Príspevky

Špeciál / Adventný špeciál 2022

Obraz
Milí priatelia v katechetickej službe, blíži sa advent a tak sme prehľadali internet a zozbierali pre vás podnety pre katechézu a vyučovanie náboženstva. Námety sú rozčlenené podľa veku do štyroch okruhov. Pre deti... Advent 2022 / Dar.  Aktivita je určená pre rodiny, no poslúži aj ako inšpirácia na homíliu pri svätej omši za účasti detí v advente. Súčasťou programu je plagát pre rodiny, katechéza, kvíz a obrázok na každú nedeľu. Evanjelium pre detské oči.  Ponúkame vám súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle A. Obrázky sú vhodné pre menšie deti. Zapáľme sa pre Vianoce.   Adventná aktivita pre rodiny s deťmi. Ponúka námety, ako spoznať samých seba, nájsť si čas na svoju rodinu, modlitbu aj na pomoc druhým. Od raja po Betlehem. Farebný plagát s nálepkami pre deti. Na voľné políčka si deti doplnia jednotlivé postavy zo Starého zákona a Nového zákona. Ku každej postave je pripravený text katechézy (príhovor). Čas sa naplnil . Každý deň Adventu sa deti zoznámia

Advent 2022 / Izaiášov plán

Obraz
Biblická katechéza na 1. adventnú nedeľu, rok A, cyklus ADVENT 2022 Advent 2022 Tohtoročným adventom nás budú sprevádzať štyria skúsení sprievodcovia. Na cestu vykročíme s prorokmi Izaiášom a Jánom Krstiteľom a do cieľa prídeme spolu s rodičmi Máriou a Jozefom. Chcete sa s vašimi deťmi pridať?  Stiahnite si a vytlačte plagát Advent 2022 (formát A3 alebo A4). Deti na ňom nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní. Čítajte s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium. Každú nedeľu nájdete na tejto stránke katechézu, v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok, ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou katechézy je aj kvíz, po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky. I. adventná nedeľa Metodika ( PDF ) Prezentácia ( PPTX , CANVA ) Plagát (A3 - PDF , A4 - PDF ) Evanjelium Mt 24,37-44, SN_02-03. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchod

Advent 2022 / Dar

Obraz
Tohtoročným adventom nás budú sprevádzať štyria skúsení sprievodcovia. Na cestu vykročíme s prorokmi Izaiášom a Jánom Krstiteľom a do cieľa prídeme spolu s rodičmi Máriou a Jozefom. Chcete sa s vašimi deťmi pridať? Stiahnite si a vytlačte  plagát Advent 2022 ( formát A3 alebo formát A4 ). Deti na ňom nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní. Poznámka: Pagát je k dispozícii v dvoch prevedeniach (strany 1 a 2). Strana 3 je len ukážka, tú si netreba tlačiť. A na strane č. 4 sú obrázky na jednotlivé nedele spolu s písmenkami. Čítajte  s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium. Každú nedeľu nájdete na tejto stránke katechézu , v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok , ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou je aj  kvíz , po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky . Prvý adventný týždeň - Katechéza a kvíz ■ Čítania: NE , PO , UT , ST , ŠT ,

Katolícky učiteľ / Plne ľudský a plne kresťanský

Obraz
Vatikán 12. novembra (RV) Pedagóg musí byť bez strnulosti a rozlišovať novosť od ideologických kolonizácií. Aj o tomto hovoril pápež František členom Svetového zväzu katolíckych učiteľov, ktorých v sobotu 12. novembra prijal na osobitnej audiencii. Svetový zväz katolíckych učiteľov (World Union of Catholic Teachers UMEC - WUCT) slúži národným učiteľským zväzom, podporuje výskum a formáciu pedagógov, snaží sa vniesť učenie Katolíckej cirkvi do vzdelávania a bráni práva katolíckych učiteľov. Usiluje sa tiež vytvoriť vzdelávací systém, do ktorého by boli zahrnutí i rodičia. Korene zväzu siahajú do roku 1908, keď prišli na ideu spoločného zväzu učitelia z Rakúska, Holandska, Švajčiarska a Nemecka. Ako medzinárodná inštitúcia so sídlom Ríme vznikol zväz v roku 1951. Organizácia tiež bola v roku 2008 schválená Pápežskou radou pre laikov. Svätý Otec v príhovore spomenul úlohu zväzu povzbudzovať učiteľov, aby si boli vedomí svojej dôležitej misie pedagógov a svedkov viery, aby si katolícki uč

