Deti

Katechéza sa ponúka všetkým deťom - pokrsteným aj nepokrsteným - a nevyžaduje si nijaké zvláštne intelektuálne schopnosti ani rodinnú situáciu. Chceme ponúkať katechetické materiály, ktoré sa týkajú katechézy detí od prvého roku.
Katechéza otvára detské srdcia láske k Bohu a k ľuďom, ponúka im cestu svätých, aby šírili pokoj a milosrdenstvo doma v rodine, v škole a triede. všade kde sa nachádzame.

V škole neskôr objavujú deti Bibliu. Modlitbou a meditáciou rozvíjajú svoj vnútorný život viery a tiež riešia dôležité otázky, slobodne objavujú hodnoty, stanovujú si priority, aby sa v živote uplatnili.

S členmi rodiny ako aj farnosti rastú vo viere a prijímajú sviatostí. Príprava na prvé sväté prijímanie, samotný priebeh slávnosti je vždy míľnikom na ceste viery.
NAJVZÁCNEJŠÍ DAR
je metodicky spracovaný materiál, ktorého autorom je Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.. V tejto časti vám chceme predstaviť základnú charakteristiku ponúkaného materiálu.
Prvá svätá spoveď a sväté prijímanie - slávnosť rodiny a farnosti
Milí rodičia, slávnosť prvého svätého prijímania je veľkou udalosťou nielen vašej, ale aj farskej rodiny. Kto by si neprial, aby bola čo najvydarenejšia? Všetci máme skúsenosti z osláv alebo slávností, ktoré v nás zanechali hlboký zážitok, ale aj takých, ktoré sme hodnotili ako menšie alebo väčšie divadlo. Aby sa slávnosť, ktorú sa chystáme prežiť, zaradila medzi najkrajšie, rozhodli sme sa urobiť všetko pre jej vydarený priebeh. Preto je na mieste otázka: Čo robí slávnosť skutočnou slávnosťou?

Každý z vás má svoje vlastné skúsenosti. Preto nie je ťažké dať správnu odpoveď. Súčasťou každej slávnosti je množstvo vecí, úkonov, postojov alebo činností. Vyjadríme ich kľúčovými slovami: POZVANIE, PRÍPRAVA, ROZHOVOR, HOSTINA, ZÁUJEM.

Pomôcka na prvé stretnutie kňaza s rodičmi /klikni/.

Podrobný popis nájdete v publikácii.


1. POZVANIE pre rodičov, detí a celú farnosť

Rodičov pozývame na aktívnu účasť v príprave, pretože zodpovednosť za rast detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí.

Deti pozývame na formačné stretnutia vo farnosti, ktoré sú zamerané na praktickú stránku života viery. My ako kňazi sa tešíme a ďakujeme tímu, ktorý sa aktívne zapája do prípravy vo farnosti a organizuje pravidelné katechézy - formačné stretnutia.

Farskú rodinu pozývame k modlitbám za priebeh prípravy, za sprevádzajúcich na ceste viery, rodičov a ich deti, ktoré sú nielen pre nich veľkým darom. Zvlášť k tejto podpore povzbudzujeme modlitbové spoločenstvá, ružencové bratstvá, ale aj jednotlivcov a vkladáme ich tiež do spoločných modlitieb vo svätých omšiach. 

Stretnutia detí:

1. Ježiš nás pozýva patriť do jeho spoločenstva + pracovný list/klikni/

2. Ukázať iným cestu k Ježišovi + pracovný list /klikni/


2. PRÍPRAVA kurzu pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Farnosť podáva rodičom pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy realizovanej v rámci stretnutí vo farnosti, ktoré sú zamerané na praktickú stránku života viery. Na osvojenie si vedomostí je predovšetkým orientované vyučovanie náboženstva v škole.

Obsah formačných stretnutí:


3. ROZHOVOR medzi kňazmi, rodičmi a deťmi

Rodinný život je bohatý na rôzne skúsenosti, ktoré otvárajú cestu k duchovnu, teda aj k tomu, čo nazývame životom viery. Koľko radosti prináša napríklad rodinná oslava spojená s hostinou. Aká veľká podobnosť medzi tým, čo prežívame ako kresťania každú nedeľu v chráme, keď sa sýtime Božím slovom a Eucharistiou. Iba vďaka rozhovoru je dieťa schopné pochopiť, že život viery nie je iba plnením niektorých povinností, často nariadených (ako napríklad ísť na svätú omšu, spovedať sa, modliť sa), ale niečím, čo sa bezprostredne dotýka jeho života.


4. HOSTINA v rodine a v kostole

Skúsenosť hovorí, že účasť na nedeľných bohoslužbách v rozhodujúcej miere ovplyvňuje život viery. Sú takí, pre ktorých je svätá omša iba spomienkou na nedeľné vstávanie, na stále sa opakujúce divadlo, na moralizujúce kázne. Pre mnohých dospelých je svätá omša vyriešenou otázkou. Nesmieme zabúdať, že pre dieťa je svätá omša otvorenou otázkou.


5. ZÁUJEM o iných

Život skutočného kresťana je život obyčajný, s dňami presvietenými slnkom, ale aj dňami plnými tmavých mrakov, no preniknutý hlbokým a neochvejným presvedčením, že Boh má záujem o človeka, že neostáva ľahostajný k tomu, čo človek robí, prežíva, s čím sa stretáva.

Zdroj: Najvzácnejší DAR 2003, Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD.