Katechéza pre deti / Kto je to pápež

 • Téma: Kto je to pápež?
 • Kľúčové slová: František, pápež, pastier, otec, Peter, príprava na návštevu pápeža.
 • Charakteristika: Katechéza pre deti mladšieho školského veku, možno ju prispôsobiť aj pre iné vekové kategórie, dĺžka cca. 40-60 minút. Úvodnou tajničkou nastolíme otázku „Kto je to pápež“. Východiskom katechézy je evanjeliová stať Jn 21,15-17. Na jej podklade je predstavené poslanie Petra,  prvého pápeža, ako pastiera a otca zverených kresťanov. Druhá časť približuje postavu pápeža Františka, 265. nástupcu apoštola Petra. Pri katechéze pracujú deti s tajničkou, vykladacím materiálom, spájajú obrázok pápeža s textom a doplňujú mená. Na zopakovanie môže animátor využiť hru „S pápežom Františkom po Slovensku“. 
 • Pomôcky: Materiály z prílohy – tajnička, fotografia pápeža Františka, obrázok „Ježiš a Peter“ s vystrihnutými bublinami a ovečkami, pracovný list „Šípky“ a hra „S pápežom Františkom po Slovensku“. Kocka a postavičky z hry „Človeče, nehnevaj sa“. Pero alebo ceruzka.
 • Metodika a prílohy: Materiály si môžete stiahnuť TU. Ďalšie poklady k duchovnej príprave na návštevu Svätého Otca nájdete aj na https://www.dkuza.sk/search/label/Pápež2021.
 • Prezentácia: Jedna šikovná učiteľka vyrobila k téme aj prezentáciu. Ďakujeme. Nájdete ju TU.

Úvod

Tajnička

 • Na úvod môžu deti vyriešiť tajničku. Otázky môžete prispôsobiť ich veku a vedomostiam. Napríklad:

1. Kto boli Peter, Jakub, Ján, Ondrej a Pavol?
2. Koľko mužov patrilo do skupiny apoštolov?
3. Ako sa volal prvý z apoštolov?
4. Bol rybár a jeho brat sa volal Peter.
5. Kto si vyvolil z učeníkov apoštolov? Koho oslovujú apoštoli Učiteľ, Pane, Rabbuni, Rabbi?
Kto je to pápež?

Kto je to ten pápež? Krátka odpoveď: Tak toto je pápež (fotka). S dlhšou odpoveďou je to nadlho. Musíme sa presunúť asi o 3000 kilometrov južnejšie a o 2000 rokov späť v čase.

Sme pri Genezaretskom jazera, je rok 33 a pred nami sedia na brehu dvaja muži. Jeden z nich je Ježiš. Druhému dali rodičia pri narodení meno Šimon. Ale Ježiš mu meno zmenil a odvtedy ho celý svet pozná ako Petra. Meno Peter znamená skala alebo kamienok. Ježiš ho tak nazval preto, aby si Šimon Peter vždy pamätal, že má byť skalou, na ktorej stojí Cirkev. Poďme popočúvať o čom sa zhovárajú.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých postojačky prečíta stať Jn 21,15-17. 

Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“  Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pápež je pastier

 • Deti doplnia k postavám na obrázku bubliny s textom.

„Pas moje ovečky“, hovorí Ježiš Petrovi. Poznáš nejaké Ježišove ovečky po mene? Pomenuj ich.

 • Pomenované ovečky nalepia k obrázku Ježiša a Petra. Môžu zaspievať pieseň „Som tvojou ovečkou“ (https://youtu.be/h_SgzyochMg).

My sme jeho ovečkami a Ježišovi na nás záleží tak, ako poriadnemu pastierovi záleží na jeho ovečkách. Keď Ježiš odchádzal do neba, zveril kresťanov, svoje ovečky, Petrovi. A Peter sa naozaj staral. Veľa chodil po krajine, navštevoval kresťanov v rôznych mestách a dedinách, modlil sa s nimi a učil ich o Ježišovi. A putoval stále ďalej a ďalej. Pôsobil v Ponte, Galácii, Kapadócii, Malej Ázii, Bitýnii a Antiochii, až napokon doputoval až do Ríma. Všade kam prišiel, hovoril o Ježišovi a mnohí, ktorí predtým Ježiša nepoznali, sa stali kresťanmi. Peter bol pre Ježišových učeníkov skutočne dobrým pastierom. Dobrý pastier chráni svoje ovečky hoci aj pred medveďom alebo vlkom. Tak aj Peter chránil kresťanov a ich vieru aj pred krutým cisárom Nerom, ktorý mu v roku 64 zobral život.

