V úvode pripomenieme dvanáste prisľúbenie a prepojíme ho s evanjeliom (Lk 15, 1-10, so staťou sme už pracovali pri tretej katechéze, venovali sme však prvému podobenstvu, teraz sa sústredíme na podobenstvo o drachme). Katechéza je krátka, predpokladá sa, že chcete oceniť deti, ktoré končia prvopiatkový deviatnik. V texte nájdete pár tipov , zvlášť odporúčam darovať deťom medailónky s obrazom najsvätejšieho Srdca Ježišovho ako pamiatku na ukončenie deviatnika. V časti Čo na to Margitka sa nachádza povzbudenie k zasväteniu rodín (viď prílohu Zasvätenie rodiny , môžete ju vytlačiť pre každé dieťa). Pri záverečnej modlitbe je priestor pre osobné zasvätenie sa Božskému srdcu.      Ako pomôcku môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky. Kľúčové slová:  Prvopiatkový deviatnik, drachma, prisľúbenie, zasvätenie,  Pomôcky:   Prezentácia ( PP

Prvopiatkové katechézy / VIII. Zapísaní v srdci

Obraz
Charakteristika: V katechéze pracujeme s myšlienkou „byť zapísaní v Ježišovom srdci“ . Idea vychádza z jedenásteho prisľúbenia ctiteľom najsvätejšieho Srdca: „Tí, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom.“ Katechézu uvedieme príbehom ( Hodinky ), v ktorom je naratívnym spôsobom vysvetlený význam obrazu „zapísaný v srdci “ a prepojenie s evanjeliom (Jn 17,20-26), s časťou o Ježišovej modlitbe za učeníkov. Premostenie príbehu, evanjelia a prisľúbenia je náplňou druhej časti katechézy ( Čo na to Margitka ). Katechézu zakončíme modlitbou , prevzatou zo Zadosťučinenia Božskému Srdcu Ježišovmu. Katechéza je súčasťou  cyklu prvopiatkových katechéz . Ako pomôcku môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky. Kľúčové slová: Zapísaní v srdci, prisľúbenie, modlitba, najsvätejšie Srdce Pomôcky: Prezentácia ( PPTX , PDF ), metodika a pracovný list ( PDF ). Úvod V úvode

Prvopiatkové katechézy / VII. Buď vôľa tvoja

Obraz
Charakteristika: V úvode katechézy z cyklu hrnieme jednotlivé prvky symbolu najsvätejšieho Srdca Ježišovho, s ktorými sme doteraz pracovali. Po prečítaní evanjelia (Jn 15,1-8) nasleduje vlastná katechéza . Zameriame sa na správne pochopenie Ježišovho prísľubu „Proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ Najskôr ho dáme do kontrastu s rozprávkou ( Ježiš nie je zlatá rybka ), potom vysvetlíme jeho zmysel ( Čo na to Margitka ) a prepojíme s s tretím a piatym prísľubom Božského Srdca (potecha vo všetkých protivenstvách; požehnanie na všetky podujatia). Zakončíme modlitbou . Katechéza je súčasťou projektu prvopiatkových katechéz . Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky. Kľúčové slová: Srdce Ježišovo, splnené prosby Pomôcky: Prezentácia ( PPTX , PDF ), metodika a pracovný list ( PDF ). Úvod SN_02. Na predchádzajúcich stretnutiach sme postupne doplňovali jednotlivé prvky symbolu

Pôst23 / Pôstne katechézy

Obraz
V spolupráci s farnosťami Rosina a Žilina-Hájik pripravujeme katechézy na tému Spolu kráčať Pôstnym obdobím . V liturgii a evanjeliách pôstnych nedieľ budeme hľadať odpoveď na otázku, čo je to pôst. Stretnutia sa budú konať v Kostole svätej Kataríny v Rosine (pondelok 17:15) a v Kostole Božieho milosrdenstva v Žiline – Hájiku (utorok 18:00) a sprevádzať nimi bude Jozef Možiešik.    Pôstne obdobie znamená: PO 17:15 ( Rosina ) UT 18:00 ( Hájik ) Prezentácia   1. Kráčať proti prúdu 27.02. 21.02. Proti prúdu   2. Kráčať k Bohu s bratmi a sestrami 06.03. 28.02. S bratmi a sestrami   3. Kráčať k Prameňu 13.03. 07.03. K Prameňu   4. Kráčať temnotou k Svetlu 20.03. 14.03. K Svetlu  5. Kráčať k Životu 27.03. 21.03. K Životu

Pôst23 / III. Kráčať k Prameňu

Obraz
V skratke:  Katechéza z  cyklu   Spolu kráčať Pôstnym obdobím.  Katechézu uvedieme pripomenutím témy predchádzajúcej nedele a zdieľaním (úvod), pokračujeme modlitbou, ktorá je prevzatá z nedeľnej liturgie. Po evanjeliu nasleduje vlastná katechéza, ktorá pozostáva z troch častí. V prvej uvažujeme nad rôznymi podobami smädu, v druhej stotožníme Boží dar a živú vodu s Duchom Svätým a posväcujúcou milosťou a v tretej sa dotkneme ich pôsobenia a účinkov. Úloha na nasledujúci týždeň pobáda ku dennému čítaniu evanjelia. Stretnutie zakončíme modlitbou. Kľúčové slová:  Smäd, milosť, Duch Svätý, svedectvo, požehnaná voda Evanjelium:  Jn 4,5-15.19b-26.39a.40-42 Na stiahnutie: Metodika s poznámkami pre vedúceho ( PDF ), alternatívny text bez prezentácie ( WEB ) Prezentácia ( PPTX ) Interpretácia obrazu ( WEB ) Ak je naše nasledovanie Krista autentické, už sme z toho zrejme aj unavení. Znechutení a roztrpčení zo svojich slabostí a zlyhaní. Vyprahnutí z neustáleho úsilia. Lebo je to drina. V ťažkost

Blog / Freska Ježiš a Samaritánka

Obraz
Ku tretiemu pôstnemu týždňu v roku A patrí evanjelium o stretnutí Ježiša so Samaritánkou . Zaujala ma freska Teofana Krétskeho (16. stor.), ktorý sa pokúsil to pamätné stretnutie zaznamenať na stene jedného z kláštorov na hore Atos. V podaní Teofana je to skôr scéna veľkonočná (dodnes slúži pre mystagógiu novopokrstených). No má čo povedať aj pútnikom pôstnym obdobím, ktorí k Veľkej noci smerujú. Ježiš sedí na skale (sedí, pretože je učiteľ), samarijská žena (tradícia ju nazýva Fótiné - Svetlana ) stojí oproti nemu (stojí, pretože je učeníčkou). Už sa vnútorne obrátila ku viere v Krista, je to ten moment, keď sa vracajú učeníci (vidíme ich v pozadí). O chvíľu pretrhnú niť ich rozhovoru a Fótiné pobeží do mesta volajúc na všetkých: "Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?"   Medzi ženou a Kristom je studňa . Ale to už nie je tá studňa na námestí v Sychare, táto má tvar kríža. To nie je studňa s vodou, z ktorej dala piť Fó