Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2020/2021 devätnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2 - 10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018 a Sprievodcu školským rokom 2020/2021 (dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. ( https://kpkc.sk/) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:
  • 1 kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
  • 2 kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií
Predmet súťaže:  Vybrané knihy Svätého písma: 
                            STARÝ ZÁKON: Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš 
                            NOVÝ ZÁKON: Skutky apoštolov 

Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom 

Podmienky súťaže: Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage resp. pre školy, ktoré nepoužívajú EduPage www.onlineolympiady.sk/registracia, registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 22.03.2022.

Propozície /klikni/
___________________________________________________________________________________

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - DEKANÁTNE KOLO V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnili v rámci celého Slovenska dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) súťažilo 1035 súťažiacich a v druhej kategórii (SŠ) súťažilo 319 súťažiacich. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. 

Ako si zobrazím výsledkovú listinu /klikni/

Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v reprezentácii na celoštátnom kole.

Prehľad výsledkov škôl našej diecézy:Vážená pani učiteľka/vážený pán učiteľ, dekanátne kolo Biblickej olympiády je uzavreté.

V module Súťaže v záložke Výsledková listina nájdete výsledky Vašich súťažiacich.
Ako si zobrazím výsledkovú listinu?

Dajte vedieť svojim žiakom, ako sa im v súťaži darilo:
Ako pošlem žiakom správu o ich výsledku v súťaži?

___________________________________________________________________________________

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - DIECÉZNE KOLO V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Test na diecézne kolo BO bude sprístupnený dňa 26. apríla 2022 pre ZŠ a 27. apríla 2022 pre SŠ v čase od 9:00h do 09:30h. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť.
Čas na vypracovanie testu bude maximálne 75 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:45 hod.
Test bude obsahovať úlohy rôzneho typu.
Úspešným riešiteľom diecézneho (krajského) kola BO sa stáva súťažiaci jednotlivec, ktorý dosiahne minimálne 60 %.

Registrácia postupujúcich žiakov do diecézneho kola je v EduPage už spustená:
Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola olympiády cez výsledkovú listinu?

Pre diecézne kolo sa súťažiacemu vygeneruje nový súťažný kód, ktorý môžete poslať žiakom cez EduPage. Kód môžete žiakom poslať aj opakovane, napríklad pred súťažou, aby na ňu nezabudli.
Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?

Pokyny k diecéznemu kolu nájdete na stránke onlineolympiady.sk
Pokyny k diecéznemu kolu Biblickej olympiády.


Ako si zobrazím výsledkovú listinu /klikni/

Prehľad výsledkov škôl našej diecézy:

Biblická olympiáda, kategória 1., diecézne (krajské) kolo

Biblická olympiáda, kategória 2., diecézne (krajské) kolo
___________________________________________________________________________________

ARCHÍV - BIBLICKÁ OLYMPIÁDA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Dekanátne kolá - ONLINE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

9. februára 2021 sme spustili elektronickú registráciu do súťaže, ktorú využilo 47 škôl našej diecézy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň 10. marca 2021 od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. Súťažilo 140 žiakov a výsledky majú prístupné učitelia vo svojich kontách na EduPage.

Diecézne kolá - ONLINE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

20. apríla 2021 prebehli diecézne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) súťažilo 30 súťažiacich a v druhej kategórii (SŠ) súťažilo 11 súťažiacich. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. 

Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v reprezentácii na celoštátnom kole.

Prehľad výsledkov škôl:
Biblická olympiáda, kategória 1., diecézne (krajské) kolo
1. miesto: Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 - priemer za školu 85,8%
2. miesto: Základná škola Dolná Tižina - priemer za školu 85,7%
3. miesto: Základná škola Ilava, Medňanská 514/5, Ilava - priemer za školu 82,5%

Biblická olympiáda, kategória 2., diecézne (krajské) kolo
1. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina - priemer za školu 83,3%
2. miesto: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov - priemer za školu 73,7%
3. miesto. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca - priemer za školu 98,4%