Príspevky

Blog / Známkovať či neznámkovať?

Obraz
Na Facebooku som narazil na zaujímavú debatu. Začalo to prosbou o radu:  "Milí katechéti, chcem sa opýtať na Vaše skúsenosti so známkovaným náboženstvom. Tento rok známkujem po 1. krát a stretávam sa s názormi rodičov aj kolegov, že je to IBA náboženstvo, a že by žiaci nemali dostať horšiu známku ako dvojku. Pritom si myslím, že som nemala nejaké veľké nároky. Nehodnotila som či chodia do chrámu a ich vieru, ale ich prístup k predmetu. Zdá sa mi, že náboženstvo je veľmi podceňovaný predmet. Podľa niektorých ba priam zbytočný." Päť otázok Myslím, že odpovede pod príspevkom sú fajn, aj keď veľa závisí od uhlu pohľadu. No miesto otázky či známkovať alebo neznámkovať, poprípade či dať aj dvojku, trojku alebo štvorku..., by som položil otázky iné: Pomáha známkovanie vašim žiakom lepšie si osvojiť to, čo je obsahom hodiny? Pomáha vám známkovanie učiť kvalitnejšie? Pomáha známkovanie rodičom vašich žiakov správne posúdiť napredovanie svojich detí? Je známkovanie náboženskej výchovy

Synoda / Vziať si slovo

Obraz
Popis:  Tretia téma cyklu stretnutí nad otázkami Synody o synodalite. V prvej časti pracujeme s biblickým textom Mk 7,31-37 (Hluchonemý), spôsob Ježišovej komunikácie, príkaz Effeta uvažujeme nad významom charakteristiky „rozprával správne“. V druhej časti pod zorným uhlom evanjeliovej state diskutujeme o tretej synodálnej téme Vziať si slovo. Dĺžka:  60 minút Cieľová skupina: dospelí, mládež Na stiahnutie: metodika I prezentácia Modlitba Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých

Marián Sivoň / Kai džas, Roma?

Obraz
Dostala sa mi do rúk krásna knižka. Krásna už na prvý pohľad, pestrá svojím grafickým spracovaním. Farby, obrázky, fotky, symboly... Krásna myšlienkou, pretože nie každému napadne pripraviť rómsky katechizmus. A krásna obsahom, pretože to katechizmus bezpochyby je. Nie celý, len jeho prvá časť, ktorá je venovaná krédu. Teším sa na druhú. Letanovský farár (autor) zužitkoval obsah a štýl, ktorý má overený v katechéze a vo vyučovaní náboženskej výchovy v škole. Jednoduchým a zrozumiteľným štýlom rozoberá Krédo a nebojí sa ani témy "Povery v živote Rómov" (kapitola I.9). Každá kapitolka začína krátkym vstupom do témy, nasleduje náuka Cirkvi a časť na zapamätanie. Výklad je doplnený príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a príbehmi v rómskom jazyku a v slovenčine. V závere sú uvedené základné modlitby, opäť v slovenskej i rómskej verzii, otázky a odpovede, plus krátky rómsko-slovenský slovník. SIVOŇ, M., Kaj džas, Roma? Spišská Nová Ves: DKÚ Spiš, 2020. Publikáciu si môže

Synoda / Spoločne na ceste

Obraz
Pápež František nás  vyzval , aby sme vykročili synodálnu cestu a spoločne uvažovali o tom, ako spolu kráčame ako Cirkev. V spolupráci s vybranými farnosťami sme pripravili projekt  Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť , v rámci ktorého diskutovať o témach Synody o synodalite . Stretnutia začínajú slávením svätej omše s prosbou o požehnanie pre farnosť a s príhovorom o synodalite. Po nej budeme pokračujeme rozhovorom o synodálnych otázkach. Miesto / Téma I. Spoločníci II. Počúvať III. Hovoriť IV. Sláviť Deň Višňové 04.02.2022 Piatok Bytča 28.01.2022 Piatok Dolný Hričov 13.12.2021 20.12.2021 Pondelok Považská Teplá 16.12.2021 23.12.2021 Štvrtok Bohoslužby a stretnutia sa konajú v režime  OP , aktualizované informácie o pandemických opatreniach sú zverejnené vo farských oznamoch farností. Ukončené stretnutia Online stretnutia s učiteľmi náboženstva. Info v článku Spolu na synodálnej ceste . Pápež František nás  vyzval   vykročiť synodálnu cestu a

