■ Deti

Rodinná katechéza

  • Nedeľné katechézy. Katechézy vychádzajú z evanjeliových perikop nedieľ a prikázaných sviatkov. Vznikli ako podklad pre slávenie domácej liturgie v rodinách v čase pandemických opatrení, no kňazom a diakonom môžu poslúžiť aj ako inšpirácia pre homílie pri detských omšiach. 
  • MOŽIEŠIK, J., Pozri na nebo. Súbor biblických katechéz pre deti. Témy sú venované jednotlivým postavám starozákonnej knihy Genezis. No nezostávajú len pri samom príbehu, ale hľadajú v Písme Slovo Boha, ktorý sa nám prihovára dnes, s túžou objaviť, čo hovorí Pán Adamom, Evám, Kainom i Rebekám dvadsiateho prvého storočia. Materiál je k dispozícii na DKU.

Liturgický rok

Príležitostná katechéza

  • Školský rok: 
    • Vezmi školský kríž. Katechéza je vhodná na začiatok školského roku, možno ju použiť aj ako inšpiráciu pre príhovor pri ďakovnej svätej omši Veni Sancte. Témou katechézy je vytrvalé znášanie ťažkostí, ktoré sú spojené so školou a vzájomná pomoc. V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Mt 16,21-27
    • Teba, Bože, chválime. Katechéza na záver školského roku. Dôraz sa kladie na hymnus Teba, Bože, chválime. V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Mt 11,25-30, možno však použiť aj iné biblické texty.
  • MOŽIEŠIK, J., Prvopiatkové katechézy. Cyklus katechéz si kladie za cieľ priblížiť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu deťom 3.-6. ročníka ZŠ. Katechézy môžu byť pomôckou pre stretnutia v malých skupinkách či inšpiráciou na homílie pri svätej omši za účasti detí. 
  • Kto je pápež?  Katechéza pre deti mladšieho školského veku, možno ju prispôsobiť aj pre iné vekové kategórie, dĺžka cca. 40-60 minút.
  • Krajší svet s Máriou, krajší pre všetkých. Mariánska katechéza pre deti. Východiskom sú tajomstvá radostného ruženca.

Kategória: DETI