Katechéza / Čo robiť so Svätým písmom

Biblická katechéza o čítaní Biblie
 • Na stiahnutie: metodika, prezentácia ODP, PPTX, CANVA
 • Katechézu tvoria dva bloky. V prvom sa zameriame na spoločné čítanie Svätého písma, jednotlivé kroky sú vyvodené z biblického textu Neh 8,1-10 (III. cezročná nedeľa v roku C – Biblická nedeľa). V druhom bloku preberieme päť podnetov pre individuálny prístup k Biblii. Pri práci môžete využiť prezentáciu.

Intro

Jeden mladík dostal od svojej priateľky Sväté písmo. „A čo mám s tým robiť?“ spýtal sa zarazene skôr, než sa mu zapol mozog a on si uvedomil, že to asi nebude tá najvhodnejšia reakcia.
Čo robiť so Svätým písmom? „Čítať,“ napadne určite každému. To áno. Ale to nie je ani zďaleka všetko. A aj čítať Písmo sa musíme naučiť.

I. Ako čítať Sväté Písmo v spoločenstve

 • V ôsmej kapitole Knihy Nehemiášovej nachádzame stať, ktorá nám v tom môže byť výbornou pomôckou.
 • Kniha Nehemiášova sa nazýva podľa námestníka perzského kráľa a správcu Jeruzalema Nehemiáša, ktorý spolu s Ezdrášom, židovským kňazom a znalcom Mojžišovho zákona, zohral po návrate Židov z babylonského zajatia hlavnú úlohu pri znovuzrodení židovského náboženského spoločenstva v Palestíne. Anonymný autor spracoval viacero zdrojov, vrátane rozprávaní Ezdráša a Nehemiáša a vytvoril tak dvojdielo, ktoré je v našom preklade uvedené ako Kniha Ezdrášova a Kniha Nehemiášova. Po návrate z Babylonského zajatia navrátilci pod Nehemiášovým a Ezdrášovým vedením obnovujú Jeruzalem, chrám i chrámový kult. Obnovenie bohoslužieb začína slávením Sviatku stánkov, o ktorom hovorí nasledovný text (Neh 8,2-4a.5-6.8-10).
Kňaz Ezdráš v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred Vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona.
Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráš otvoril pred očami všetkého ľudu knihu – stál totiž vyššie než ostatní ľudia – a keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril: „Amen, amen.“ Padli na kolená, skláňali sa k zemi a klaňali sa Bohu.
Čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš a leviti, čo poúčali ľud, povedali všetkému ľudu: „Dnešný deň je zasvätený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!“ Lebo všetok ľud plakal, keď počul slová zákona.
Ezdráš im povedal: „Choďte, jedzte tučné mäso a pite medovinu; a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“

Práca s textom

 • Pri práci s textom Neh 8,1-10 (alebo kratšie Neh 8,2-4a.5-6.8-10) sa sústredíme na hľadanie odpovede na otázku „Ako používať Sväté Písmo?“
 • Text rozdelíme na tri odseky podobne, ako ho člení liturgia, t.j. na verše 2-4a, 5-6 a 8-10.
 • Účastníci si v každom odseku všímajú činnosť Ezdráša (a ostatných kňazov) a činnosť ľudu. Ich činnosť vyjadríme podstatnými menami. Rozbor je spracovaný v prezentácii.
 • Neh 8,2-4a:
  • Ezdráš priniesol knihu (PROCESIA) a čítal (ČÍTANIE) z nej.
  • Ľud sa zhromaždil (ZHROMAŽDENIE) a pozorne (POZORNOSŤ) sledoval knihu zákona.
 • Neh 8,5-6:
  • Ezdráš si stal na pripravené pódium (PRÍPRAVA), otvoril knihu (OTVORENIE KNIHY) a velebil (VELEBENIE) Boha.
  • Ľud vstal (STÁTIE), dvíhal ruky a hovoril: „Amen, amen.“ Padli na kolená, skláňali sa k zemi a klaňali sa Bohu. (AMEN, POKLONA).
 • Neh 8,8-10:
  • Ezdráš (a ostatní) čítali z knihy, poúčali (POÚČANIE) a povzbudzovali (POVZBUDZOVANIE) ľud.
  • Ľud plakal a bol zarmútený (ZÁRMUTOK).
 • Jednotlivé prvky usporiadame chronologicky. Prvým krokom je príprava slávenia. Keď je všetko pripravené a ľud sa zhromaždí, nasleduje procesia s knihou zákona, ktorá upúta pozornosť ľudu. Pri slávnostnej intronizácii veľkňaz otvára knihu a ľud na znak úcty povstane. Veľkňaz prednesie modlitbu (velebenie Pána), na ktorú ľud reaguje zvolaním amen a poklonou. Nasleduje vlastné čítanie a následný výklad (poúčanie). Veľkňaz zaznamenáva reakcie, ktoré naznačujú, že ľud výklad nepochopil tak, ako bolo zamýšľané (zármutok, plač) a preto nasleduje skorigovanie a povzbudenie.

Ako čítať Sväté písmo?

