Jozef Šelinga / Svetlo v službe života

V pastoračno-katechetických kruhoch sa stále viac hovorí o potrebe farskej katechézy dospelých. Nikto z nás nemôže spochybniť fakt, že Sväté písmo je jej základným prameňom. Snahou Mons. ThDr. Jozefa Šelingu, PhD. je neustále pripravovať podklady pre takýto druh katechéz, aby tak mohol aspoň malou mierou prispieť k tomu, aby svetlo mohlo svietiť, a tak slúžiť životu.

Publikácia Svetlo v službe života ponúka dvanásť evanjeliových perikop, spracovaných pre potreby katechézy a homílie. Každá má tri časti:
1. Obraz s dokumentom a základným kľúčom k rozboru textu
2. Vovedenie a cieľ, pochopenie určitých súvislostí, otázky pre rozbor textu.
3. Zosobnenie a zvnútornenie posolstva textu.

Vo viacerých farnostiach sa prejavuje záujem dospelých o prehĺbenie poznania Svätého písma. Aj mnohí kňazi premýšľajú o ponuke biblických stretnutí veriacim vo farnosti. Ponúkaný materiál môže byť inšpirujúcou pomôckou alebo konkrétnym programom pre realizáciu takýchto stretnutí. Na katechetickom stredisku ponúkame publikáciu v tlačenej podobe.

Pri ohlasovaní Božieho slova sa často kladie dôraz na obsah, už menej na formu. Je pravdou, že obsah je dôležitejší, no forma je cestou k obsahu. Nižšie uvádzame spracovanie publikácie vo forme video-katechéz, ktoré so súhlasom autora pripravil ThLic. Jozef Možiešik, PhD. 

1. Povolanie kresťana žiť program viery (Emauzskí učeníci, Lk 24.13-35)

2. Tri veľké symboly v príbehu premenia vody na víno (Jn 2, 1-11, Kána Galilejská)

3. Trpezlivosť netrpezlivých (Mt 13, 1-23 - Podobenstvo o rozsievačovi)

4. Ježišovo majstrovstvo budovania vzťahov (Ježiš a Samaritánka, Jn 4, 1-42)

5. Konflikt záujmov (Marta a Mária, Lk 10, 38-42)

6. Nestačí modliť sa, keď sa modlíme (Farizej a mýtnik, Lk 18, 9-14)

7. Ježiš nás učí zdolávať tri najväčšie pokušenia života (Pokúšanie na púšti, Lk 4, 1-13)

8. Ježiš nepozýva na vrchol biedy, ale lásky (Stretnutie s bohatým mužom, Mk 10, 17-27)

9. Byť slepým, ale túžiť vidieť (Mk 10, 46-52, Bartimej)

10. Kráčať po vlnách života (Búrka, Mt 14, 22-33)

11. Budovanie zdravých ľudských vzťahov (O bratskom napomenutí, Mt 18, 15-20)

12. Žiadať, ale nie hocijako (Uzdravenie dcéry Kanaánčanky, Mt 15,21-28)


Komentáre