Jozef Možiešik / Projekt prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí

Pre potreby prípravy rodičov na krst detí sme pripravili samostatnú webstránku krst.tvoj-strom.info. Nájdete na nej sprievodcu prípravou na krst dieťaťa pre rodičov a krstných rodičov, videokatechézy, priebeh krstného obradu, podklady pre kňazov a spolupracovníkov k príprave rodičov a krstných rodičov. Súčasťou metodiky je aj náčrt projektu katechumenátneho modelu prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí.

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa

Prednáška v rámci formácie novokňazov, 2018

Jednou zo služieb kňaza vo farnosti je aj sviatostná katechéza, vrátane a v rámci nej má dôležité miesto príprava rodičov a krstných rodičov na krst detí. 

Neraz sa mi stalo, že po krstnej náuke som sa, znechutený alebo sklamaný, pýtal aký to má zmysel. Ale dlho to bola len prázdna otázka, ktorá síce vyjadrovala moje pocity, ale nikam neviedla. Dnes sa chcem k nej vrátiť. Nie kvôli ventilovaniu emócií, ale kvôli odpovedi. Je dôležité vedieť a mať stále na pamäti, čo je cieľom našich krstných náuk, kto je ich objektom a subjektom.

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod…

Určite poznáte slová, ktorými Pavol povzbudzuje svojho žiaka Timoteja: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.“ (2Tim 4,2) Naliehaj, vhod i nevhod, karhaj aj povzbudzuj… Inak povedané využi všetko, čo máš k dispozícii, na hlásanie slova.

Čo máme k dispozícii?

Minulý rok sme mali v našej farnosti 55 krstov. Päťdesiatpäť detí znamená 110 rodičov a približne rovnaký krstných rodičov. Ak to spočítame a spriemerujeme, ročne absolvuje u nás cca. hodinovú katechézu o krste 220 dospelých. To je dobré číslo. A veľká príležitosť. Sú to totiž katolíci vo veku 20-45 rokov, teda cieľová skupina, ktorú prakticky nezasahujú ostatné formy našej katechézy. Časť z nich je vylúčená zo sviatostného života, lebo žijú v iregulárnych zväzkoch. A minimálne 50% nemôžeme ani pri najväčšom optimizme nazvať praktizujúcimi. Z grafu vidno, že tých 220 rodičov a krstných rodičov tvorí jednu osminu všetkých dospelých vo veku 20-45 rokov v mojej farnosti.

 1. Krstná náuka je príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorých inak naša pastorácia zasahuje len minimálne. Nečakám od prípravy zázraky, tie čakám od Boha. Ale musím z nej vyťažiť maximum. Lepšia príležitosť už možno nebude.
 2. Povolaní k rodičovstvu. Koho máme pred sebou pri krstnej náuke? Áno, sú to ľudia, ktorí sa nachádzajú na rôznych etapách cesty viery. Ale sú to zároveň ľudia, ktorých Boh povolal k rodičovstvu. Oni budú najbližších 18 rokov vychovávať deti. Možno dnes nechápu, že potrebujú Cirkev. Možno ich po krste zase dlho neuvidíme. No je dôležité aby vedeli, že sme tu, že môžu prísť a nájdu u nás prijatie.
 3. Boží služobníci, ktorí (ne)vedome odpovedali na Božie volanie. Tretie čo si potrebujeme pamätať je, že Boh si želá krst toho dieťaťa. A jeho rodičia, nech sú ich motívy akékoľvek, v tomto plnia jeho zámer. Napokon "rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili" (CIC 867).

Čo je cieľom

Čo je cieľom prípravy na krst? Cirkev hovorí, že je to uvedomelé slávenie krstu: "Je veľmi dôležité, aby sa rodičia pred udelením krstu pripravovali na uvedomelé slávenie tejto sviatosti" (OKD 5). Okrem toho nám pripomína, že je "povinnosťou duchovných pastierov pripravovať rodiny na krst detí a pomáhať im vo výchove, ktorá vyplýva z prijatia krstu" (OKD 7).

Čo majú urobiť rodičia? Majú sa pripraviť na uvedomelé slávenie krstu. Ak krst takto slávia, ich príprava bola úspešná. Ak nie, úspešná nebola. Všetci si samozrejme želáme, aby žili autentickým kresťanským životom a podobne. Ale cieľom prípravy je uvedomelé slávenie krstu. 

Ako sa majú rodičia pripravovať? Ich príprava má tri úrovne.

 1. Samostatná príprava rodičov. Tu im musíme poskytnúť prostriedky.
 2. Neformálna príprava, poskytnutá priateľmi a rodinou. 
 3. Farská príprava. Samotný prípravný kurz.

Čo máme urobiť my? 

 1. Máme pripraviť rodiny na uvedomelé slávenie krstu. Cieľom je uvedomelé slávenie krstu. Objektom prípravy nie sú len rodičia a krstní rodičia, ale rodiny. A príprava je našou povinnosťou. Pre porovnanie v prípade rodičov je len "veľmi dôležité", aby sa pripravili. A o krstných rodičoch sa nehovorí vôbec.
 2. Máme pomáhať rodičom vo výchove, ktorá vyplýva z prijatia krstu. Už nie pripraviť, ale pomáhať. A nie len pomôcť, ale pomáhať. V praxi si ale na nich spomenieme (a oni na nás) až pred prvým svätým prijímaním. A pritom aj toto je naša povinnosť.

