■ Dospelí

 Zbierky katechéz pre dospelých

  • ŠELINGA, J., Zatiahni na hlbinu. Publikácia ponúka dvanásť evanjeliových perikop, spracovaných pre potreby katechézy a homílie. Každá má tri časti: obraz s dokumentom a základným kľúčom k rozboru textu, cieľ a vovedenie pre pochopenie určitých súvislostí, otázky pre rozbor textu, zosobnenie a zvnútornenie posolstva textu. K dispozícii je aj spracovanie formou videokatechéz.
  • ŠELINGA, J., Byť misionárom. Autor ponúka súbor desiatich biblických katechéz, inšpirovaných známymi evanjeliovými rozprávaniami. Súčasťou sú aj veľkoformátové plnofarebné plagáty.
  • ŠELINGA, J., Povolanie byť misionárom. Prvé tri z cyklu katechéz s misionárskou tematikou. S materiálom možno pracovať na jednom alebo na viacerých stretnutiach. Záleží od toho, či chceme ísť len do šírky alebo viac do hĺbky. Materiál možno použiť rovnako ako podklad pre duchovnú obnovu alebo ako základné východisko pre prípravu letných táborov. Je však nevyhnutné, aby sám animátor najskôr prenikol do štruktúry katechézy. Animátor musí zároveň vybrať pre danú skupinu dôležité časti obsahu. Niektoré časti sú podstatné, iné vysvetľujúce. Stretnutie alebo stretnutia môžu byť sprevádzané skúsenosťami animátora alebo aj samotných účastníkov. Práve osobné skúsenosti môžu byť vzácnym obohatením jednotlivých stretnutí.

Kurzy

  • MOŽIEŠIK, J., Náboženstvo pre dospelých. Kurz vnikol ako reakcia na toto volanie Cirkvi po katechizácii dospelých a zároveň ako odpoveď na túžbu veriacich v našich farnostiach oprášiť a prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Má vytvoriť priestor pre prvý kontakt s katechézou dospelých a je koncipovaný tak, aby bol maximálne otvorený a dostupný pre čím viacerých. Pozostáva z desiatich tém, rozčlenených do piatich stretnutí. Prvá téma odznie vždy pri namiesto homílie pri slávení svätej omše, táto časť je otvorená pre všetkých. Druhá nasleduje po svätej omši a je prednostne určená pre tých, ktorí sú do kurzu prihlásení. Pre nich je pripravený aj pracovný zošit so zhrnutím tém a so samostatnou prácou na celý týždeň.

Príležitostné katechézy

Metódy katechézy dospelých


Kategória: DOSPELÍ