Jozef Šelinga /Povolanie byť misionárom

Svätý Otec František vo svojom liste k Svetovému dňu misií píše, že misijnú činnosť by mali sprevádzať tri skutočnosti: modlitba, reflexia a materiálna pomoc. Osobitne upozorňuje na dôležitú skutočnosť, ktorou je reflexia. V tomto duchu vám chceme ponúknuť podklady pre uvažovanie, poznávanie a formáciu tých, ktorým leží na srdci misijná myšlienka. 


Vieme, že na Slovensku sa nájdu horlivci pre misijnú činnosť, a preto je vhodné im ponúknuť rôzne formy stretnutí (vo farnosti, v inom spoločenstve alebo vytvoriť malý misijný krúžok pre katechétov). Stretnutia môžu byť pravidelné alebo jednorazové (napr. misijná aktivita počas mesiaca októbra). Ich cieľom nemá byť iba nejaký hmotný efekt pomoci. Podľa pápeža Františka takéto stretnutia majú mať aj formačný charakter, a to je dôvod, prečo ponúkame tento metodický materiál. Metodický materiál je pripravený komplexnejšie a je určený rovnako pre mládež, ako aj pre dospelých. Samozrejme, je na každom animátorovi misijného stretnutia, aby jednotlivé formačné stretnutia prispôsobil špecifickým podmienkam konkrétnej skupiny.

S materiálom možno pracovať na jednom alebo na viacerých stretnutiach. Záleží od toho, či chceme ísť len do šírky alebo viac do hĺbky. Materiál možno použiť rovnako ako podklad pre duchovnú obnovu alebo ako základné východisko pre prípravu letných táborov. Je však nevyhnutné, aby sám animátor najskôr prenikol do štruktúry katechézy. Animátor musí zároveň vybrať pre danú skupinu dôležité časti obsahu. Niektoré časti sú podstatné, iné vysvetľujúce. Stretnutie alebo stretnutia môžu byť sprevádzané skúsenosťami animátora alebo aj samotných účastníkov. Práve osobné skúsenosti môžu byť vzácnym obohatením jednotlivých stretnutí.


Prezentácia na stiahnutie: ▪ PPTXPDF

Autorom katechézy je ThDr. Jozef Šelinga PhD., ilustrátor Jozef Studnička, o grafické spracovanie sa postaral o. Radoslav Gazdík. Katechézu vydali Pápežské diela na Slovensku v rámci misijného mesiaca 2020.