Cyklus / Ako čítať Sväté písmo

"Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu" (Lk 24,45). To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého Pána pred jeho nanebovstúpením. Zjavil sa apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ pre porozumenie Svätého písma (František, Aperuit illis, 1). V cykle Ako čítať Sväté písmo si priblížime viacero metód, ako sa otvárať pre toto otvorenie.

1. Metóda Västerås.  Västerskú metódu štúdia Biblie zostavil a vo švédskom meste Västerås v roku 1940 prvý krát použil  David Berglund. Pri čítaní biblického textu sa využívajú tri značky: otáznik, výkričník a šípka (? ! →). V článku nájdete podrobný postup a príklad práce s textom 1Kor 2,1-5.

2. Metóda Lumko. Metóda siedmich krokov bola vytvorená pre meditačné skupiny v katolíckom Misijnom inštitúte Lumko v Juhoafrickej republike a bola určená pre ľudí, ktorí nemali k dispozícii teologicky školených moderátorov a potrebovali jednoduchý, no účinný prístup k Biblii na prepojenie viery a života. V súčasťou materiálu je aj prezentácia.

3. Metóda Kigali. Metóda vznikala počas biblických stretnutí v Afrike. Súčasnú podobu dostala na národnom stretnutí katechétov v Kigali (Rwanda), odkiaľ pochádza aj jej meno. Je vhodná najmä pre biblické texty, v ktorých je vyrozprávaný príbeh. V článku nájdete aj video s postupom a konkrétnou ukážkou práce s biblickým textom. 

4. Metóda Text-Slovo-Odpoveď. Táto metóda poskytuje účastníkom priestor, aby sa pri čítaní biblickej perikopy postúpili od textu, ktorý nasycuje ich intelekt ku slovu, ktorým prehovára Boh k ich srdciam a pomáha im formulovať na toto slovo odpoveď. Podrobný popis je uvedený v článku. 

5. Scény, dejstvá, značky. V tomto prípade nejde o samostatnú metódu, no v článku si príklade podobenstva O desiatich pannách (Mt 25, 1-13) ukážeme, ako možno pri čítaní a rozbore využiť rozčlenenie na scény a dejstvá či vyjadriť niektoré časti pomocou značiek. 

6. Značky a transformácia. V ďalšom príspevku tohto cyklu využijeme metódu transformácie, použijeme ju pri práci s perikopou Mt 25, 14-30  (Podobenstvo o talentoch). Súčasťou sú aj ukážky výstupov z biblického stretnutia.

7. Odkrývanie obrazu s biblickou tematikou. V tomto dieli využijeme metódu odkrývania obrazu, budeme pracovať s perikopou Jn 1,1-18 (Prológ) a obrazom Siegera Ködera A Slovo sa stalo telom. 

8. Perspektivistické čítanie. Jednou z metód, ktoré môžeme využiť pri čítaní Božieho slova je aj perspektivistické čítanie. V Biblii k nám Boh nehovorí bezprostredne, ale prostredníctvom ľudskej reči, inšpirovanej Duchom Svätým. Jazyk ľudských autorov je nám však vzdialený časovo i kultúrne. Naviac do hry vstupujú aj ich osobné zámery a ciele, ktoré zaznamenaním či redakciou textu sledovali. Biblický text sa tak stáva mnohovrstevným posolstvom. Pri tejto metóde čítame perikopu z perspektívy (pohľadu) niektorej z postáv. Spracované pre biblický text Jn 1,35-42, súčasťou sú aj ukážky výstupov z biblického stretnutia. 

9. Metóda Bludesch. Táto metóda vznikla v Rakúsku v roku 1984, názov má podľa miesta prvého používania. V nemecky hovoriacich krajinách je pomerne rozšírená. Je vhodná pre dospelých i mládež, teologické vzdelanie nie je podmienkou. Jediným predpokladom je schopnosť a ochota vyjadriť svoje myšlienky aj písomne. Okrem popisu metódy nájdete v článku aj príklad práce s textom Mk 1,29-39. 

10. Čítanie ikony. Na ikone Bohozjavenia (Krst Pána) si ukážeme niekoľko príkladov čítania ikony, pracujeme s biblickým textom Mk 1,7-11.