Úprimne: toto presahuje naše možnosti i schopnosti. Veď nám sa nedarí ani pripraviť ich na uvedomelé slávenie krstu. Čo teraz? Odpoveď je v zmene perspektívy.

Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej…

Už sme si povedali, čo je cieľom prípravy, aj to, kto patrí do cieľovej skupiny. A vieme aj to, čo je našou povinnosťou. Ale kto je subjektom krstnej katechizácie?

Katechéza nie je to isté ako vyučovanie náboženstva a už vôbec nie je to isté, ako výchova a vzdelávanie. Ak vychovávam a vzdelávam, subjektom výchovy a vzdelávania som ja, vychovávateľ a učiteľ a túto činnosť konám vo svojom mene a v mene školy. Ak vyučujem náboženstvo, subjektom som ja, učiteľ náboženstva alebo náboženskej výchovy, a túto službu konám v mene a z poverenia a v sile poverenia Cirkvi.

Ak katechizujem… STOP! V skutočnosti nikdy nekatechizujem. Vždy katechizuje Cirkev. Subjektom katechézy je Cirkev, hoci ju vykonáva cez jednotlivcov. Podobne ako pri liturgii. Síce bežne hovorím, že slúžim omšu alebo slávim liturgiu…, ale v skutočnosti je to celok Cirkvi, ktorá slávi. Aj keby som pri oltári stál sám. Presnejšie: to najdôležitejšie pri liturgii i v katechéze koná Matka Cirkev. A sám nie som Cirkvou.

Čo z toho vyplýva vo vzťahu k príprave na krst? 

 1. Je to naša povinnosť, ale nie je to naše dielo. Je to dielo Cirkvi. To ona oslovuje rodičov a krstných rodičov: "Poďte deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej."
 2. Nemáme všetko spraviť sami. Potrebujeme dať priestor farnosti.

A hľa, ja som s vami…

Rád by som zdôraznil ešte jeden prvok katechumenátneho modelu. Subjektom katechizácie je Matka Cirkev a Kristus Majster. Podobne ako liturgiu slávime in persona Christi, v katechéze ohlasujeme v ňom a on v nás. Pekne to vidno z misijného príkazu (Veľké poverenie), ako nám ho zachoval Matúš. 

Samotné Veľké poverenie je vložené do "hranatých zátvoriek", z ktorých prvá nás odkazuje na Ježišovu moc ("daná mi je všetka moc na nebi i na zemi") a druhá na jeho prítomnosť ("ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta"). Pri katechizácii vždy spoliehame na Kristovu všetku moc a na jeho prítomnosť. Inak by sme totiž nemali odvahu napríklad vyslúžiť jedinú sviatosť.

Dôverujem v Ježišovu moc a v jeho prítomnosť. A preto beriem vážne krstné náuky a pristupujem k nim so zodpovednosťou. Lebo hoci je jasné, že za jednu jedinú hodinu, ktorú mám k dispozícii, nemôžem spasiť svet, Kristus, ktorému je daná moc a je prítomný, môže. Hoci v tejto chvíli nedokážem pohnúť človekom, ktorého mám pred sebou, Kristus, svojou mocou a prítomnosťou to urobiť môže.

Využiť všetky príležitosti

Mne nie je daná všetka moc. Ale mám zopár príležitostí, a tie musím využiť. Ktoré sú to?

 1. Nahlásenie krstu
 2. Požehnanie matky pred pôrodom, požehnanie rodičov, rodiny
 3. Katechéza pred krstom
 4. Sviatosť zmierenia – spoveď je príležitosť. Tak či tak ich spovedáme. Rozdiel je len v našom prístupe. Je rozdiel, či som sklamaný a naštvaný, lebo prišli na spoveď po XY rokoch a nebyť krstu, určite by sa neukázali… Alebo ďakujem Pánovi, že prišli po XY rokoch, hoci z neistých motívov. Napokon kódex hovorí: „Ak spovedník nemá pochybnosti o disponovanosti kajúcnika a ten si rozhrešenie žiada, rozhrešenie sa mu nesmie odoprieť ani oddialiť“ (CIC 980). O prvotnom motíve, prečo na spoveď prišiel, sa tam mlčí. 
 5. Materiály
 6. Slávenie krstu
 7. Po krste – Na tomto mieste len jeden tip: Vlani sme pred Vianocami poslali všetkým rodičom detí, pokrstených v minulom roku, list. Stálo tam niečo v tom zmysle, ako sa tešíme, že nám prejavili svoju dôveru aj v čase, keď ľudia Cirkev odmietajú, a dali svoje dieťa pokrstiť. Uistili sme ich o našich modlitbách, napokon svätú omšu slávime za všetkých pokrstených. Súčasťou bol pamätný list, pamiatka na krst. A pozvanie na svätú omšu na Krst Pána, spojenú so slávnosťou pokrstených. Prišla asi tretina, niektorí napísali ďakovný email, časť žije v zahraničí. Pri oltári sme mali baner s menami krstencov a 55 kahancov s čajovými sviečkami. Pri kázni som ich trochu pochválil a po omši som ich požehnal pri jasličkách. Kontakt. Dva páry odvtedy vídavam vpredu v kostole aj deťmi. Možno chodili aj pred tým, len boli vzadu. Možno je to úplná náhoda. Ale okrem toho sme takto vytvorili príležitosť.