Stretnutie / Školskí dekani

Vo štvrtok 18. novembra sme sa v priestoroch Katechetického úradu stretli s našimi školskými dekanmi, aby sme uvažovali o ich poslaní a o možnostiach pastoračnej služby učiteľom náboženstva v podmienkach pandémie covid-19. Školskí dekani chcú s učiteľmi pri dekanátnych rekolekciách spoluvytvárať priestor prijatia, aktívneho počúvania i zdieľania Slova.O úlohách školského dekana v Žilinskej diecéze

Integrálnou súčasťou organizačnej štruktúry Diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy sú školskí dekani, menovaní biskupom pre každý dekanát. Školskí dekani sú rozhodujúcim článkom tejto diecéznej štruktúry, pretože oni z podnetu Katechetického úradu prenášajú do každodennej praxe pokyny diecézneho biskupa (Štatút školského dekana Žilinskej diecézy; ďalej len Štatút). 

Kto je školský dekan

 • Kňaz. Štatút výslovne neurčuje, že školským dekanom má byť kňaz, vyplýva to však z formulácií jednotlivých noriem a zvyklostí v diecéze. Za školského dekana môže byť zvolený ktorýkoľvek kňaz, poverený pastoračnou službou v príslušnom dekanáte.
 • Kritériá voľby školského dekana. Školského dekana volia spomedzi seba kňazi dekanátu. Pri voľbe treba zohľadňovať osobnostné, profesné a pastoračné predpoklady kandidáta a tiež predpokladanú dĺžku jeho pôsobenia v dekanáte, pretože mandát školského dekana trvá päť rokov. Z tohto titulu je vhodnejšie (ale nie nevyhnutné), ak je úlohou poverený niektorý z farárov, prípadne skúsený kaplán s perspektívou dlhšieho pôsobenia v dekanáte.
 • Menovanie. Školského dekana ustanovuje diecézny biskup príslušným dekrétom na základe voľby kňazov v dekanáte a slobodného prijatia zvoleného (Štatút I/1-4).

Mandát školského dekana

Mandát školského dekana je vyjadrený už názve jeho funkcie. Je dekan, pretože jeho služba je teritoriálne vymedzená hranicami jeho dekanátu. A je školský dekan, pretože v jeho kompetencii sú školské vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy a učitelia zmienených predmetov.

Učitelia náboženstva a náboženskej výchovy. Vo vzťahu k učiteľom školský dekan:

 • poskytuje individuálne duchovné doprevádzanie;
 • vytvára s učiteľmi s učiteľmi spoločenstvo, v ktorom vládne duch bratstva a vzájomnej pomoci;
 • dbá na autenticitu svedectva viery a mravov zverených učiteľov;
 • zabezpečuje pravidelnú formáciu prostredníctvom dekanátnych rekolekcií;
 • prípade pochybnosti o kvalite vyučovania na žiadosť farára alebo katechetického úradu hospitáciou overuje, prípadne upozorňuje učiteľa náboženstva (náboženskej výchovy) na vzniknuté problémy;
 • rieši podnety na učiteľov náboženstva, ak učiteľ opakovane nerešpektuje podmienky kánonickej misie, vypracúva návrh na jej odobratie;
 • podieľa sa činnosti katechetického úradu a „pomáha organizovať semináre, ktoré ohlási“ (Štatút III/B3).

Vo vzťahu obsahovej stránke vyučovania dbá, aby učitelia viedli svoju pedagogickú činnosť v zhode s Učiteľským úradom Cirkvi.

Vo vzťahu k ostatným kňazom dekanátu školský dekan informuje kňazov dekanátu o katechizovaní, pomôckach, učebniciach, metodických príručkách, o seminároch, o duchovných cvičeniach pre učiteľov náboženstva (náboženskej výchovy) a podobne (Štatút III/H1).

Dekanátne rekolekcie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy

Školský dekan zabezpečuje pravidelné rekolekcie pre učiteľov svojho dekanátu podľa navrhnutého harmonogramu katechetického úradu (Štatút III/B1).

Rekolekcie pozostávajú z duchovnej časti (duchovné slovo, meditácia a podobne), metodickej ukážky, organizačných pokynov a riešenia aktuálnych otázok (Štatút III/B2).

Organizácia dekanátnych rekolekcií

Školský dekan zabezpečí minimálne štyri stretnutia počas školského roka. Termíny plánuje školský dekan v spolupráci s dekanátnym koordinátorom na celý školský rok a do 30.09. ich oznámi katechetickému úradu. Pri plánovaní termínov treba zohľadniť možnosti a pracovné povinnosti školského dekana i jemu zverených vyučujúcich a prezieravo ich stanoviť tak, aby sa stretnutia nekonali v časoch, ktoré sú v pastorácii či školstve príliš exponované. Je vhodné, aby sa stretnutia konali vždy v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

Optimálna dĺžka stretnutia je 90 minút, v prípade, že je súčasťou slávenie svätej omše, adorácia a podobne, treba pre rekolekcie vyhradiť dlhší čas.

Navrhovaný priebeh stretnutia

 • Slávenie svätej omše / liturgia hodín / adorácia / pobožnosť. Ak je súčasťou rekolekcií slávenie liturgie, učitelia nech sa v maximálnej miere zapájajú do slávenia (prednes čítaní, príprava a prednes biblických komentárov, spev žalmu a liturgických spevov, príprava a prednes spoločných modlitieb veriacich, prinášanie a predchádzajúca príprava obetných darov…).
 • Duchovná časť. Kňaz alebo niektorý z učiteľov náboženstva si pripraví meditáciu, modlitbu či zamyslenie. Ak je súčasťou programu slávenie liturgie, duchovná časť nech nepresiahne 20 minút.
 • Metodická ukážka. Jeden alebo viacerí učitelia si na rekolekciu pripravia ukážku spracovania vyučovacej hodiny. Alternatívou môže byť prednáška pozvaného hosťa a diskusia. Treba však dbať na to, aby bola prednáška primeraná potrebám cieľovej skupiny a aby obohatila proces vyučovania náboženstva, poprípade službu katechétov vo farskej katechéze.
 • Administrácia a organizačné pokyny

Rekolekcie počas pandémie

Počas pandémie treba dbať na aktuálne opatrenia a dodržiavať usmernia covid automatu pre hromadné podujatia. Vzhľadom na to, že väčšina pedagogických zamestnancov je zaočkovaná, je za dodržania podmienok možné pripraviť pre nich stretnutie  prezenčne aj v čiernych okresoch. Čiastočnou náhradou môže byť stretnutie online prostredníctvom videohovoru. Takéto stretnutie by malo byť samozrejme kratšie (max. 60 minút) a bez svätej omše. V prípade záujmu môžeme poskytnúť školským dekanom krátke školenie.

-jm-