Tieto isté kroky Cirkev používa aj pri spoločnom čítaní Svätého písma pri liturgii a dajú sa využiť vždy, keď spolu čítame Bibliu.
 • V prezentácii sú k jednotlivým krokom uvedené citáty z Motu proprio Svätého Otca Františka Aperuit illis a Nóty o nedeli Božieho slova Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
1. Príprava. Prvým krokom je príprava. Tá zahŕňa miesto (v našej stati pripravili pódium) i ľudí (Ezdráš nebol na čítanie a výklad sám, mal k dispozícii celý tím pripravených učiteľov zákona). Miesto kde ideme čítať z Písma treba pripraviť. Čistý obrus na stole, kríž, kniha s nalistovanou staťou, ktorú chceme preberať, zapálená svieca, prípadne váza s kvetmi… To všetko naznačuje vážnosť činnosti, akou je čítanie Božieho slova. V kostole je vlastným miestom pre čítanie z Písma, oltárom Slova, ambóna.
Lektor, ktorý bude vybranú stať prednášať, má byť tiež na svoju úlohu pripravený. Či už číta v kostole pri svätej omši, alebo na biblickom stretku, je dôležité aby sa s textom dopredu zoznámil, pozorne si ho prečítal a, najmä ak sa jedná o nedeľnú svätú omšu, venoval s predstihom čas modlitbe nad týmto slovom. Prednášať zo Svätého písma je česť, služba a poslanie. Pretože je to česť, nemôže byť zverené hocikomu, ale len tým najvhodnejším. Pretože je to služba, lektor musí mať na zreteli dobro tých, ktorým Slovo ohlasuje. A pretože je to poslanie, musí pamätať, že prepožičiava svoj hlas Bohu, skrze jeho hlas zaznieva Slovo Boha.

2. Zhromaždenie. Ako čítať Sväté písmo? Vždy keď je to možné, tak spolu.

3. Symbolické úkony. Symbolickými úkonmi (procesia, pri ktorej sa prináša Sväté písmo, otvorenie knihy, uloženie na dôstojné miesto) sa naznačuje význam obsahu, ktorý bude prednášaný. Tieto úkony zároveň pomáhajú zhromaždeným sústrediť svoju pozornosť na to, čo je podstatné. „A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona.“ Aj preto radšej používame aj pri práci s biblickým textom vždy keď sa to dá knihu Svätého písma a nie len vytlačenú stať alebo elektronickú verziu v mobile alebo tablete. Symbolickou odpoveďou ľudu je zase povstanie pri otvorení knihy. Na liturgických zhromaždeniach pri prednese čítajúci vždy stojí, pri čítaní z evanjelia stojí všetok ľud. Tento spôsob si môžeme osvojiť aj pri biblických stretnutiach, aj pri súkromnom čítaní.

4. Modlitba. Rôzne metódy čítania Písma odporúčajú začať čítanie modlitbou chvály a vďaky a osláviť tak Boha za to, čo nám ešte len povie. Amen po prečítaní je zase symbolickým vyjadrením súhlasu a prijatia počutého podobne ako naše liturgické zvolanie „Bohu vďaka“.

5 . Výklad a povzbudenie. Výklad musí byť dopredu pripravený. „V tejto jednote, vytvorenej počúvaním Slova, nesú veľkú zodpovednosť predovšetkým kňazi, aby vysvetľovali Sväté písmo a všetkým umožnili mu porozumieť. Pretože je to kniha ľudu, tí, čo sú povolaní byť služobníkmi Slova, musia cítiť silnú potrebu spraviť ju dostupnou pre vlastné spoločenstvo.“ (FRANTIŠEK, Aperuit illis 5)

II. Ako držať Písmo v ruke

Odpoveď je jednoduchá: Písmo musíme držať všetkými piatimi prstami. Každý prst symbolizuje jeden z prístupov, ktorý je dobré si osvojiť.

Počúvanie. Počúvame s bázňou, nádejou, dôverou človeka, ktorý čaká odpoveď. Výbornou pomôckou sú audionahrávky. Na stránke http://biblia.abu-bratislava.sk si môžete stiahnuť Sväté písmo vo formáte mp3, nahrávky vznikli v rámci projektu Biblia dňom i nocou.

Čítanie. Čítame s očakávaním, že nás Boh osloví, pretože je to Božie slovo a nie len poučné príbehy. Čítať môžeme chronologicky (tu sa odporúča začať evanjeliami, napríklad Lukášom, pokračovať Skutkami apoštolov a listami, potom prejsť na Starý zákon), alebo tematicky. Ročný plán čítania Biblie nájdete aj na stránke https://svatepismo.sk/plan-citania a podobnejšie o čítaní v článku https://svatepismo.sk/ako-citat-bibliu.

Modlitba. Slovami Písma sa môžeme modliť. Napríklad žalmy sú príkladom modlitby, ale ako modlitba poslúžia aj iné verše. Napríklad: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10,47) alebo „Hľa, Boží Baránok“ (Jn 1,36).

Štúdium. Písmo môžeme aj študovať, pýtať sa, čo to hovorilo súčasníkom, aký bol zámer biblického autora a podobne. Výbornou pomôckou sú úvody do jednotlivých biblických kníh a poznámky pod textom.

Učenie sa naspamäť. Napokon Božie slovo robíme svojím slovom aj vtedy, keď sa ho učíme naspamäť. Myslím, že každý kresťan by mal vedieť spamäti aspoň verš Jn 3,16 (nájdite si:-).

Na čítanie