■ Katechéti a animátori

Byť katechétom 

Je povolanie, cesta, ktorá si vyžaduje duchovný život spojený s Kristom a ktorá pozýva človeka k formovaniu sa, aby mohol vždy lepšie vydávať svedectvo.

Kňaz túžiaci nájsť katechétov pre potreby farnosti, ktorý by boli ochotní dať sa do služieb farnosti v rámci dekanátu kladie spolubratom otázku: "Na základe akých kritérií by sme mali určiť tých, ktorí by sa mohli stať katechétmi?" Za touto otázkou očividne bol obraz ideálu - prijateľný výzor, vôľové vlastnosti, najvhodnejšie postoje. Veľká časť odpovedí sa týkala dôležitosti odbornej prípravy a správnej pedagogiky, ktorá je schopná súvisieť s rôznym vekom. Niektorí, vzácnejší, zdôrazňovali potrebu skutočného spojenia so životom vo farnosti a tak videli katechétu nie ako izolovanú osobu, ale vo vzťahu k Cirkvi. Nakoniec kňaz poukázal na to, ako zbadal potenciál v spôsobe modlitby u katechétu. V zásade väčšina postojov spočíva v jeho duchovnosti, vo viere, ktorá sa dáva viesť Duchom, ktorý neustále rastie. Môže sa potom stať svedectvom pre ostatných. Svedok schopný vysvetliť vieru Cirkvi a osobné stretnutie s Kristom, ktoré premieňa život.


POVZBUDENIE PRE KATECHÉTOV


„Najdlhšia a najťažšia práca, ktorú môže mať človek, je práca na sebe samom.“ 

Na stretnutiach s katechétmi je v centre pozornosti často diskusia ohľadom obsahu Čo ohlasovať? alebo formy Ako ohlasovať?. Už menej sa venuje čas a priestor osobnosti samotného katechétu. Nikto z nás však nespochybní dôležitosť osobnosti katechétu v procese katechizovania. Aká je teda úloha katechétu, alebo učiteľa náboženstva? Prioritou číslo 1. ostáva stála formácia tých, ktorí majú formovať čo nazývame permanentnou formáciou. Uvedomujeme si dôležitosť zamerania našej pozornosti na osobnosť katechétu.

Cieľ permanentnej formácie: Rozvoj kľúčových kompetencií


1. Teologická kompetencia – biblická 
- osvojenie si kresťanskej vierouky a jej podávanie na základe určitých zásad 

2. Pedagogická kompetencia - didaktická
- rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov 245/2008 Z. z. 

3. Kultúrna kompetencia 
- súčasná kultúra žiaka, študenta alebo dospelého a sociálna klíma triedy 

4. Organizačná kompetencia 
- premyslená organizácia katechézy
- možnosti spolupráce s Diecéznym katechetickým úradom, školským dekanom, správcom farnosti

5. Spirituálna kompetencia
- rast v osobnej viere cez modlitbu, sviatostný život, evanjeliové vedenie zverencov
- elektronické potvrdenie účasti na duchovných cvičeniach - klikni