Rada pre rodinu KBS / Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí

Pastoračná pomôcka Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí je určená pre farnosti. Primárnym adresátom sú farári a zodpovední za prípravu detí na prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie, sekundárne potom samotní rodičia prvoprijímajúcich.

Príručka pozostáva z dvoch blokov. V prvom je zaradený príhovor predsedu Rady, charakteristika situácie a základných línií modelu prípravy a prehľad tém stretnutí. Druhý blok tvorí osem kapitol s poznámkami a metodickými usmerneniami k jednotlivým témam, ktoré majú poslúžiť ako prameň pre katechizáciu rodičov.

Prvé vydanie (2003) rozširuje dovtedy zaužívaný model prípravy detí výlučne v škole na hodinách náboženskej výchovy o prvok formácie vo farnosti. Príprava v škole však zostáva nenahraditeľným stavebným prvkom celého modelu. Druhé rozšírenie sa týka rodičov, ktorí sa popri svojich deťoch stávajú ďalším objektom prípravy, kým v predchádzajúcom modeli boli objektom prípravy len deti.

V prípade rodičov ide o veľký posun a farnostiam sa tak dostáva do rúk ďalší nástroj pre katechizáciu dospelých. Ak však majú byť rodičia prvými svedkami a ohlasovateľmi viery svojim deťom, v konečnom dôsledku nemôžu byť vnímaní len ako pasívny objekt, ale aj ako aktívny subjekt katechizácie.

Fixácia príručky na vyučovanie náboženstva je zrejmá z výberu tém formácie detí. Stretnutia s rodičmi čiastočne tiež sledujú tú istú líniu (desatoro, modlitba, sviatosť zmierenia, svätá omša), no venujú pozornosť aj vyslovene rodičovským otázkam (kresťanská výchova, život kresťanskej rodiny).
Po zmene kurikula Rada pre rodinu aktualizovala aj pastoračnú príručku (2013) a pôvodných osem tém nahradili nové, identitické s témami školského vyučovania náboženstva v treťom ročníku základných škôl. Pastoračná pomôcka pre farnosti je z časti dostupná aj online na stránkach Rady pre rodinu:

-jm-


  • Rada pre rodinu a mládež KBS. Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. 
  • Rada pre rodinu KBS. Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí. Stará Ľubovňa: Kumrán, 2013.