Kánonická misia

Kánonická misia je nevyhnutná na vyučovanie predmetu náboženská výchova/náboženstvo v zmysle kánonu 805 Kódexu kánonického práva, Školského zákona č. 245/2008 a Zákona č. 317/2009 v znení všetkých ich novelizácií, ktoré uvádzajú, že predmet náboženstvo/náboženská výchova môžu vyučovať len kvalifikovaní učitelia s platnou kánonickou misiou vydanou príslušným diecéznym ordinárom.

Podmienky vychádzajú z Kódexu kánonického práva (CIC) kánonu 804 § 2.

1. Pravá náuka (vernosť Cirkvi)
 • Hodnovernosť odovzdávaného kresťanského učenia – katolíckej viery.
 • Rešpektovanie nariadení diecézneho biskupa o katechizácii.
 • Spolupráca s farárom (administrátorom farnosti) v mieste vyučovania náboženskej výchovy a náboženstva.
 • Pravidelný kontakt s Diecéznym katechetickým úradom.
 • Pravidelná účasť na rekolekciách učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva, organizovaných školským dekanom v príslušnom dekanáte.
2. Svedectvo kresťanského života
 • Duchovný život a kresťanský životný štýl (postoj).
 • Morálna bezúhonnosť u slobodných, usporiadaný rodinný život (cirkevný sobáš, v prípade rozvodu povolenie pristupovať k sviatostiam, kán. 805 CIC).
 • Aktívna účasť na živote farnosti
 • Ochota k mimoškolským aktivitám s deťmi a mládežou.
 • Účasť na duchovných cvičeniach v zmysle podmienok kánonickej misie.
3. Pedagogické umenie (pedagogická zručnosť)
 • Učiteľ náboženskej výchovy/náboženstva spĺňa kritériá odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy - zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorá hovorí o kvalifikačných predpokladoch pre pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Pozitívny vzťah a prístup k deťom, pedagogické a katechetické zručnosti.
 • Zvnútornenie (interiorizácia) obsahu a priebehu hodiny náboženskej výchovy a vyučovania náboženstva na nadobúdanie potrebných náboženských zručností a životných postojov u žiakov.
 • Schopnosť prepojiť školské vyučovanie na farskú a rodinnú katechézu
 • Účasť na pravidelných formačných, metodických a vzdelávacích seminároch organizovaných Diecéznym katechetickým úradom

Dokumenty na stiahnutieA: ŽIADOSŤ O UDELENIE NOVEJ MISIE:B: ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNEJ MISIE:

 • ak katechétovi končí platnosť kánonickej misie vyplní Žiadosť farára o predĺženie kánonickej misie,
 • túto žiadosť predloží kňazovi - správcovi farnosti v ktorej pôsobí a ak správca danej farnosti žiadosti o predĺženie vyhovie odošle ju otcovi biskupovi na adresu: Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1, P. O. Box B-46, 011 36 Žilina 1
 • ak otec biskup vyhovie žiadosti o udelenie, misia je odoslaná poštou na adresu farnosti,
 • Kódex pastoračného správania /ak ste ho ešte neodovzdali/ podpísaný priloží k žiadosti,
 • k žiadosti o predĺženie je potrebné priložiť potvrdenie o absolvovaní duchovných cvičení počas trvania platnosti misie podľa podmienok bod č. 5 (ak ste ho neposlali poštou skôr - netýka sa DC organizovaných DKÚ Žilina),
 • Potvrdenie o duchovných cvičeniach
 • elektronické potvrdenie účasti na duchovných cvičeniach pre všetkých katechétov (link)