Keď Peter odišiel do neba, kresťania v Ríme sa veľa modlili a prosili, aby im Pán dal nového pastiera, takého, aký bol Peter. Spomedzi seba vybrali Lína, ktorý bol tiež dobrým, ba svätým pastierom. A po Línovej smrti sa stal pápežom Klétus, potom Kliment, Evaristus a ďalší. Ježiš nikdy nenechal svoje ovečky bez pastiera. Keď vzal niektorého pápeža do neba, Duch Svätý viedol kresťanov, aby spomedzi seba zvolili za nového pápeža toho, koho si Ježiš vybral.  Pápeži odvtedy žijú v Ríme a odtiaľ navštevujú veriacich po celom svete tak, ako to robil svätý Peter.


Pápež je otec

Kresťania vyberali spomedzi tých, o ktorých vedeli, že majú radi Ježiša tak, ako ho mal rád Peter. No čoskoro si všimli, že pápeži nemajú radi len Ježiša, ale že majú radi aj ostatných kresťanov tak, ako má poriadny ocino rád svoje deti. A preto začali pápežov volať tatino. Teda oni to hovorili po grécky papas, z čoho vzniklo aj naše slovo pápež.

 • Na zopakovanie môžete použiť pracovný list „ŠÍPKY“ z prílohy.

Pápež František

Takže kto je to ten pápež?

Tatino, ocko všetkých kresťanov. Je to biskup Ríma a pastier Ježišových ovečiek na celom svete. Prvým pápežom bol apoštol Peter.

No a ten dnešný pápež je už v poradí 266. Narodil sa v roku 1936 v Argentíne a rodičia mu dali meno Jorge (čítaj Chorché), po slovensky Juraj. Za pápeža si ho Pán Ježiš vybral v roku 2013, a tak ako kedysi Peter, aj Jorge dostal nové meno, odvtedy sa volá František.

Ako všetci pápeži pred ním, aj František chce byť dobrým ockom a pastierom všetkých kresťanov. Veľa sa za nás všetkých modlí, pre dospelákov píše knihy, zaujíma sa o chudobných, nebojí sa ani väzňov, navštevuje kresťanov po celom svete. A tento rok príde aj na Slovensko. Chce poznať našu krajinu, potešiť kresťanov, ktorí tu žijú, rozprávať všetkým o Ježišovi a navštíviť dokonca aj tých, ktorých niektorí nemajú radi.

Ak môžeš, určite sa s ním stretni. Alebo si pozri v telke video z jeho návštevy.

Záver

 • Na záver sa môžete s deťmi pomodliť za nadchádzajúcu návštevu Svätého Otca.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si poveril apoštola Petra, aby posilňoval bratov a sestry vo viere. Otvor naše srdcia pre slová jeho nástupcu pápeža Františka a pomôž nám aj v dnešnej dobe vydať svedectvo vernosti, lásky a jednoty s tebou i so Svätým Otcom, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Amen.

Ďalšie námety

 • Zahrajte si hru. Hlavné myšlienky katechézy si deti zopakujú pri hre „S pápežom Františkom po Slovensku“. Hrá sa s postavičkami a kockou z hry „Človeče, nehnevaj sa“, no každý má len jedného panáčika. Doplňujúce pravidlá sú uvedené v prílohe.
 • Vytvorte s deťmi pozvánky. Niektoré budú určené pre pápeža Františka, deti ho môžu symbolicky pozvať na návštevu svojej rodiny, napísať mená všetkých, ktorí ho u u nich čakajú, pouvažovať, kam by ste ho dali spať, čo by mu ponúkli na jedlo, občerstvenie, či kde by ho zaviedli vo svojom meste alebo dedine. Iné pozvánky môžu byť adresované príbuzným a známym, ktorých deti pozývajú na stretnutie so Svätým Otcom.
 • Pripravte otázky. Vytvorte s deťmi niekoľko otázok, ktoré by položili pápežovi Františkovi, keby mali na to príležitosť a pokúste sa spoločne na ne odpovedať.

Odkazy

Foto a modlitba:
 • www.navstevapapeza.sk
Obrázky:
 • www.clipartstation.com/pope-francis-clipart-3
 • www.ministryspark.com/52-bible-coloring-pages
 • www.bestcoloringpagesforkids.com/sheep-coloring-pages.html