Biblická olympiáda

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2020/2021 devätnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2 - 10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018 a Sprievodcu školským rokom 2020/2021 (dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. ( https://kpkc.sk/) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:
  • 1 kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
  • 2 kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií
Predmet súťaže:  Vybrané knihy Svätého písma: 
                            STARÝ ZÁKON: Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš 
                            NOVÝ ZÁKON: Skutky apoštolov 

Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom 

Podmienky súťaže: Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage resp. pre školy, ktoré nepoužívajú EduPage www.onlineolympiady.sk/registracia, registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 22.03.2022.

Propozície /klikni/

___________________________________________________________________________________

ARCHÍV - BIBLICKÁ OLYMPIÁDA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Dekanátne kolá - ONLINE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

9. februára 2021 sme spustili elektronickú registráciu do súťaže, ktorú využilo 47 škôl našej diecézy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň 10. marca 2021 od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. Súťažilo 140 žiakov a výsledky majú prístupné učitelia vo svojich kontách na EduPage.

Diecézne kolá - ONLINE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2020/2021

20. apríla 2021 prebehli diecézne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) súťažilo 30 súťažiacich a v druhej kategórii (SŠ) súťažilo 11 súťažiacich. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň od 09:00 h bol súťažiacim sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom. 

Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v reprezentácii na celoštátnom kole.

Prehľad výsledkov škôl:
Biblická olympiáda, kategória 1., diecézne (krajské) kolo
1. miesto: Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 - priemer za školu 85,8%
2. miesto: Základná škola Dolná Tižina - priemer za školu 85,7%
3. miesto: Základná škola Ilava, Medňanská 514/5, Ilava - priemer za školu 82,5%

Biblická olympiáda, kategória 2., diecézne (krajské) kolo
1. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina - priemer za školu 83,3%
2. miesto: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov - priemer za školu 73,7%
3. miesto. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca - priemer za školu 98,4%