Katechéza / Dar nedele

 • Charakteristika: Katechéza je rozdelená na tri časti. V prvej (Nedeľa, deň ako každý? Iný.) zhrnieme rôzne postoje k nedeli a priblížime si niekoľko dôvodov, prečo prežívať nedeľu inak ako ostatné dni v týždni. V druhej časti (Ideálna nedeľa) diskutujeme o rôznych pohľadoch na to, čo je pre koho ideálom a následne pri obrazovej meditácii spomenieme niektoré kľúčové prvky. Tretia časť (Nedeľa ako dar) je pozvaním uchopiť nedeľu ako vzácny dar, prijatý a darovaný sebe, druhým a Bohu, s dôrazom na spoločné slávenie liturgie. Vzhľadom na rozsah možno každú časť poňať ako samostatnú katechézu.
 • Cieľová skupina: Dospelí, rodičia, mládež. Dĺžka: 120 minút.
 • Pomôcky: Flipchartová tabuľa, prezentácia alebo kalendár (ŠELINGA, J., Kalendár 2021), sada slov Nedeľa, deň ako každý iný.
 • Metodika I Prezentácia

Nedeľa, deň ako každý? Iný.

 • Tému otvoríme diskusiou o nedeli, východiskom je otázka: Ako vyzerá vaša nedeľa? Pomocné otázky: Čo (ne)robíte v nedeľu? V čom je vaša nedeľa iná ako napríklad streda? Prečo prežívate nedeľu inak ako ostatné dni?

Práca v skupinkách

 • Po krátkom zhrnutí rozdelíme účastníkov do niekoľkých menších skupiniek. Môžete na to využiť jednoduchú aktivitu: V miestnosti sú na troch – štyroch (podľa zamýšľaného počtu skupín) rozložené fotografie, napríklad z už spomenutého kalendára. Účastníci stretnutia si ich prezrú a každý si vyberie tú, ktorá mu pripomína nedeľu. Vrátia sa do skupiny a podelia sa s ostatnými o svoje asociácie. Potom každý odíde na miesto, kde našiel fotografiu a každá takto vzniknutá skupinka pracuje na nasledovnom zadaní. Každá skupinka dostane pero, papier a sadu, ktorá pozostáva z piatich slov a interpunkčných znamienok.
 • Úloha: Skupina zloží zo slov čo najviac zmysluplných viet a rôzne kombinácie si zapíšu na papier. Pri aktivite musia využiť všetky slová a podľa potreby môžu použiť aj priložené interpunkčné znamienka. Napokon každá skupina predstaví svoju vetu, zdôvodní výber a pripne ju na tabuľu. Možností je pomerne veľa, tu sú aspoň niektoré: NEDEĽA, DEŇ AKO KAŽDÝ INÝ. NEDEĽA, DEŇ AKO KAŽDÝ INÝ? NEDEĽA, DEŇ AKO KAŽDÝ? INÝ! KAŽDÝ INÝ DEŇ AKO NEDEĽA. KAŽDÝ DEŇ INÝ? AKO NEDEĽA? INÝ? KAŽDÝ DEŇ AKO NEDEĽA. AKO NEDEĽA? KAŽDÝ DEŇ INÝ.

Postoje ľudí okolo nás k nedeli môžeme zhrnúť do troch skupín:

1. Každý iný deň ako nedeľa. To je skôr sen než skutočnosť. Čo by sa stalo, keby sme mali nedeľu každý deň? Prinieslo by to pozdvihnutie ostatných dní, alebo zníženie hodnoty nedele.

2. Nedeľa ako každý iný deň. A možno sa to už stalo. Tak veľmi sme si zjednodušili život počas týždňa, že nedeľa stále menej výnimočným a stále viac obyčajným dňom.

3. Nedeľa, deň ako každý? Iný. Dobre. Ale prečo by mala vlastne nedeľa byť iným dňom ako tie ostatné?

 • Diskutujte o dôvodoch, prečo by mala byť nedeľa iná ako ostatné dni. Existujú pre to dôvody prirodzené, praktické, i výlučne náboženské, veďte skupinu, aby nezredukovala dôvody len na jediný typ. Napokon ponúknite niekoľko dôvodov, ktoré vedú kresťanov k zachovávaniu nedele ako výnimočného dňa.

