■ Hospitácia

"Zodpovedným za katechézu a náboženskú výuku vo farnosti je farár alebo farský administrátor. Kvalitu školského vyučovania náboženstva preveruje hospitáciou, ktorú vykoná raz ročne u každého vyučujúceho náboženstvo. O priebehu vyhotoví hospitačný záznam a odošle ho na Katechetický úrad. V závažných prípadoch vykoná hospitáciu aj školský dekan alebo zástupca Diecézneho katechetického úradu." (Štatút Diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy, čl. IV., ods. 8) 
"Hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať." (Zákon č. 394/2004, čl. 2, ods. 8)
Cieľom hospitácie však nie je len preverenie kvality vyučovania, ale aj sprevádzanie učiteľov náboženstva,  povzbudenie v službe, či odkrývanie priestoru pre ďalší profesionálny rast.

Postup

 1. Svoj úmysel vykonať hospitáciu oznámte učiteľovi v predstihu minimálne 14 dní a dohodnite si predbežný termín a čas.
 2. Zámer vykonať hospitáciu oznámte vedeniu školy kvôli evidencii písomne alebo emailom, môžete sa inšpirovať vzorovým listom (č.1 v časti na stiahnutie). V prípade, že nie ste zamestnancom školy,  by bol váš vstup na hodinu bez súhlasu vedenia neoprávnený.
 3. Po získaní súhlasného stanoviska vedenia školy poskytnite učiteľovi potrebné informácie a dohodnite sa na ostatných podrobnostiach, vrátane témy a cieľa hodiny. Základný prehľad je uvedený v prílohe na stiahnutie (č.2).
 4. V deň hospitácie navštívte vedenie školy, podľa potreby sa preukážte dokladmi a menovacím dekrétom, na základe ktorého ste oprávnený vykonať hospitáciu.
 5. Na hodine. 
  1. Do učebne vstúpte spolu s učiteľom, ktorý vás krátko predstaví.
  2. Učiteľ urobí zápis o hospitácii do (elektronickej) triednej knihy.
  3. Nájdite si miesto, z ktorého môžete pohodlne sledovať priebeh hodiny bez toho, aby ste pôsobili rušivo. Nijako nevstupujte do vyučovacieho procesu. 
  4. Sledujte priebeh hodiny, zvlášť sa zamerajte na indikátory, uvedené v hospitačnom zázname (tlačivo na stiahnutie č.3). Hospitačný záznam si môžete dopredu vytlačiť (pdf), alebo ho vypĺňať elektronicky (xlsx) na hodine. 
 6. Požiadajte učiteľa, aby po hodine venoval čas analýze a vyplnil formulár autodiagnostika (č.4). Potom sa spolu prekonzultujte učiteľov dotazník a pridajte svoje postrehy. Ujasnite si sporné otázky a pridajte o tom záznam do kolónky poznámok hospitujúceho v dotazníku. Na záver obaja  autodiagnostický dotazník podpíšte.
 7. Po konzultácii odošlite hospitačný záznam a autodiagnostický dotazník na Diecézny katechetický úrad.

Na stiahnutie

 1. List pre vedenie školy (DOCX)
 2. Informácie pre učiteľa (DOCX)
 3. Hospitačný záznam (PDF, XLSX)
 4. Autodiagnostika  (PDF, XLSX)