Ekumenizmus / Otvorili svoje pokladnice

Katechéza o ekumenickom dialógu

 • Katechéza má naratívny charakter, vďaka čomu ju možno využiť ako inšpiráciu pre prácu s rôznymi vekovými skupinami. Pri mladších treba samozrejme vynechať podstatnú časť faktografických údajov, katecheticky využiť hlavne úvodný príbeh a pridať veku primerané aktivity. V katechéze dospelých bude naopak vhodné rozšíriť obsahovú stránku a klásť väčší dôraz na modlitbu a vlastné duchovné dary ako obetu za dar jednoty kresťanov.
 • V úvodnom príbehu sú symbolickým spôsobom prerozprávané vybrané prvky dejín Cirkvi, pričom sa zdôrazňuje vnútorný zmysel a dynamika. Faktografické poznámky sú uvedené vedľa rozprávania. Nasleduje priblíženie tematiky Týždňa modlitieb za jednotu, prepojenie s biblickým textom (Mt 2,1-12) a záverečná modlitba.

Nevšedný príbeh nevšednej rodiny

 • Katechézu uvedieme rozprávaním príbehu rodiny pútnikov. Príbeh je symbolický, rodina predstavuje kresťanov. Na jej príbehu vysvetlíme rast Cirkvi, vznik sesterských cirkví a cirkevných spoločenstiev, smutnú skutočnosť rozkolov a charakter ekumenického dialógu. Pri práci s príbehom môžete využiť prezentáciu.

Zrod Cirkvi a cirkví

Bola raz jedna rodina. Všetci jej členovia boli pútnikmi s túžbou ísť stále ďalej, tak boli od malička vychovávaní. Najstaršie dcéry sa narodili na východe a putovali s mamou ďalej na sever, juh a západ. Niektoré sa usadili v mestách, ktorými prechádzali a založili si tam vlastné rodiny, iné putovali ďalej. Tak prišli až do mesta Rím, kde sa mama usadila. No aj ostatné jej deti mali túlavé topánky. Plavili sa po moriach, brodili sa riekami, prekračovali pohoria, putovali púšťami…, aby do každého kúta sveta priniesli dobrú správu, s ktorou ich mama vyslala na cesty. A na svet prichádzali ďalšie a ďalšie deti, takže rodina sa utešene rozrastala a pútnikov na cestách bolo čoraz viac.

Kým bývali blízko, často sa navštevovali. Neskôr, keď sa vzdialenosť medzi nimi zväčšovala, stretali sa menej, no často si písali listy. Mama ich povzbudzovala a oni sa s ňou radili.

 • Táto rodina má priezvisko kresťania. Motívom putovania sa naznačuje misijný rozmer Cirkvi (ohlasovanie evanjelia, dobrej správy).
 • Počiatok Cirkvi je na východe, najstaršími dcérami sa myslia historické patriarcháty  Jeruzalem, Antiochia, Alexandria Konštantinopol (Carihrad) a Rím, ostaté deti sú cirkvi západu.
 • Matkou je v príbehu Matka Cirkev. V našom rozprávaní sa usadí v Ríme, čím sa chce vyjadriť, že „táto Cirkev ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť jestvuje (subsistit in) v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca“ (LG 8).
 • Patriarcháty boli považované za garantov jednoty cirkvi a postupne sa formoval primát rímskeho patriarchu ako prvého medzi rovnými. K riešeniu otázok slúžili ekumenické koncily a dôsledne sa uplatňoval synodálny princíp.
 • V prezentácii sú pri názve patriarchátu uvedené aj mená a fotografie alebo obrázky prvého a súčasného patriarchu. Výrazy pápež a patriarcha sú etymologicky príbuzné.

Veľká schizma

Ale viete ako to býva, ak sa ľudia dlhšie nestretnú, ich vzťahy môžu ochladnúť. Zabúdajú na to čo majú spoločné a v čom je ten druhý vzácny, vznikajú nedorozumenia a konflikty. Tak sa to stalo aj v tejto rodine. Raz z jedného takého nedorozumenia, do ktorého sa primiešalo trochy pýchy a ješitnosti, vznikol veľký konflikt medzi rodinou na západe a sestrami na východe. Aj keď sa mama pokúšala zmieriť ich, nešlo to, len sa navzájom obviňovali a ubližovali si. Napokon sa úplne prestali sa stretávať a komunikovať spolu. Ďalej putovali svetom, ďalej odovzdávali ľuďom skvelú správu od svojej mamy, no ak sa niekde náhodou stretli, správali sa k sebe akoby boli cudzí.

 • Spoločná autorita patriarchátov (pentarchia) bola narušená v roku roku 1054 veľkou schizmou medzi západnou a východnou cirkvou. Napriek mnohým snahám nebola jednota dodnes obnovená.

Západná schizma

Neskôr sa niečo podobné stalo aj s niektorými mladšími deťmi, ktoré narodili na západe. Neporozumeli si rodinou v Ríme a aj ich vzťahy časom veľmi ochladli. Bývali síce blízko mamy, ale o to bolo asi ťažšie a konflikty častejšie. Napriek veľkej maminej túžbe rodina zostala rozdelená.