Formačné stretnutie / Kristus v katolíckej škole

Obraz
Formácia riaditeľov katolíckych škôl Riaditeľky a riaditelia katolíckych škôl Žilinskej diecézy sa 10. novembra 2022 stretli na na pravidelnej pracovnej porade. Súčasťou bola aj krátka duchovná obnova a slávenie svätej omše. Osobitý ráz katolíckej školy Kongregácia pre katolícku výchovu v dokumente Katolícka škola (1977) hovorí o troch aspektoch osobitosti katolíckej školy: Kristocentrizmus vzťahu ku skutočnosti. Školu robí katolíckou pravý kresťanský vzťah ku skutočnosti, ktorého stredobodom je Ježiš Kristus (Katolícka škola, 33). Účasť všetkých členov na kresťanskom svetonázore. Škola sa stáva katolíckou práve tým, že všetci členovia školského spoločenstva – aj keď v rozličnej miere – majú výraznú účasť na kresťanskom svetonázore, takže zásady evanjelia sú pre nich pravidlami výchovy, vnútornou motiváciou a konečným cieľom (Katolícka škola, 34). Výchova celého človeka. Katolícka škola sa takto vedome podujíma na výchovu celého človeka, lebo v Kristovi, dokonalom človeku, dosahujú

Termíny / Dekanátne rekolekcie učiteľov náboženstva 2022/2023

Obraz
Súčasťou formačného programu pre učiteľov náboženstva v našej diecéze sú aj stretnutia v dekanátoch. Dekanátne rekolekcie zabezpečuje školský dekan , kňaz poverený touto službou vo svojom dekanáte. Takéto stretnutie spravidla pozostáva z duchovnej časti (duchovné slovo, meditácia a podobne), metodickej ukážky, organizačných pokynov a riešenia aktuálnych otázok (Štatút školského dekana Žilinskej diecézy,  III/B2).  V školskom roku 2022/2023 plánujeme v každom dekanáte štyri stretnutia. Zvláštnu pozornosť budeme pri nich venovať novému Direktóriu pre katechézu . Predstavenie dokumentu je rozvrhnuté do štyroch tém: Katechéza a digitálna kultúra. Charakteristika: Digitalizácia v spojení s globalizáciou dnes nadobúda charakter digitálneho kontinentu, tomuto pojmu, ako i výrazom digitálni domorodci a analógoví prisťahovalci sa budeme venovať v ďalšej časti. V intenciách Direktória pre katechézu predstavíme digitálny kontinent ako výzvu pre evanjelizáciu a katechézu. Aby bolo vyučovan

Kurz / Náboženstvo pre dospelých

Obraz
Príslušníci starších generácií si niekedy s nostalgiou povzdychnú, že im sa v čase totality nedostalo náboženského vzdelania v takej miere, ako je to možné v súčasnosti. Občas zaznievajú hlasy, volajúce po akomsi vyučovaní náboženstva pre dospelých. Projekt Náboženstvo (pre) dospelých chce byť odpoveďou na toto volanie. No ako naznačuje slovíčko v zátvore, chceme ísť ešte trochu ďalej, od vyučovania ku katechéze, od „detského náboženstva“, k náboženstvu dospelých. Ako sa uvádza v podtitule ( Vykročiť na cestu s Evanjeliom podľa Marka ), cieľom prvého kurzu či ročníka je, aby absolventi vykročili na cestu ohlasovania evanjelia. Tomu zodpovedá aj posledná téma (Lévi) i to, že jej súčasťou je odovzdanie Evanjelia . Podtitul odkazuje aj na Evanjelium podľa Marka, hlavný nástroj, ktorý budeme počas stretnutí používať. No evanjelium nie je žiadna učebnica. Je to svedectvo ľudí, ktorí nás budú sprevádzať jednotlivými stretnutiami, i slovo Nebeského Otca, ktoré vyslovuje o jednorodenom Syno

Evanjelium pre detské oči / Rok A

Obraz
Katechéza sa uskutočňuje zmyslami, pretože sluch, hmat, zrak či čuch sú "oknami do sveta". Preto má v nej každý z našich zmyslov svoje nezastupiteľné miesto. No spomedzi všetkých má v katechéze mimoriadny význam zrak. Preto musíme pamätať na úlohu obrazu v katechéze.  (Šelinga, J., Obraz a jeho úloha v katechéze , s. 2) S láskavým dovolením oddelenia pre pastoráciu rodín a mládeže arcidiecézy Kolín nad Rýnom vám ponúkame súbor biblických obrazov pre nedele a slávnosti v liturgickom cykle A. Obrázky sú vhodné pre menšie deti. Stiahnuť a vytlačiť si ich môžete kliknutím na príslušný obrázok. Viac o projekte nájdete na stránke www.bibelbild.de . Slávenie Evanjelium Obrázok  1. Adventná nedeľa  Mt 24, 37-44  2. Adventná nedeľa  Mt 3, 1-12  3. Adventná nedeľa  Mt 11, 2-11