Školský dekan

Štatút Školského dekanaKontakty na školských dekanov

Integrálnou súčasťou organizačnej štruktúry Diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy sú školskí dekani, menovaní biskupom pre každý dekanát. Školskí dekani sú rozhodujúcim článkom tejto diecéznej štruktúry, pretože oni z podnetu Katechetického úradu prenášajú do každodennej praxe pokyny diecézneho biskupa (Štatút školského dekana Žilinskej diecézy; ďalej len Štatút). 

Kto je školský dekan

 • Kňaz. Štatút výslovne neurčuje, že školským dekanom má byť kňaz, vyplýva to však z formulácií jednotlivých noriem a zvyklostí v diecéze. Za školského dekana môže byť zvolený ktorýkoľvek kňaz, poverený pastoračnou službou v príslušnom dekanáte.
 • Kritériá voľby školského dekana. Školského dekana volia spomedzi seba kňazi dekanátu. Pri voľbe treba zohľadňovať osobnostné, profesné a pastoračné predpoklady kandidáta a tiež predpokladanú dĺžku jeho pôsobenia v dekanáte, pretože mandát školského dekana trvá päť rokov. Z tohto titulu je vhodnejšie (ale nie nevyhnutné), ak je úlohou poverený niektorý z farárov, prípadne skúsený kaplán s perspektívou dlhšieho pôsobenia v dekanáte.
 • Menovanie. Školského dekana ustanovuje diecézny biskup príslušným dekrétom na základe voľby kňazov v dekanáte a slobodného prijatia zvoleného (Štatút I/1-4).

Mandát školského dekana

Mandát školského dekana je vyjadrený už názve jeho funkcie. Je dekan, pretože jeho služba je teritoriálne vymedzená hranicami jeho dekanátu. A je školský dekan, pretože v jeho kompetencii sú školské vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy a učitelia zmienených predmetov.

Učitelia náboženstva a náboženskej výchovy. Vo vzťahu k učiteľom školský dekan:

 • poskytuje individuálne duchovné doprevádzanie;
 • vytvára s učiteľmi s učiteľmi spoločenstvo, v ktorom vládne duch bratstva a vzájomnej pomoci;
 • dbá na autenticitu svedectva viery a mravov zverených učiteľov;
 • zabezpečuje pravidelnú formáciu prostredníctvom dekanátnych rekolekcií;
 • prípade pochybnosti o kvalite vyučovania na žiadosť farára alebo katechetického úradu hospitáciou overuje, prípadne upozorňuje učiteľa náboženstva (náboženskej výchovy) na vzniknuté problémy;
 • rieši podnety na učiteľov náboženstva, ak učiteľ opakovane nerešpektuje podmienky kánonickej misie, vypracúva návrh na jej odobratie;
 • podieľa sa činnosti katechetického úradu a „pomáha organizovať semináre, ktoré ohlási“ (Štatút III/B3).

Vo vzťahu obsahovej stránke vyučovania dbá, aby učitelia viedli svoju pedagogickú činnosť v zhode s Učiteľským úradom Cirkvi.

Vo vzťahu k ostatným kňazom dekanátu školský dekan informuje kňazov dekanátu o katechizovaní, pomôckach, učebniciach, metodických príručkách, o seminároch, o duchovných cvičeniach pre učiteľov náboženstva (náboženskej výchovy) a podobne (Štatút III/H1).

Dekanátne rekolekcie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy

Školský dekan zabezpečuje pravidelné rekolekcie pre učiteľov svojho dekanátu podľa navrhnutého harmonogramu katechetického úradu (Štatút III/B1).

Rekolekcie pozostávajú z duchovnej časti (duchovné slovo, meditácia a podobne), metodickej ukážky, organizačných pokynov a riešenia aktuálnych otázok (Štatút III/B2).

Organizácia dekanátnych rekolekcií

Školský dekan zabezpečí minimálne štyri stretnutia počas školského roka. Termíny plánuje školský dekan v spolupráci s dekanátnym koordinátorom na celý školský rok a do 30.09. ich oznámi katechetickému úradu. Pri plánovaní termínov treba zohľadniť možnosti a pracovné povinnosti školského dekana i jemu zverených vyučujúcich a prezieravo ich stanoviť tak, aby sa stretnutia nekonali v časoch, ktoré sú v pastorácii či školstve príliš exponované. Je vhodné, aby sa stretnutia konali vždy v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

Optimálna dĺžka stretnutia je 90 minút, v prípade, že je súčasťou slávenie svätej omše, adorácia a podobne, treba pre rekolekcie vyhradiť dlhší čas.

Navrhovaný priebeh stretnutia

 • Slávenie svätej omše / liturgia hodín / adorácia / pobožnosť. Ak je súčasťou rekolekcií slávenie liturgie, učitelia nech sa v maximálnej miere zapájajú do slávenia (prednes čítaní, príprava a prednes biblických komentárov, spev žalmu a liturgických spevov, príprava a prednes spoločných modlitieb veriacich, prinášanie a predchádzajúca príprava obetných darov…).
 • Duchovná časť. Kňaz alebo niektorý z učiteľov náboženstva si pripraví meditáciu, modlitbu či zamyslenie. Ak je súčasťou programu slávenie liturgie, duchovná časť nech nepresiahne 20 minút.
 • Metodická ukážka. Jeden alebo viacerí učitelia si na rekolekciu pripravia ukážku spracovania vyučovacej hodiny. Alternatívou môže byť prednáška pozvaného hosťa a diskusia. Treba však dbať na to, aby bola prednáška primeraná potrebám cieľovej skupiny a aby obohatila proces vyučovania náboženstva, poprípade službu katechétov vo farskej katechéze.
 • Administrácia a organizačné pokyny

Rekolekcie počas pandémie

Počas pandémie treba dbať na aktuálne opatrenia a dodržiavať usmernia covid automatu pre hromadné podujatia. Vzhľadom na to, že väčšina pedagogických zamestnancov je zaočkovaná, je za dodržania podmienok možné pripraviť pre nich stretnutie  prezenčne aj v čiernych okresoch. Čiastočnou náhradou môže byť stretnutie online prostredníctvom videohovoru. Takéto stretnutie by malo byť samozrejme kratšie (max. 60 minút) a bez svätej omše. V prípade záujmu môžeme poskytnúť školským dekanom krátke školenie.

-jm-