Prečo slávia nedeľu kresťania

Cisár Dioklecián pripravil v roku 304 kresťanom pascu. Bezprostrednou zámienkou pre prenasledovanie bol jeho zákaz sláviť nedeľu. Tých, ktorí sa zákazu vzopreli, čakalo mučenie a smrť. „Nemôžeme žiť bez nedele,“ vyhlásili kresťanskí mučeníci z Abiteny tesne pred popravou. (Por. YOUCAT 365)

Prečo si my kresťania tak vysoko ceníme nedeľu? Máme na to viacero dôvodov. Niektoré z nich nie sú ani kresťanské, čo samozrejme neznamená, že musia byť nutne nekresťanské.

Prvý dôvod je prirodzený. Zvyk prežívať jeden deň v týždni inak sme prijali od starovekých židov a oni k tomu inšpirovali okrem nás aj moslimov. Od židov sme prebrali aj pravidlo Desatora, ktoré sa týka siedmeho dňa. No nedeľa pre nás nie je iným dňom, pretože by nám to Boh prikázal. Myslím, že siedmy deň sa dostal Desatora, že bol ten deň pre židov už dávno predtým výnimočný. Mať občas výnimočný deň nie je pre ľudí nič výnimočné, je to prirodzené. Desatoro len určilo, ktorý deň to bude a aká bude jeho podoba.

Láska k sebe a druhým. Druhým dôvodom je láska a úcta k človeku. V Biblii máme dve verzie Dekalógu, v knihe Exodus a knihe Deuteronómium. Obe sa navzájom dopĺňajú:

„Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.“ (Ex 20,8-11)

„Zachovávaj sobotňajší deň, aby si ho zasvätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a robiť každú svoju prácu, ale siedmy deň je sobota, (to jest odpočinok) pre Pána, tvojho Boha; vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, ani nijaký tvoj dobytok, ba ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby tvoj sluha a tvoja slúžka mali podobný odpočinok ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotňajší deň.“ (Dt 5,12-15)

V oboch verziách sa apeluje na pamäť. V prvom čítame: „Spomni [pamätaj, nezabudni] na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!“ V druhom: „Pamätaj, že si bol otrokom.“ Vlastne to spolu súvisí. Zvieratá a veci, a otrok bol považovaný za vec, nástroj, neskôr za hovoriace zviera (!), nemajú sviatočné dni. Toto pravidlo má chrániť človeka pred zotročením nie len v zmysle práce, ale aj vo význame pošliapania ľudskosti. Sviatočný deň je dňom, kedy sme viac ľuďmi než inokedy.

„Rozdiel medzi človekom a zvieraťom je aj ten, že človek si oblieka nedeľný odev“ (Martin Luther, por. YOUCAT 365).

Náboženský dôvod. A napokon je tu náboženský dôvod, ktorý súvisí s vedomím daru a potrebou darovať. Uvedomujeme si, že náš život a všetko čo s ním súvisí, je darom, ktorý sme dostali. Bez zásluh, nezištne a zadarmo. Veríme, že celý týždeň je Boží dar pre nás. A chceme naň odpovedať svojím darom. Sme ako dieťa, ktoré dostane od svojich rodičov pastelky a skicár. Vytrhne jednu stranu a ako prejav vďačnosti nakreslí darovanými pastelkami na darovaný papier pre maminu obrázok. Nedeľa je náš dar, jeden deň zo siedmych dní, ktoré sme dostali, vraciame Bohu naspäť, popísaný našimi kostrbatými prejavmi vďačnosti.

To, ktorý je to deň, je vec našej dohody a tipu, ktorý veríme, že sme dostali od Boha. Je to ako keď dieťaťa poprosíte, aby vám niečo nakreslilo. Vy ten obrázok nepotrebujete, No ono si precvičí motoriku, učí sa kresliť, vytvára si návyk vďačnosti. Veríme, že Boh nám dal tip, čo mu máme nakresliť.

Ktorý deň?

Pre židov a aj niektorých kresťanov je tým dňom sobota, siedmy deň, o ktorom hovorí Biblia, Stará zmluva. Židia nemali pre iné dni v týždni ani pomenovanie.