Špeciál / Cezročný špeciál 2022#1

Obraz
Milí priatelia v katechetickej službe, prehľadali internet a zozbierali pre vás niekoľko podnetov pre katechézu a vyučovanie náboženstva. Cezročný špeciál je rozdelený na štyri časti a nájdete v ňom inšpirácie pre slávenie Nedele Božieho slova, podnety k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, katechézy k témam synodálnej cesty a zopár námetov k online pastorácii. ■ Stiahnuť špeciál: PDF  ■  CANVA ■ Katechéza / Čo robiť so Svätým písmom Katechéza / Ako čítať Sväté písmo Katechéza / Rodinné katechézy Súťaž / Biblická liga Materiály / Nedeľa Božieho slova 2022 Katechéza / Otvorili svoje pokladnice Prednáška / Ekumenizmus Materiály / Modlitba za jednotu Katechéza / Spoločníci na ceste Katechéza / Počúvať Inšpirácie / Spolu na synodálnej ceste Školenie / Online pastorácia

Biblická liga / Bibliq.online

Obraz
Na svete je Bibliq, inovatívna alternatíva k tradičným biblickým súťažiam. Motivuje kráčať pravidelne so  Svätým písmom a dať tak tvojmu vzťahu s Bohom nový rozmer. V biblickej lige súťažia 3-5 členné tímy mladých od 8. ročníka ZŠ po 2. ročník SŠ. Hra je rozvrhnutá do štyroch etáp od februára do júna 2022. Registrácia tímov je otvorená do 9. februára. Všetky potrebné informácie nájdete na  bibliq.online . Biblickú ligu pripravuje Saleziánsky pastoračný tím. 

Spolu na synodálnej ceste

Obraz
Pápež František nás vyzval vykročiť synodálnu cestu a spoločne uvažovať, ako spolu kráčame ako Cirkev. V utorok 18. januára sme sa stretli v online priestore, aby sme prediskutovali otázku vzájomného počúvania sa. Podklady k téme sú zverejnené v tomto článku . Uvedomili sme si, že jednou zo skupín, ktorým v Cirkvi dlhujeme počúvanie, sú aj starí ľudia. Je to paradox, pretože často tvoria väčšinu v našich kostoloch a pastoračná služba im vychádza v ústrety. Nechýbajú iniciatívy, ktoré sa snažia sprostredkovať kontakty medzi starými a mladými a odstraňovať osamelosť seniorov. No pri tom všetkom ich vnímame skôr ako objekt starostlivosti a zabúdame na potenciál starcov , nepýtame sa na ich životnú múdrosť a skúsenosti. Podobne zanedbávame aj načúvanie kontextu, v ktorom sme sa ocitli. Konštatujeme stratu povedomia príslušnosti k Cirkvi, odliv veriacich z kostolov a celkom oprávnene poukazujeme na pandémiu ako na jeden z kľúčových faktorov. Zabúdame však na dialóg s tými, o ktorých uvažuj

