Katechéza / Svätosť

Katechéza k Sviatku Všetkých svätých
 • Kľúčové slová: Svätosť, svätý, sviatok všetkých svätých, odpustky
 • Cieľová skupina: 4-9 ZŠ; 1-2 SŠ
 • Čas: 45 minút
 • Cieľ: Žiak rozumie výrazom svätosť a odpustky, osvojuje si prax modlitby za zomrelých, rozhoduje sa pre svätosť v osobnom živote.
 • Pomôcky: Sväté písmo, metodika (PDF), prezentácia (PPT, snímky prezentácie sú označené napr. SN_2), pracovný list (PDF).

Katechéza

 • SN_2. Na tabuľu napíšeme slová svätosť a svätý. Položíme otázku:
Čo ti prvé napadne, keď počuješ toto slovo svätosť, alebo svätý?
 • Myšlienky detí zapisujeme okolo slov, napríklad: Boh, kostol, nebo, sv. Peter, Panna Mária, Ježiš, dokonalosť, milosrdenstvo, niečo nedosiahnuteľné, láska, život bez hriechu..., návrhy nekomentujeme a nehodnotíme.
 • SN_3. Ak niečo chýba na tabuli, doplníme podľa prezentácie.
 • Pokračujeme ďalšou otázkou. Žiaci vymenujú mená svätých, ktorých poznajú.
Poznáš nejakých svätých?
 • SN_4. K menám svätých priradia ich podobizne, v pracovnom liste ich spájajú čiarami.
 • Nasleduje diskusia s deťmi o tom, či aj oni môžu byť svätými, alebo je svätosť len pre výnimočných. K rozprúdeniu debaty môžu pomôcť nasledovné snímky v prezentácii.
 • SN_5
Myslíš si, že môžeš byť svätý aj ty? Asi áno. Môžem, ale nebudem. Určite nie.
 • SN_6
A chceš byť svätý? Neviem, nerozmýšľal som. Nie. Chcel by som, ale nemám na to.
 • SN_7
A prečo NIE? Musel by som sa všeličoho vzdať, musel by som sa zmeniť, musel by som byť iný, lepší...    
 • SN_8.
Naozaj? Keď to dokázali oni, je to naozaj pre mňa nedosiahnuteľné? Títo mladí na fotografiách sa stali svätými, či blahoslavenými vo veku 13 až 18 rokov. Aj oni žili obyčajný život so svojimi starosťami a radosťami. Tiež chodili do školy, museli sa učiť, mali kamarátov, zabávali sa...
TIP: Na tomto mieste môžeme v skratke vyrozprávať príbeh niektorého zo svätcov, napríklad Carla Acutisa. Krátky života Carla ukončila leukémia v nemocnici v roku 2006. Mal 15 rokov. Bol to obyčajný chalan – taký, ako všetci okolo neho. Študoval lýceum. Mal priateľov, bol zanietený pre informatiku, programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky a venoval sa strihaniu videí. Modlieval sa ruženec a chodil na svätú omšu, prinášal obety. Dobrovoľne pomáhal núdznym, ktorých stretával na svojich cestách. Hovorieval, že naším kompasom má byť Božie slovo, ku ktorému sa máme neustále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli tak vysokú métu, akou je nebo, potrebujeme aj špeciálne prostriedky – sviatosti a modlitbu. Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“. Často chodieval adorovať Krista v Oltárnej sviatosti. Zdokumentoval Eucharistické zázraky z celého sveta a publikoval ich na webovej stránke. (Zdroj: www.zivotopisysvatych.sk)

Čo to vlastne svätosť znamená?

 • SN_9.
Byť svätý, znamená žiť svoj bežný život v milosti posväcujúcej. Zrejme tu na zemi nedokážeme žiť bez toho, aby sme nepadli do hriechu, no hriech nie je pre Ježiša problém. On ho svojou smrťou a zmŕtvychvstaním premohol. Problémom je, ak v hriechu zotrvávame. Sme hriešni ľudia. Ale Ježiš nám ukázal cestu: neostávať v hriechu. Tou cestou je sviatosť zmierenia. V Cirkvi svätej a tvorenej z hriešnikov nájdeš všetko, čo potrebuješ k svätosti.

„Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu." (Ján Pavol I.)

Čiže svätý nie je len ten, kto koná niečo mimoriadne, výnimočné, veľké skutky. Stačí konať tie obyčajné, denné, napr. upratať stôl po jedle, poumývať dlážku, podeliť sa o dobrotu na desiatu, požičať ceruzku, alebo programovať... ale to všetko mimoriadnym spôsobom. Ako povedala sv. Matka Tereza „ Rob malé veci s veľkou láskou.“ Čiže všetko mám konať z lásky k Ježišovi a k druhým. Aby sme to dokázali, cirkev nám ponúka sviatosť zmierenia, eucharistiu, modlitbu... A potom to už nebude, že musím byť lepší, musím sa niečoho vzdať, musím sa zmeniť, ale chcem byť lepší, chcem sa meniť.
 • SN_10.
Ježiš nás pozýva k svätosti. „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48).
Je to cesta ku ktorej sme pozvaní, cieľ ku ktorému máme kráčať. Nie je to len pre výnimočných, ale pre každého. Sv. Peter vo svojom liste napísal. „Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1,15-16)
Ak by sa svätosť nedala dosiahnuť, neboli by sme k nej pozývaní. A na príklade mnohých svätých, aj mladých svätých vidíme, že sa to dá. Otázka je teda iba či chcem, či po tom túžim.

Sviatok všetkých svätých
 • SN_11. Krátko porozprávame o sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých a vyzveme deti, aby sa za duše v očistci modlili, získavali pre ne odpustky.
Teraz budeme sláviť sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Pôjdeme na cintoríny. Budeme sa modliť, zapaľovať sviece.
1. novembra slávime sviatok Všetkých svätých. Mnohých svätých poznáme, máme ich mená v liturgickom kalendári. Ale sú mnohí, ktorých nepoznáme a sú svätí, čiže sú už v nebi. Žili obyčajným životom v skrytosti. Možno sú to aj tvoji prastarí rodičia, či iní tvoji príbuzní. V tento deň si ich všetkých pripomíname. Tí, ktorí sú v nebi, sa môžu za nás prihovárať, vyprosiť nám milosti od Ježiša.

2. novembra slávime Pamiatku zosnulých – pripomíname si všetkých, čo zomreli, ale ešte v nebi nie sú. Ich cesta do neba vedie cez očistec. Ich hriechy sú odpustené, ale musia sa ešte vysporiadať s časnými trestami. Tento deň si ich nielen pripomíname, ale môžeme im pomôcť svojimi modlitbami, získavame pre ne odpustky, odpustenie časných trestov za hriechy. Získavame ich od 2. do 8. novembra. Podmienky sú: byť v milosti posväcujúcej, zúčastniť sa sv. omše a prijať eucharistiu, navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše v očistci + pomodliť sa na úmysel sv. Otca modlitby Otče náš, Zdravas, Sláva.

Modlitba

 • SN_12. Na záver sa pomodlíme modlitbu za duše v očistci.
Odpočinutie večné daj dušiam zosnulým Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • Dokončíme úlohy v pracovnom liste, žiaci prepíšu výrok sv. Tomáša Akvinského, uvedený okolo kruhu so svätými: „Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.“

Obrázky a fotografie

 • www.zivotopisysvatych.sk
 • www.canva.com

■ BB ■ 2023

Pracovný list