Pre moslimov je to piatok, deň keď bol Adam stvorený Bohom, deň, keď bol podľa Koránu vyhnaný z Raja, deň, keď bol opäť uzmierený. Aj súdny deň bude podľa  moslimov v piatok. Mohamed sa podľa moslimskej tradície narodil v piatok. Piatok je taký významný deň, že aj večný pekelný oheň hasne a v piatok nehorí.

Pre kresťanov je posvätná nedeľa, už nie ako posledný deň týždňa (to je sobota), ale ako prvý deň nového týždňa, ktorým začala Nová zmluva, Nový zákon, deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Vzniklo to z praktických dôvodov, v Rímskej ríši mali tiež sviatočný deň, Dies solis, deň slnka. Kresťania si ho premenovali Dies Domini, deň Pána, povedali si, že pre kult vypoužijú deň, ktorý je v spoločnosti zaužívaný. Veď to je deň Kristovho zmŕtvychvstania. 

„Keď už aj pohania nazývajú tento deň dňom slnka, aj my to radi potvrdzujeme, lebo dnes nám vyšlo svetlo sveta, dnes nám zažiarilo Slnko spravodlivosti, ktorého lúče prinášajú spásu“ (sv. Hieronym, por. YOUCAT 364).

Ideálna nedeľa?

 • Pokračujeme diskusiou na tému: Ako si predstavujete ideálnu nedeľu? Návrhy, zhutnené do hesiel, zapisujeme na tabuľu. Namiesto zhrnutia prečítame úryvok z rozprávky O pani Múdrosti.

Pokoj, radosť, slávnostné oblečenie, pieseň, nedeľné jedlo, oddych… Pripomína to rozprávku O pani Múdrosti:

Vznešená pani Múdrosť mala desať detí. Pani Múdrosť dala svojim deťom zvláštne mená, najstaršia sa volala Viera, potom Úcta, Oslava, Život, Nevinnosť, Majetok, česť, Vernosť a najmladší syn sa volal Vlastník. Pani Múdrosť bola prísna, ale veľmi láskavá matka, vychovávala svoje deti tak, aby boli úctivé, dobrosrdečné, čestné a múdre. Kládla im na srdce, aby svoju múdrosť používali na pomoc ľuďom.

Keď deti dorástli, pani Múdrosť sa rozhodla, že pošle svoje deti do sveta. Všetky deti pred cestou do sveta poučila a pribalila im do batôžkov vzácne dary. Najstaršej dcére Viere pribalila lásku k Bohu, Úcte pribalila úctu k Božiemu menu a pevnú vôľu. Oslave pribalila do batôžka slávnostný šat, nádherný obrus, nedeľu a slávnostné dni. Rodina dostala na cestu vďačnosť za rodičov i bezpečie domova. Syn Život dostal do daru silu chrániť zdravie i život a úctu ku všetkému živému, čo Boh stvoril. Najmilšia dcéra Nevinnosť dostala od svojej matky neviditeľnú krásu srdca. Dcéra Vernosť dostala od Matky rozhodnosť, vytrvalosť a zodpovednosť. Česť dostala dar poznania pravdy a dar pravdovravnosti. Synovia Majetok a najmladší Vlastník dostali na cestu zodpovedný vzťah k veciam a ľuďom.

Matka sa usmiala a povedala: „Môžete ísť do sveta, ste pripravení. Dám vám ešte jednu radu. Skutočne spokojní a šťastní budete len vtedy, keď budete držať spolu.“ Požehnala deti na cestu a rozlúčila sa s nimi. 

 • HURAJTOVÁ, J. Rozprávka O pani Múdrosti. In: Cesta viery. Spišská Nová ves: KPKC, 2010, textová príloha č. 10.

Obrazová meditácia

 • Každej stránke kalendára je venované krátke zamyslenie nad citátom a fotografiou, v ktorom zdôrazníme niektorý z prvkov nedele. Usporiadanie nie je samozrejme, vzhľadom na použitú aktivitu, systematické. Namiesto kalendára môžete využiť prezentáciu.