Katechéza / Čo robiť so Svätým písmom

Obraz
Biblická katechéza o čítaní Biblie Na stiahnutie: metodika , prezentácia ODP , PPTX , CANVA Katechézu tvoria dva bloky. V prvom sa zameriame na spoločné čítanie Svätého písma, jednotlivé kroky sú vyvodené z biblického textu Neh 8,1-10 (III. cezročná nedeľa v roku C – Biblická nedeľa). V druhom bloku preberieme päť podnetov pre individuálny prístup k Biblii. Pri práci môžete využiť prezentáciu. Intro Jeden mladík dostal od svojej priateľky Sväté písmo. „A čo mám s tým robiť?“ spýtal sa zarazene skôr, než sa mu zapol mozog a on si uvedomil, že to asi nebude tá najvhodnejšia reakcia. Čo robiť so Svätým písmom? „Čítať,“ napadne určite každému. To áno. Ale to nie je ani zďaleka všetko. A aj čítať Písmo sa musíme naučiť. I. Ako čítať Sväté Písmo v spoločenstve V ôsmej kapitole Knihy Nehemiášovej nachádzame stať, ktorá nám v tom môže byť výbornou pomôckou. Kniha Nehemiášova sa nazýva podľa námestníka perzského kráľa a správcu Jeruzalema Nehemiáša, ktorý spolu s Ezdrášom, židovským kňazom a

Ekumenizmus / Otvorili svoje pokladnice

Obraz
Katechéza o ekumenickom dialógu Na stiahnutie: metodika  • prezentácia: ODP , PPTX , CANVA Katechéza má naratívny charakter, vďaka čomu ju možno využiť ako inšpiráciu pre prácu s rôznymi vekovými skupinami. Pri mladších treba samozrejme vynechať podstatnú časť faktografických údajov, katecheticky využiť hlavne úvodný príbeh a pridať veku primerané aktivity. V katechéze dospelých bude naopak vhodné rozšíriť obsahovú stránku a klásť väčší dôraz na modlitbu a vlastné duchovné dary ako obetu za dar jednoty kresťanov. V úvodnom príbehu sú symbolickým spôsobom prerozprávané vybrané prvky dejín Cirkvi, pričom sa zdôrazňuje vnútorný zmysel a dynamika. Faktografické poznámky sú uvedené vedľa rozprávania. Nasleduje priblíženie tematiky Týždňa modlitieb za jednotu, prepojenie s biblickým textom (Mt 2,1-12) a záverečná modlitba. Nevšedný príbeh nevšednej rodiny Katechézu uvedieme rozprávaním príbehu rodiny pútnikov. Príbeh je symbolický, rodina predstavuje kresťanov. Na jej príbehu vysvetlíme rast

Cyklus / Ako čítať Sväté písmo

Obraz
"Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu" (Lk 24,45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého Pána pred jeho nanebovstúpením. Zjavil sa apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ pre porozumenie Svätého písma ( František,  Aperuit illis , 1 ). V cykle Ako čítať Sväté písmo si priblížime viacero metód, ako sa otvárať pre toto otvorenie . 1. Metóda Västerås.   Västerskú metódu štúdia Biblie zostavil a vo švédskom meste Västerås v roku 1940 prvý krát použil  David Berglund. Pri čítaní biblického textu sa využívajú tri značky: otáznik, výkričník a šípka ( ? ! → ). V článku nájdete podrobný postup a príklad  práce s textom 1Kor 2,1-5. 2. Metóda Lumko.   Metóda siedmich krokov bola vytvorená pre meditačné skupiny v katolíckom Misijnom inštitúte Lumko v Juhoafrickej republike a bola určená pre ľudí, ktorí nemali k dispozícii teologicky školených moderátorov a potrebovali jednoduchý, no účinný prístup k Biblii na prepojenie viery a ž

Synoda / Počúvať

Obraz
Popis: Druhá téma cyklu stretnutí nad témami Synody o synodalite. V prvej časti pracujeme s biblickým textom Lk 24,13-35 (Emauzy), pričom sa zameriame na motív cesty a spoločného kráčania. V druhej časti pod zorným uhlom evanjeliovej state diskutujeme o druhej synodálnej téme Počúvať. Dĺžka: 60 minút Cieľová skupina: dospelí, mládež Na stiahnutie: metodika ▪ prezentácia PDF ▪ Pomôcky: Sväté písmo alebo aspoň stať  Lk 24,13-35 pre každého účastníka; prezentácia. Modlitba Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen. Modlitba sv. Izidora zo Sevilly, prvá časť. In: https://synoda.sk/sk/vademecum. Evanjelium Pri čítaní evanjeliovej state použijeme prezentáciu. Je rozdelený do siedmych snímkov. Ako ilustráci