Kánonická misia

"Cirkevnej autorite podlieha katolícka náboženská výuka a výchova, ktorá sa poskytuje v akýchkoľvek školách, alebo sa zabezpečuje prostredníctvom rozličných spoločenských komunikačných prostriedkov; konferencie biskupov majú vydávať pre túto oblasť činnosti všeobecné normy a diecézny biskup ju má usmerňovať a dozerať." (CIC 804, § 1)

"Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti." (Zákon č. 138/2019, § 9, ods. 2)

"Miestny ordinár má právo vymenúvať alebo schvaľovať učiteľov náboženstva pre svoju diecézu a takisto ich odvolávať alebo požadovať, aby boli odvolaní, ak sa to vyžaduje z náboženského alebo mravného dôvodu." (CIC 805)

Na základe vyššie uvedených noriem otec biskup udeľuje pedagógom kánonickú misiu pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy na území Žilinskej diecézy. V zmysle Zákona č. 245/2008 a Zákona č. 138/2019 Z.z. nemôžu kresťanskí laici vyučovať predmety náboženstvo a náboženská výchova bez kánonickej misie, vydanej ordinárom Žilinskej diecézy.

Podmienky pre udelenie kánonickej misie

"Miestny ordinár má mať starosť o to, aby tí, ktorí sú určení na náboženskú výuku v školách, aj nekatolíckych, boli učitelia, vyznačujúci sa správnou náukou, svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením." (CIC 804, § 2)

1. Správna náuka (kresťanská viera)

"Učiteľ náboženstva má pred sebou bezpochyby významnú úlohu, pre ktorú platí, že pri vyučovaní náboženstva nikto neohlasuje svoju vlastnú náuku alebo náuku iného učiteľa, ale jedine učenie Ježiša Krista. Pri odovzdávaní tejto náuky sa učitelia náboženstva a katechéti budú usilovať, vzhľadom na svojich zverencov, múdro si osvojiť z pozície teologického bádania to, čo môžu vlastnými úvahami a výkladom osvetliť, pričom sa budú vo svetle Učiteľského úradu (od ktorého ich činnosť závisí) opierať o pravé pramene a budú sa brániť tomu, aby zmiatli ducha detí a mladých ľudí cudzími teóriami. Vzhľadom na vlastné teologické a pedagogické vzdelanie a vzhľadom na štruktúru učiva sa majú s dôverou podriadiť usmerneniam miestneho episkopátu." (Katolícky laik ako svedok viery v škole, čl. 59)
Preto od učiteľa náboženstva požadujeme:
 • Pravovernosť a celistvosť odovzdávaného kresťanského učenia,
 • rešpektovanie nariadení diecézneho biskupa,
 • spoluprácu s farárom v mieste vyučovania náboženskej výchovy a náboženstva,
 • pravidelný kontakt s Diecéznym katechetickým úradom,
 • pravidelnú účasť na dekanátnych rekolekciách učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva.

2. Svedectvo kresťanského života (kresťanská morálka)

"Predovšetkým si majú [učitelia náboženstva a náboženskej výchovy] uvedomiť, akú dôležitosť má na tomto poli svedectvo života a intenzívne prežívaná spiritualita." (Katolícky laik ako svedok viery v škole, čl. 59).

Preto od učiteľa náboženstva v tejto oblasti očakávame:
 • Vernosť učeniu Cirkvi v oblasti morálky a zaujatie jasných kresťanských postojov,
 • morálnu bezúhonnosť, vrátane usporiadaného rodinného života,
 • duchovný život, vrátane modlitby, pravidelného prijímania sviatostí a účasti na duchovných cvičeniach,
 • aktívnu účasť na živote vo farnosti a v službe farskej katechézy.

3. Pedagogické umenie (vzdelanie a pedagogické predpoklady)

"Na vyučovanie sa u [učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy] vyžaduje zodpovedajúca profesionálna príprava. To je základ, bez ktorého nemožno výchovne pôsobiť." (Katolícky laik ako svedok viery v škole, čl. 16).

Preto od učiteľa náboženstva požadujeme:
 • Splnenie kritérií odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy - zákona č. 138/2019 a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pre pedagogických a odborných zamestnancov,
 • pedagogické a katechetické zručnosti a pozitívny vzťah a prístup k deťom a mládeži, 
 • prepájanie školského vyučovania náboženstva s farskou a rodinnou katechézou,
 • pravidelnú účasť na formačných, metodických a vzdelávacích seminároch, organizovaných Diecéznym katechetickým úradom.

Žiadosť o kánonickú misiu

Nová misia

V prípade záujmu o kánonickú misiu pre farnosti Žilinskej diecézy postupujte nasledovne:
 1. Vyplňte a podpíšte časť B žiadosti o udelenie kánonickej misie,
 2. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov a 
 3. podpíšte Kódex pastoračného správania
 4. Priložte kópie dokladov o získanej pedagogickej spôsobilosti. 
 5. Dokumenty predložte farárovi farnosti, na území ktorej chcete pôsobiť.
 6. Farár vyplní  časť A žiadosti o udelenie kánonickej misie a všetky dokumenty odošle na adresu Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1, P. O. Box B-46, 011 36 Žilina 1.
 7. Ak otec biskup žiadosti vyhovie žiadosti, misiu odošleme poštou na adresu farnosti, kde si ju prevezmete alebo vám ju odovzdáme osobne pri slávnosti Veni Sancte.

Predĺženie kánonickej misie

Dva mesiace (nie skôr) pred skončením platnosti:
 1. Vyplňte časť B žiadosti o predĺženie kánonickej misie a
 2. priložte potvrdenie o absolvovaní duchovných cvičení za posledných 24 mesiacov (potvrdenie netreba prikladať, ak ste absolvovali DCV, organizované Katechetickým úradom, alebo ak ste ho zaslali už skôr).
 3. Všetky doklady predložte farárovi farnosti svojho pôsobiska. Ak farár žiadosť o predĺženie akceptuje, odošle ju na Biskupský úrad.
 4. Ak otec biskup žiadosti vyhovie žiadosti, misiu odošleme poštou na adresu farnosti, kde si ju prevezmete.