Január. Ideálna nedeľa vlastne neexistuje, podobne, ako neexistuje ideálne počasie. Oboje nám treba prijať vždy také, aké to život prinesie. „Každý deň nemusí byť dobrý, ale v každom je aj niečo dobré.“

Február. „Nesúď strom podľa kôry.“ Ani nedeľu podľa toho, ako sa práve cítiš. To podstatné (a často aj najchutnejšie) je zvyčajne vo vnútri, nie hneď na povrchu. Ak budeme povrchní, raz dva nedeľu zahodíme, no hrozí nám, že s vaničkou vylejeme aj dieťa.

Marec. Je možné, že s malými deťmi si nedeľu veľmi neužijete podľa svojich predstáv. No na druhej strane nie je veľa vecí, ktoré sú horšie, než nedeľa pre osamelého človeka. Rodina patrí k nedeli rovnako, ako nedeľa k rodine.

Apríl. „Príroda nie je nič iné len divadlo dobra.“ Podobne ako liturgia. Príroda je nádherná, hory, lesy, zvieratá. Keď to všetko vidíš prvý krát, ohúria ťa farby, tvary a zvuky. Podobne ako pri nedeľnej liturgii. No po čase si zvykneš, zeleň trávy, aj na majestátne útvary vrchov, a ani spev vtákov sa veľmi nemení. Ale ty, ak to s prírodou nevzdáš, naučíš sa žasnúť nad tvarmi letiacich oblakov, nad tieňmi, ktoré vrhajú hory, nad tancom spevavcov. Je to ako nedeľná liturgia, ani tá sa veľmi nemení. Nie je to akčný seriál, v ktorom je každý diel iný. Je to predstavenie, ktoré si videl už sto krát, báseň ktorú čítame tisíc ráz, a vždy v nej objavíme niečo nové. Je ako pohľad (do zrkadla) na niekoho, koho miluješ. Poznáš ho, a predsa na ňom nájdeš zase niečo nové, krásne, hodné lásky.

Máj. „Príroda nám ponúka mesiac máj, aby sa nám ospravedlnila za február.“ Boh nám dáva nedeľu ako príležitosť obdarovať niekoho ružou prosby o odpustenie alebo slnečnicou radosti, či len tak položiť vázu s kvetmi do stredu prestretého stola.

Jún. Matka Tereza hovorila, že „hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“ Nezávisle od výšky mesačného príjmu zrejme my všetci patríme k tým bohatým. K nedeli patrí jedlo. Také, ktoré nasýti hlad nás bohatých. Hlad po láske, po bezvýhradnom prijatí, vypočutí, nežnosti…

Júl. Občas sa to nezaobíde bez hádok a konfliktov. No pozor, niekedy môže zdanie klamať a hranica medzi hnevom a hrou môže byť veľmi tenká. „Veď čo iné ako hra môže umlčať hnev a v človeku vládcu?“

August. „Učiť sa pozerať je rovnaký proces, ako učiť sa čítať.“ Oboje si vyžaduje vytrvalosť, pozornosť, trpezlivosť. Zaujmi rovnaký postoj aj k nedeli.

September. „Jazyk je zrkadlom a portrétom duše.“ To podstatné môže byť celkom nenápadné až do momentu, kým nás na to niekto neupozorní. Podobne, ako citát o jazyku zmenil náš pohľad na medvedíka na fotke. Ukazuj maličkým tie nenápadné maličkosti, ktoré sú kľúčové. A možno sa zmení aj ich pohľad na nedeľu.

Október. K nedeli patrí krása. Samozrejme najprv tá vnútorná. No aj ona sa vyjadruje krásou vonkajšou, tým najlepším, čo máme v skrini.

November. Aj dobré jedlo, chutné a pekne pripravené.

December. Napokon v nedeľu nie je na zahodenie ani chvíľka o samote. Pomáha človeku prijať to, čo bolo, čo je, a čo má prísť.

Nedeľa ako dar

Ako prežiť nedeľu? Občas sme spokojní, ak sa nám ju podarí prežiť :-). No najlepšie je nedeľu žiť. Presnejšie žiť nedeľu ako dar prijatý a darovaný. 

