■ Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska každoročne vyhlasujú súťaž Biblická olympiáda. Súťaž organizačne zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum v koordinácii s Diecéznymi katechetickými úradmi. Biblická olympiáda prebieha v dvoch kategóriách:
 1. - Žiaci druhého stupňa ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií
 2. - Žiaci stredných škôl a gymnázií a žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Biblická olympiáda v školskom roku 2023/2024

 • Propozície:
 • Cieľ:
  • Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma vrátane poznámok pod čiarou
  • SZ - Genezis 12 – 36, Daniel 1 – 6; 13 
  • NZ - Evanjelium podľa Jána
  • ŽALM - Žalm 27
 • Spoločná téma kníh: Vytrvať vo viere
Viera je základom kresťanského života a dáva mu zmysel. Stojí pri rozhodnutí nasledovať Pána a prijať Božiu vôľu. V Abrahámovom a Jakubovom cykle (Gn 12-36) je položený dôraz na vieru, s ktorou Abrahám prijal Božie povolanie a ktorá patriarchom umožnila pretrvať všetky nástrahy ich života. V knihe Daniel je hlavná postava predstavená ako model vernosti vo viere v pravého Boha a v Evanjeliu podľa Jána je cieľom celého evanjelia, „aby ste verili… a aby ste vierou mali život“ (Jn 20,30).
___________________________________________________________________________________

INFORMÁCIA pre učiteľov:

Učitelia/katechéti vedia zaregistrovať svojich žiakov postupujúcich do dekanátneho kola.
 
Pri registrácii sa súťažiacim zadáva
1. kategória:
 • 1.R - rímskokatolícki žiaci druhého stupňa ZŠ a 1. až 4. ročníka OG
 • 1.G - gréckokatolícki žiaci druhého stupňa ZŠ a 1. až 4. ročníka OG
 • 1.M - rímskokatolícki žiaci s VJM druhého stupňa ZŠ a 1. až 4. ročníka OG
 • 2.R - rímskokatolícki žiaci SŠ a 5. až 8. ročníka OG
 • 2.G - gréckokatolícki žiaci SŠ a 5. až 8. ročníka OG
 • 2.M - rímskokatolícki žiaci s VJM SŠ a 5. až 8. ročníka OG
2. dekanát / diecéza resp. eparchia  do ktorej škola patrí

3. meno učiteľa, kto žiaka na súťaž pripravoval

Ak potrebujete tieto údaje dodatočne upraviť, postupujte v EduPage takto:

4.  len pre kategóriu 2.M sa zadáva názov družstva

V prípade potreby náhradníka, učiteľ pôvodného súťažiaceho odregistruje: Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže? a následne vie náhradníka zaregistrovať:Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

V prípade technických problémov v EduPage napíšte na sutaze@asc.sk

____________________________________________________________________________________________

Termíny:

 1. Triedne kolá: do 22. decembra 2023*
 2. Školské kolá: do 16. februára 2024*
  • Termíny označené * sú odporúčané, ostatné termíny sú záväzné.
  • Registrácia víťazných tímov do dekanátneho kola do 29. februára 2024.
 3. Dekanátne (okresné) kolá 
  • ZŠ - 21. marec 2024
  • SŠ - 22. marec 2024
 4. Diecézne (krajské) kolá
  • ZŠ - 16. apríl 2024
  • SŠ - 17. apríl 2024
 5. Celoštátne kolo
  1. ZŠ - 21. – 22. máj 2024
  2. SŠ - 21. – 22. máj 2024
  • Hostiteľom celoštátneho kola je Spišská diecéza.

Často kladené otázky

Biblická olympiáda v školskom roku 2022/2023

 • Propozície:
 • Cieľ:
  • Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.
 • Predmet súťaže: vybrané knihy Svätého písma vrátane poznámok pod čiarou
  • SZ - Knihy Nehemiáš, Judit a Ester
  • NZ - Prvý Petrov list
 • Spoločná téma kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Obrázok od StockSnap z Pixabay