■ Kurikulum a tematické plány

Kurikulum pre predprimárne,  primárne, nižšie stredné, stredné a úplné stredné vzdelávanie

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (por.  Zákon 394/2004 Z. z.) sa náboženská výchova vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Predmet sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR.
 • Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie kompetentnej autority Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.
 • Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.

Materské školy (predprimárne vzdelávanie)

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí dňa 16.3.2010 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo / náboženská výchova v materských školách bez ohľadu zriaďovateľa. (KBS/65/16.3.2010/MŠ).
 • Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre predprimárne vzdelávanie [stiahni]
 • Školský vzdelávací program – vzor [stiahni]
 • Kompetencie dieťaťa v rámci náboženskej výchovy – vzor [stiahni]
Metodická príručka bola vydaná v súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre materské školy. Tvorí komplex celej predškolskej edukácie v predmete katolícke náboženstvo / náboženská výchova rozvrhnutý do troch vekových kategórií: 3-4 ročné deti, 4-5 ročné deti a 5-6 ročné deti. Príručku tvoria rozpracované obsahy, námety, šablóny, pracovné listy a iné.

Návrh plánu duchovnej formácie v katolíckej materskej škole nad rámec predmetu náboženskej výchovy:

Inovovaný Rámcový vzdelávací program

Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov. Úpravy boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.
 • Primárne vzdelávanie - vzdelávacie štandardy [klikni]
 • Nižšie sekundárne vzdelávanie - vzdelávacie štandardy [klikni]
 • Vyššie sekundárne vzdelávanie - vzdelávacie štandardy
  • Gymnázium so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom [klikni]
  • Gymnázium s osemročným vzdelávacím programom [klikni]

Tematické výchovno-vzdelávacie plány

Ponúkame vám TVVP, pripravené na import do elektronickej triednej knihy (EduPage):
 • Prvý až štvrtý ročník cirkevných základných škôl [klikni]
 • Prvý až štvrtý ročník základných škôl [klikni]
 • Piaty až deviaty ročník cirkevných základných škôl [klikni]
 • Piaty až deviaty ročník základných škôl [klikni]
 • Prvý a druhý ročník stredných škôl [klikni]
Obrázok od Raphaël Jeanneret z Pixabay