 • V šestnástom storočí naplno prepukol rozkol na západe, vyvolaný reformačným hnutím. V tejto časti príbehu sa zámerne hovorí o deťoch Cirkvi, nie však o sestrách, čím sa naznačuje odlišné chápanie cirkevných spoločenstiev, ktoré vznikli z reformácie a východných nekatolíckych cirkví.
 • Na snímke v prezentácii je Martin Luther a jeho 95 téz (r. 1517).

Počiatky ekumenického dialógu

Po dlhom predlhom čase sa ale predsa začali veci hýbať k lepšiemu. Aspoň trochu. Niektoré z detí na západe sa začali spolu stretávať, rozprávať a modliť sa. Keď to mama zbadala, s radosťou povzbudzovala všetkých. Niektorí sa konečne po dlhom čase stretli a odpustili si krivdy minulosti. A odvtedy sa niektorí z nich stretávajú, niekedy viac, inokedy menej pravidelne. Spolupracujú a tešia sa zo všetkého, čo majú spoločné. Aj keď odlúčenie rodiny trvalo veľmi dlho, medzitým sa narodilo nových detí a potrvá asi dlhý čas, kým sa rodina opäť nejakým spôsobom spojí a obohatia sa navzájom tým, čo sa počas odlúčenia naučili.

 • Počiatky ekumenického hnutia siahajú do devätnásteho storočia a prvé pokusy o dialóg sa zrodili v protestantských spoločenstvách v Anglicku. Prvými krokmi bolo založenie vzdelávacích organizácií pre mládež YMCA (1844) a YWCA (1855), svetová konferencia o misiách (1910) a ďalšie stretnutia. Po Druhej svetovej vojne bola v roku 1948 v Amsterdame založená Svetová rada cirkví.
 • Odmietavý postoj Katolíckej cirkvi zmenil pápež Jan XXIII. založením Sekretariátu pre jednotu kresťanov (1960). Druhý vatikánsky koncil prijal dekréty o ekumenizme (1964) a o náboženskej slobode (1965). Pápež Pavol VI. s konštatinopolským patriarchom Athenagorasom I. zrušili roku 1965 vzájomné vylúčenie z cirkvi z roku 1054 a Katolícka cirkev sa stala pozorovateľom pri Svetovej rade cirkví.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

My kresťania sme rodina, katolíci, pravoslávni, anglikáni, evanjelici…, všetci sme deťmi jednej Matky Cirkvi. Ako naznačili náš príbeh, rozdelenia medzi nami vznikli v priebehu dejín. Za niektorými stojí nepochopenie, niekedy ješitnosť, pýcha či neochota počúvať a pochopiť toho druhého. Ale nechýbajú žiaľ ani vieroučné spory. Rozdelenie je také veľké, že dnes nie je v ľudských silách opäť zjednotiť všetkých kresťanov. Nevieme ani, ako by mala taká jednota vyzerať. No tušíme, že byť jednotní nie je to isté ako byť rovnakí.

A tak prosíme Ježiša, aby nás on zjednocoval a aby to robil spôsobom a do takej podoby, aká je Otcova vôľa.

Preto viac ako pred sto rokmi vznikla iniciatíva Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na severnej pologuli sa koná tradične od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli je január čas prázdnin a dovoleniek, preto tam cirkvi často slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

 • Sviatok Katedra svätého apoštola Petra sa v Rímskokatolíckej cirkvi od roku 1960 slávi 22. februára, no predtým pripadalo slávenie aj na 18. január (www.katolickenoviny.sk).

Počas tohto týždňa sa kresťania z rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev stretávajú na spoločných ekumenických bohoslužbách a spájajú sa v modlitbe za jednotu.

Otvorili svoje pokladnice

 • Témou tohtoročného (r. 2022) Týždňa modlitieb sú slová mudrcov: „Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). Evanjeliovú stať vybrali zástupcovia kresťanov z východu. Chcú, aby sme rozprávanie o mudrcoch čítali obrazne a videli v nich zástupcov rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev, ktorí prichádzajú z rôznych kútov sveta a stretávajú sa pri Ježišovi.

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

 • Veľa toho o tajomných mudrcoch nevieme. Podľa počtu darov usudzujeme, že mohli byť traja. Umelci ich často zobrazujú ako kráľov, ktorí pochádzajú z rôznych národov. Jeden z nich je tradične vyobrazovaný ako černoch. Množstvo legiend, ktoré dotvárajú ich príbeh, hovorí o tom, ako sa stretli cestou.
 • Hviezda tu môže byť symbolom Ducha Svätého, ktorý vedie kresťanov rôznych vyznaní a rozličnými cestami ich privádza k Ježišovi a približuje k ostatným.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

 • Prostredníctvom Herodesa sa mudrci dozvedajú o proroctve o mieste narodenia mesiáša ako ho zachytáva starozákonný Micheáš. Sväté písmo je jedným z prvkov, ktoré spájajú všetkých kresťanov, všetci ho chránime ako poklad a hľadáme v ňom odpovede na svoje otázky.

