Martin Michalíček / Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí

Projekt katechizácie rodičov prvoprijímajúcich detí prináša dva významné benefity. Zodpovedným za prípravu prvoprijímajúcich dáva do ruky bohatý metodický materiál na formačné stretnutia detí i rodičov. Zároveň je je významným príspevkom ku katechéze dospelých, pričom katechizácia rodičov počas prípravy ich detí je tu vnímaná nie len ako cieľ, ale i ako prostriedok k získaniu rodičov pre zámer dlhodobej systematickej formácie vo viere.

Výsledkom mnohoročného úsilia Martina Michalíčka sú, okrem množstva skúseností, dve publikácie, v ktorých podrobne projekt rozpracúva. Prvá publikácia má skôr teoretický charakter a slúži ako východisko pre zostavenie formačného programu. Katechizáciu rodičov prvoprijímajúcich rozdeľuje autor do troch etáp. Prvá má evanjelizačný charakter, pretože na stretnutia prichádzajú aj rodičia, ktorí potrebujú počuť prvotné ohlasovanie. Druhá etapa pozostáva zo slávností prvej spovede, prvého svätého prijímania detí a obdobia bezprostrednej mystagógie. Treťou etapou je samotná katechizácia rodičov.

Prvá etapa, teda vlastná príprava na prvé sväté prijímanie, pozostáva zo šiestich stretnutí kňazov s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Zámerom je osloviť, vzbudiť záujem, priviesť k rozhodnutiu pre autentický kresťanský život. Harmonogram stretnutí je projektovaný tak, aby sa mohli zúčastniť obaja rodičia s deťmi. Na deti čakajú mládežnícki animátori. Stretnutia prebiehajú na fare, alebo v kostole. Dĺžka stretnutí je približne 60 minút. Pri prvom stretnutí je vhodné ponúknuť rodičom malé občerstvenie, čím sa vytvorí priateľská atmosféra a odbúra nervozita a neistota rodičov. Stretnutia sa konajú raz mesačne, prvé tri stretnutia sa pred Vianocami, potom sa pokračuje po Novom s vyvrcholením na Veľkú Noc.

Metodické materiály pre túto aj nasledovnú etapu sú spracované v druhej publikácii (S rodičmi k sviatostnému životu detí). Zodpovední za prípravu v nej nájdu materiály na stretnutia s deťmi i rodičmi, metodické usmernenia a inšpirácie pre liturgické slávenia. Časť materiálu a rozširujúce prílohy sú publikované na stránke www.dkunitra.sk.

Druhá etapa začína bezprostrednou prípravou na slávnosť, teda sviatostnou spoveďou detí a rodičov. Slávnosť prvého svätého prijímania ponúka bohaté možnosti na zapojenie rodičov a krstných rodičov do prednesu liturgických čítaní, modlitieb veriacich, prinášania obetných darov, spevu a podobne. Po prvom prijatí Eucharistie nasleduje pre deti aj ich rodičov obdobie mystagógie. Začína sa pondelkom po prvej Veľkonočnej nedeli. Deti prichádzajú na svätú omšu v bielych rúchach, po omši sa usporiada malé agapé a deťom sa vysvetlí zvyk prvých kresťanov mať po slávení svätej omše hody lásky – agapé. Po piatkovej svätej omši dostanú pamiatky na prvé sväté prijímanie s pečiatkou farnosti a podpisom kňaza. V nedeľu po svätej omši vrátia biele rúcha.

Tretia etapa projektu začína po skončení slávnosti, respektíve bieleho týždňa. Rodičia, ktorí sprevádzali svoje deti prípravou na prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie, sú teraz pozvaní, aby pokračovali v stretávaní sa. Po formálnej i po tematickej stránke spočiatku zachovávajú stretnutia podobnosť s tými počas prípravy, neskôr dostávajú novú podobu. Až teraz začína  katechizácia v pravom zmysle slova. Motivácia rodičov je očistená od všetkých zištných záujmov a otcovia a matky sa slobodne rozhodujú pre stretávanie sa za účelom prehĺbenia svojej viery.

-jm-


  • MICHALÍČEK, M. Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2009.
  • MICHALÍČEK, M., BAGINOVÁ, M. S rodičmi k sviatostnému životu detí. Nitra: Gorazd, n.f., 2016.
  • S rodičmi k sviatostnému životu detí. www.dkunitra.sk