■ Prvoprijímajúci

"Po krste viaže rodičov povinnosť, a to z vďačnosti k Bohu i z vernosti voči úlohe, ktorú na seba zobrali, viesť dieťa k poznaniu Boha, ktorého adoptívnym dieťaťom sa stalo. Tak isto majú dieťa pripravovať na birmovanie a sväté prijímanie. V tomto poslaní im má farár znova pomáhať vhodnými prostriedkami." (OKD 5)

S vedomím tohto záväzku ponúkajú naše farnosti pestrú paletu projektov prípravy detí na prvú svätú spoveď a prijímanie v snahe uviesť ich hlbšie do života a slávenia kresťanského spoločenstva.

S potešením však pozorujeme, že rodičia nechcú byť len pasívnymi formačnej ponuky farnosti, ale mnohí si želajú aktívne uvádzať svoje deti do kresťanského života. Zvlášť pre nich je určená publikácia Mons. Jozefa Šelingu Najvzácnejší dar, hoci inšpiráciu v nej nájdu aj farári a ich spolupracovníci v príprave prvoprijímajúcich. 

Prvá svätá spoveď a sväté prijímanie - slávnosť rodiny a farnosti

Slávnosť prvého svätého prijímania je veľkou udalosťou celej farskej rodiny. Kto by si neprial, aby bola čo najvydarenejšia? Všetci máme skúsenosti z osláv alebo slávností, ktoré v nás zanechali hlboký zážitok, ale aj takých, ktoré sme hodnotili ako menšie alebo väčšie divadlo. Aby sa slávnosť, ktorú sa chystáme prežiť, zaradila medzi najkrajšie, rozhodli sme sa urobiť všetko pre jej vydarený priebeh. Preto je na mieste otázka: Čo robí slávnosť skutočnou slávnosťou?

Súčasťou každej slávnosti je množstvo vecí, úkonov, postojov a činností. Vyjadríme ich kľúčovými slovami: POZVANIE, PRÍPRAVA, ROZHOVOR, HOSTINA, ZÁUJEM.

1. POZVANIE pre rodičov, detí a celú farnosť

Rodičov pozývame k aktívnej účasti v príprave, pretože zodpovednosť za rast detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí.
Deti pozývame na formačné stretnutia vo farnosti, ktoré sú zamerané na praktickú stránku života viery. My ako kňazi sa tešíme a ďakujeme tímu, ktorý sa aktívne zapája do prípravy vo farnosti a organizuje pravidelné katechézy.
Farskú rodinu pozývame k modlitbám za priebeh prípravy, za sprevádzajúcich na ceste viery, rodičov a ich deti, ktoré sú nielen pre nich veľkým darom. Zvlášť k tejto podpore povzbudzujeme modlitbové spoločenstvá, ružencové bratstvá, ale aj jednotlivcov a vkladáme ich tiež do spoločných modlitieb vo svätých omšiach.

2. PRÍPRAVA kurzu pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Farnosť podáva rodičom pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy, realizovanej v rámci stretnutí vo farnosti, ktoré sú zamerané na praktickú stránku života viery. Na osvojenie si vedomostí je predovšetkým orientované vyučovanie náboženstva v škole.

3. ROZHOVOR medzi kňazmi, rodičmi a deťmi

Rodinný život je bohatý na rôzne skúsenosti, ktoré otvárajú cestu k duchovnu, teda aj k tomu, čo nazývame životom viery. Koľko radosti prináša napríklad rodinná oslava spojená s hostinou. Aká veľká podobnosť medzi tým, čo prežívame ako kresťania každú nedeľu v chráme, keď sa sýtime Božím slovom a Eucharistiou. Iba vďaka rozhovoru je dieťa schopné pochopiť, že život viery nie je iba plnením niektorých povinností, často nariadených (ako napríklad ísť na svätú omšu, spovedať sa, modliť sa), ale niečím, čo sa bezprostredne dotýka jeho života.

4. HOSTINA v rodine a v kostole

Skúsenosť hovorí, že účasť na nedeľných bohoslužbách v rozhodujúcej miere ovplyvňuje život viery. Sú takí, pre ktorých je svätá omša iba spomienkou na nedeľné vstávanie, na stále sa opakujúce divadlo, na moralizujúce kázne. Pre mnohých dospelých je svätá omša vyriešenou otázkou. Nesmieme zabúdať, že pre dieťa je svätá omša otvorenou otázkou.

5. ZÁUJEM o iných

Život skutočného kresťana je život obyčajný, s dňami presvietenými slnkom, ale aj dňami plnými tmavých mrakov, no preniknutý hlbokým a neochvejným presvedčením, že Boh má záujem o človeka, že neostáva ľahostajný k tomu, čo človek robí, prežíva, s čím sa stretáva.


Zdroj:
  • ŠELINGA, J., Najvzácnejší dar. Nitra: KSNR 2003. Publikácia spolu s prezentáciami je k dispozícii aj na DKÚ.


Kategória: PRVOPRIJÍMAJÚCI