Prvopiatkové katechézy

Na Slovensku je pomerne silná tradícia prvých piatkov, ktorú sa snažíme zdieľať už deťom po prvom svätom prijímaní. Cyklus katechéz Najsvätejšie Srdce Ježišovo a deti si kladie za cieľ priblížiť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu deťom 3.-6. ročníka ZŠ. Katechézy môžu byť pomôckou pre stretnutia v malých skupinkách či inšpiráciou na homílie pri svätej omši za účasti detí.

Prameňom katechéz sú evanjeliové texty votívnej omše O Najsvätejšom Srdci Ježišovom a liturgia, v spracovaní sa samozrejme dotkneme aj zjavenia svätej Margite Mária Alacoque. Pri katechézach pracujeme so symbolom Ježišovho srdca a postupne približujeme jednotlivé prvky (srdce, tŕňová koruna, kríž, oheň, rana...). Pre každú je k dispozícii prezentácia a pracovný list.

  • I. Volám sa Margitka. Úvod do cyklu, predstavenie povolania sv. Margity. Evanjelium: Mt 11,25-30 - Veľké veci skryl pred múdrymi a zjavil ich maličkým.
  • II. Ježiš a päť "P". Symbolika srdca. Evanjelium Mt 11,25-30 - Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.
  • III. O tŕňoch a hriechoch. Symbol tŕňovej koruny. Evanjelium Lk 15,1-10 - Podobenstvo o stratenej ovci.

Plánované termíny zverejnenia ďalších katechéz

IV. december 2022, V. január 2023, VI. február 2023, VII. marec 2023, VIII. apríl 2023, IX. máj 2023