Navrhujem ti prežiť ju ako deň, taký vzácny, že ho celý podaruješ (my kresťania namiesto slovesa podarovať niekedy hovoríme zasvätiť). Komu, čomu, a prečo?

 • Pri jednotlivých odsekoch znova využijeme fotografie. Každý z vtákov drží v úlovok, prvému to sotva vystačí pre neho samotného, druhý má dosť, aby nasýtil mláďatá, tretí pozorne skúma a hľadá, čo by mohol priniesť ako dar. Posledná fotografia je obrazom stretnutia rodiny i Boha, ktorý sýti svoje hladné deti.

Sebe. Môžeš ten deň darovať sebe. Lebo ty si dôležitá, ty si dôležitý. Najmä ak si počas týždňa zanedbával starostlivosť o seba, je to bezpochyby skvelá príležitosť. Podaruj si ten deň, zaslúžiš si to. Ale nie na to, aby si si „nadlepil“ a predĺžil týždeň práce, stresu, povinností a neviem čoho ešte. Nenavrhujem ti, aby si daroval nedeľu zamestnávateľovi, banke, čo spravuje tvoju hypotéku, alebo cestovke, s ktorou pôjdeš budúce leto na dovolenku. Ak by to znamenalo, že v nedeľu popracuješ a v pondelok budeš mať voľno, snáď. Ale to asi neurobíš. Obyčajne nám práca v nedeľu iba vytvorí ďalší priestor pre prácu v iné dni. Sú veci, ktoré sa odložiť nedajú a ak ich je v tvojom prípade teraz neúrekom, je mi ľúto, ak to máš také ťažké. No ak máš možnosť, daruj nedeľu sebe. My kresťania preto hovoríme o nedeľnom odpočinku. A aby sme sa lepšie motivovali, dokonca si hovoríme, že musíme v nedeľu oddychovať, že nesmieme v nedeľu pracovať. Musíme, nesmieme… Chceme., preto musíme.

Druhým. Nedeľa je vzácny deň a preto sa hodí aj ako výnimočný dar pre druhých. V tom prípade ho ale pekne zabaľ, aby tí druhí chápali, aký vzácny je ten deň pre teba. Aby ho prijali ako dar, nie ako samozrejmosť a rozhodne nie ako bezcennú tretku.

Bohu. Ak má Boh stabilné miesto v tvojom živote, tak nedeľa je cenný dar, ktorý rád od teba príjme. Hľadaj spôsob, ako to urobiť.

Nám kresťanom sa všetky tri motívy spájajú v nedeľnej liturgii:

Slávime nedeľu, nedeľnú svätú omšu, a robíme to pre seba, prirodzene očakávame, že niečo dostaneme. Máme isté nároky na kvalitu, sme klamaní, keď si kňaz poriadne nepripraví kázeň (homíliu) a keď je hra na organe skôr trápením, než zážitkom. Zároveň si pripomíname, že to podstatné je očiam neviditeľné, v tomto prípade myslíme na nadprirodzené dary, ktorými veríme, že nás Boh zahŕňa tak či tak. Možno dokonca čím horšia kázeň, tým viac darov od Boha ;-).

Zároveň slávime nedeľnú omšu pre druhých, samozrejme primerane svojim schopnostiam, aktuálnym možnostiam a potrebám komunity. Ak sa dá, hľadáme si možnosti ako sa zapojiť čo najviac do služby.

Ale hlavne slávime nedeľnú bohoslužbu ako dar, vďakyvzdávanie (po grécky eucharistia) Bohu. Ako keď sa všetky dcéry a synovia so svojimi rodinami zídu, aby oslávili sviatok svojej staručkej mamy a babky. Dcéry a nevesty sa predbiehajú, ktorá čím ako poslúži, deti sa hrajú, chlapi debatujú. Slávia tým, že spolu prežívajú tie slávnostné chvíle. Trúfam si tvrdiť, že to spolu je v tej chvíli najdôležitejšie. Dokonca dôležitejšie, než to pre seba.

Na záver si dovolím parafrázovať citát z titulky kalendára:

„Daj nedeli šancu a daruj ju, až vtedy sa stane skutočne najvzácnejším dňom tvojho týždňa.“