■ Učitelia náboženstva

"Aby bolo školské vyučovanie katolíckeho náboženstva plodné, je nevyhnutné, aby učitelia dokázali prepojiť vieru a kultúru, ľudské a náboženské zložky, vedu a náboženstvo, školu a iné vzdelávacie inštitúcie. Angažovanosť učiteľa je čisto výchovná, zameraná na ľudské dozrievanie žiakov. Zároveň sa vyžaduje, aby učitelia boli veriaci a odhodlaní osobne rásť vo viere, aby boli začlenení do kresťanského spoločenstva a aby chceli vydávať svedectvo o svojej viere aj prostredníctvom svojich profesionálnych zručností." (DPK 318)

Sme vďační, že v našej diecéze máme učiteľov, ktorí vo svojej práci prepájajú vieru a kultúru, ľudské a náboženské zložky, vedu a náboženstvo a ktorí sú pevne odhodlaní rásť vo viere a vydávať svedectvo. Chceme im v tom byť nápomocní aj službe permanentnej formácie a služby doprevádzania.

V našej ponuke permanentnej formácie sa zameriavame na rozvoj teologicko-biblických, pedagogicko-didaktických, kultúrnych, organizačných a spirituálnych kompetencií, kľúčových pre službu učiteľa náboženstva.

Odborné prednášky

MOŽIEŠIK, J., Predstavenie Direktória pre katechézu. V rámci dekanátnych rekolekcií pre učiteľov KNB/NAV postupne predstavujeme nové Direktórium pre katechézu. V školskom roku 2022/2023 sa venujeme témam:

MOŽIEŠIK, J., Canva & katechéza. Kreatívny workshop s online nástrojom Canva.

Formácia začínajúcich učiteľov KNB/NAV

Pre začínajúcich učiteľov náboženstva a tých, ktorí sa vracajú ku predmetu po niekoľkoročnej prestávke, pripravujeme v prvom roku dve formačné stretnutia. Účasť na stretnutiach považujeme za podmienku pre ďalšie predĺženie misie. Začínajúcim ponúkame možnosť návštevy na vybranej hodine tzv. "ďalšie oči", autodiagnostiku a spoločný rozbor.

Duchovné cvičenia a obnovy

V rámci permanentnej formácie ponúkame aj duchovné cvičenia, pripravené špeciálne pre učiteľov KNB/NAV. Ich cieľom je prehĺbiť osobný duchovný život a povolanie. O aktuálnej ponuke informujeme každý rok na našej stránke.
Učiteľ náboženstva sa môže zúčastniť aj duchovných cvičení organizovaných inými cirkevnými inštitúciami. Po ich absolvovaní predloží o účasti doklad na DKÚ.
Pre udelenie misie považujeme za dostačujúce raz za dva roky minimálne trojdňové duchovné cvičenia pod vedením kňaza, s účasťou na Eucharistii, sviatosťou zmierenia, adoráciou, s možnosťou rozhovoru s exercitátorom a vnútorným stíšením. (Por.: Štatút školského dekana Žilinskej diecézy, III.C.) 
  • Elektronické potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach vypĺňajú každý rok všetci učitelia náboženstva.
  • Potvrdenie o účasti na duchovných cvičeniach si stiahnite, vytlačte (2x) a nechajte potvrdiť exercitátorom v prípade, že sa zúčastňujete exercícií, ktoré neorganizuje DKU Žilina. Jeden exemplár zašlite na DKÚ.
Pre našich učiteľov pripravujeme aj jednodňové duchovné obnovy, aktuálnu ponuku nájdete na stránke DKÚ.

Dekanátne stretnutia

Otec biskup menuje pre každý dekanát kňaza, zodpovedného za službu doprevádzania učiteľov náboženstva. Školský dekan je menovaný na základe voľby kňazov v dekanáte. Medzi jeho úlohy patrí aj príprava dekanátnych stretnutí učiteľov náboženstva: 

"Školský dekan koná pravidelné rekolekcie s učiteľmi náboženstva (náboženskej výchovy) svojho dekanátu. Konajú sa pravidelne podľa navrhnutého harmonogramu DKÚ... Obsahom rekolekcie je duchovná časť (duchovné slovo, meditácia a pod.), metodická ukážka, ktorú pripravuje na každé stretnutie iný učiteľ náboženstva (náboženskej výchovy), organizačné pokyny týkajúce sa činnosti dekanátu v spolupráci s DKÚ, a tiež riešenie aktuálnych otázok."
(Štatút školského dekana Žilinskej diecézy, III.B.)

Harmonogram stretnutí:

  • Školský rok 2023/2024 (link)
  • Školský rok 2022/2023 (link)