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu.

 • Napriek mnohým rozdielom všetkých kresťanov spája túžba nachádzať Ježiša a vzdávať mu úctu, ktorá mu prináleží, hoci sa odlišujeme v spôsobe, ako to robíme. Všetci kresťania túžia raz vojsť do domu Otca, večného života.

Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2,1-12)

 • Spája nás aj túžba priniesť svoj dar. V tomto zmysle má každé z cirkevných spoločenstiev vlastný poklad, ktorý vyberajú na Božiu slávu a úžitok jeho ľudu. Zlato môže byť symbolom pre bohatstvo krásy či umenia, ktoré cirkvi za stáročia zhromaždili alebo vytvorili. Kadidlo je zas obrazom modlitbového a liturgického života. A myrha môže symbolizovať utrpenie mučeníkov, ktorí, hoci z rôznych cirkví, položili život za vieru v toho istého Krista.

A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

 • Mudrci sa z Betlehema vrátili každý do svojej krajiny. Mohlo by sa zdať, že sa nič nezmenilo. A predsa áno, putovanie a stretnutie s Ježišom zmenilo ich. Duch Svätý k nim už nehovorí len cez znaky v prírode (hviezda), ale nachádza si do ich sŕdc novú cestu (sen). 

Modlitba

 • Prevzaté z príhovorných modlitieb Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2022 (www.kbs.sk). P = predsedajúci, Č = čítajúci, V = všetci.

P: Hviezda viedla mudrcov ku Kristovi. Dnes táto hviezda poukazuje na prítomnosť Krista, ktorý nám bol zjavený, a ktorého svetlo nás osvecuje. Kiež počas nášho putovania k tomu cieľu naše životy spolu vydávajú žiarivé svedectvo, ktoré povedie ďalších k poznaniu Krista. S vierou a dôverou prichádzame v modlitbe pred Boha, ktorý je Otcom, Synom, a Duchom Svätým:

Č: Mudrci prišli z východu, aby sa poklonili a obetovali výnimočné dary zo svojich kultúr a krajín. Dnes sa modlíme za všetky kresťanské spoločenstvá na celom svete vo všetkej ich rôznorodosti bohoslužieb a tradícií: Pane, prosíme ťa, zachovaj tieto poklady, zvlášť v oblastiach sveta, kde prítomnosť a prežitie kresťanov ohrozuje násilie a útlak.

V: Ó, Pane, vyslyš našu modlitbu.

Č: Prvé roky Pánovho života boli poznačené násilím a vraždením na príkaz despotického  tyrana Herodesa. Modlíme sa za deti, ktoré žijú na tých miestach na svete, kde násilie neutícha, a kde sú jeho dôsledky hmatateľné: Ó, Pane, posilni putá jednoty a vzájomnej lásky medzi našimi cirkvami a pomôž nám spolupracovať a vydávať svedectvo tvojmu svätému Menu. Podnieť nás pracovať bez zastavenia, aby sme bránili utláčaných a začlenili marginalizovaných. Povzbuď nás stáť spolu zoči-voči tyranii a utláčajúcim režimom, keď hľadáme tvoje kráľovstvo medzi nami.

V: Ó. Pane, vyslyš našu modlitbu.

Č: Po návšteve mudrcov zažila svätá rodina migráciu cez púšť a stali sa utečencami v Egyptskej krajine. Modlíme sa za všetkých utečencov a ľudí vytrhnutých zo svojich koreňov na tomto svete: Pane, vystroj nás, aby sme prejavovali pohostinnosť tým, ktorí sú vyhnaní z ich domov, a daruj nám ducha prijatia pre tých, ktorí hľadajú bezpečný prístav.

V: Ó, Pane, vyslyš našu modlitbu.

Č: Narodenie Ježiša bolo dobrou správou pre všetkých; zhromaždilo ľudí z rozličných národov a náboženstiev, ktorí sa prišli pokloniť svätému dieťaťu. Modlíme sa za naše úsilia hľadať harmóniu a dialóg s inými náboženstvami: Pane, daj nám pokoru a trpezlivosť kráčať s úctou s druhými na ich ceste.

V: Ó, Pane, vyslyš našu modlitbu.

Č: Mudrci sa vrátili do svojho domova inou cestou. Modlíme sa za naše cirkvi v tomto meniacom sa svete: Pane, pomôž nám nachádzať nové a kreatívne spôsoby, ako ťa nasledovať a vydávať svedectvo o tebe, aby svet uveril.

V: Ó, Pane, vyslyš našu modlitbu.

Č: Keď mudrci uvideli sväté dieťa, naplnila ich veľmi veľká radosť. Nebeský Otče, upri náš zrak na neho, aby sme nestratili našu cestu. Zjednoť nás v Pánovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda i život, a ktorý nás naučil takto sa modliť:

V: Otče náš, ktorý si na nebesiach… 

P: Choďte teraz a žite ako deti svetla.

V: Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.

P: Nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy.

V: Prebuďme sa, my, čo spíme, a zažiari nám Kristus.

P: Pokoj celému spoločenstvu a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.Na čítanie a počúvanie