▫ Prvopiatkové katechézy

Katechéza dospelýchKatechéza detí
Pretvor naše srdceNajsvätejšie Srdce Ježišovo a deti
Prameňom katechéz sú biblické čítania votívnej omše O najsvätejšom Srdci Ježišovom, liturgia a encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas.
Katechézy sú pripravené ako námet na stretnutie s menšou skupinou, no počíta sa aj s využitím pri prvopiatkovej homílii. K dispozícii sú aj prezentácie.
Katechézy vznikajú priebežne, v pláne je deväť katechéz.
Na Slovensku je pomerne silná tradícia prvých piatkov, ktorú sa snažíme zdieľať už deťom po prvom svätom prijímaní. Cieľom katechéz je priblížiť úctu k najsvätejšiemu Srdcu deťom 3.-6. ročníka ZŠ. Katechézy môžu byť pomôckou pre stretnutia v malých skupinkách či inšpiráciou na homílie pri svätej omši za účasti detí.
I. Poďte ku mne všetci
II. Čerpajte z prameňov spásy
III. Obraz Božského Srdca
IV. Prvý piatok
I. Volám sa Margitka
II. Ježiš a päť "P"
III. O tŕňoch a hriechoch
IV. Prameň milosrdenstva a pokoja
V. Sila kráčať ďalej
VI. Horlivosť
VII. Buď vôľa tvoja
VIII. Zapísaní v srdci
IX. Zasvätenie

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a deti

Prameňom katechéz sú evanjeliové texty votívnej omše O najsvätejšom Srdci Ježišovom a liturgia, v spracovaní sa samozrejme dotkneme aj zjavenia svätej Margite Mária Alacoque. Pri katechézach pracujeme so symbolom Ježišovho srdca a postupne približujeme jednotlivé prvky (srdce, tŕňová koruna, kríž, oheň, rana...). Pre každú je k dispozícii prezentácia a pracovný list.

Texty sú v pracovnej verzii a sú priebežne upravované a dopĺňané. Materiál neprešiel jazykovou úpravou.

Prehľad katechéz

  • I. Volám sa Margitka. Úvod do cyklu, predstavenie povolania sv. Margity. Evanjelium: Mt 11,25-30 - Veľké veci skryl pred múdrymi a zjavil ich maličkým.
  • II. Ježiš a päť "P". Symbolika srdca. Evanjelium Mt 11,25-30 - Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.
  • III. O tŕňoch a hriechoch. Symbol tŕňovej koruny. Evanjelium Lk 15,1-10 - Podobenstvo o stratenej ovci.
  • IV. Prameň milosrdenstva a pokoja. Symbol rany na Ježišovom srdci. Evanjelium Lk 15,1-3.11-32 - Podobenstvo o márnotratnom synovi.
  • V. Sila kráčať ďalej. Symbolika kríža. Evanjelium Jn 15,1-8 - Podobenstvo o viniči a ratolestiach.
  • VI. Horlivosť. Symbol oheň. Evanjelium Jn 15,9-17 - Ostaňte v mojej láske.
  • VII. Buď vôľa tvoja. Zhrnutie symboliky Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Evanjelium Jn 15,1-8 - Proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
  • VIII. Zapísaní v srdci. Jedenáste prisľúbenie. Evanjelium Jn 17,20-26 - Aby boli so mnou tam, kde som ja.
  • IX. Zasvätenie. Osobné zasvätenie sa a zasvätenie rodín. Evanjelium Lk 15,1-10 - O stratenej drachme
  • Celý cyklus na stiahnutie (PDF)

Prisľúbenia najsvätejšieho Srdca Ježišovho

1. Všetky milosti potrebné ich stavu; (2. stretnutie)
2. pokoj v rodinách; (4. stretnutie)
3. potechu vo všetkých protivenstvách; (7. stretnutie)
4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti; (3. stretnutie)
5. požehnanie na všetky podujatia;  (7. stretnutie)
6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov; (4. stretnutie)
7. horlivosť vlažným dušiam;  (6. stretnutie)
8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti; (5. stretnutie)
9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca; (4. a 9. stretnutie)
10. kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší; (dobrý pastier, 4 evanjelium)
11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom; (8. a 9. stretnutie)
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti. (3. a 9. stretnutie)


Bibliografia

Lekcionár V. Trnava: SSV, 1983.
Modlitebník. Pre verejné pobožnosti. Trnava: SSV, 2001.
Sviatok Ježiša Krista milujúceho ľudí. In: https://grkathe.sk/najsvatejsie-srdce-jezisovo/ 

Licencia

Materiály môžete voľne používať, zdieľať a šíriť pri zachovaní podmienok Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. V praxi to znamená, že ste povinní uviesť odkaz na túto stránku a nie je povolené komerčné využitie.