Synoda / Počúvať

 • Popis: Druhá téma cyklu stretnutí nad témami Synody o synodalite. V prvej časti pracujeme s biblickým textom Lk 24,13-35 (Emauzy), pričom sa zameriame na motív cesty a spoločného kráčania. V druhej časti pod zorným uhlom evanjeliovej state diskutujeme o druhej synodálnej téme Počúvať.
 • Dĺžka: 60 minút
 • Cieľová skupina: dospelí, mládež
 • Na stiahnutie: metodikaprezentácia PDF
 • Pomôcky: Sväté písmo alebo aspoň stať  Lk 24,13-35 pre každého účastníka; prezentácia.

Modlitba

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

 • Modlitba sv. Izidora zo Sevilly, prvá časť. In: https://synoda.sk/sk/vademecum.

Evanjelium

 • Pri čítaní evanjeliovej state použijeme prezentáciu. Je rozdelený do siedmych snímkov. Ako ilustrácie sú použité postavy z loga synody.
V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.  Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

1. Kto

 • Po prečítaní diskutujeme s účastníkmi o tom, kto sú protagonisti rozprávania.

Kleopas a ten druhý učeník

 • V príbehu sa spomínajú dvaja z Ježišových učeníkov, jeden z nich sa volá Kleopas, meno druhého Lukáš neuvádza, niekedy ich označujeme aj termínom Emauzskí učeníci. V prezentácii je zámerne použitý obrázok páru, muža a ženy. Je to odkaz na jednu starobylú tradíciu, podľa ktorej mohla byť druhou z dvojice Kleopasova manželka, tiež jedna z Ježišových učeníkov. Zároveň nám to potom poslúži ako premostenie k otázke „Ako sú vypočutí laici, najmä ženy a mladí ľudia?“

Ježiš

 • Tajomným spoločníkov emauzských na ich ceste je Ježiš. Je zaujímavé, že zostáva nepoznaný. So skupinou môžeme diskutovať o tom, čo mohlo byť príčinou. Môže ňou byť napríklad prílišná koncentrácia učeníkov na vlastnú bolesť, ich sklamanie, čo to, že už neočakávajú od Ježiša nič. Naznačuje to fakt, že o Ježišovi už nehovoria ako o Božom synovi alebo o Mesiášovi, ale len ako o prorokovi, ktorý bol „mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom.“ Evanjelista zase naznačuje, že sám Ježiš sa akoby ukrýva pod rúškom tajomna. Aj z tohto dôvodu je v prezentácii použitý obrázok trojice ľudí (starý muž, otec a syn) a na inom snímku obrázok rehoľníčky, chce sa tým povedať, že Ježiš je prítomný a hovorí a dáva sa spoznať aj cez svoj ľud, ktorý tvorí Cirkev.

Jedenásti

 • Napokon sú tu apoštoli, tu sú nazvaní Jedenásti, pretože Judáš je už po smrti a jeho nástupca ešte nebol vybraný. Apoštoli sú v prezentácii znázornení postavou biskupa.

2. Kedy a kde

 • Pokračujeme diskusiou o mieste a čase príbehu.
 • Miesto. Lukáš situuje dej na tri miesta: cesta – dom – cesta – Jeruzalem. Pre našu tému je podstatná hlavne prvá a tretia etapa príbehu, teda cesta. Pri tejto príležitosti možno opäť pripomenúť význam slova synoda.
 • Nedeľa. Udalosť sa stala v nedeľu Ježišovho zmŕtvychvstania.

3. Aktivita

 • V treťom kroku sa zameriame na aktivitu protagonistov. Najprv venujeme pozornosť slovesám, ktorými Lukáš charakterizuje činnosť Emauzských. Slovesá, ktorými ich aktivitu evanjelista popisuje, možno rozdeliť dotroch skupín. Prvá sa týka pohybu (išli, zastavili sa, priblížili sa, vrátili sa), druhú charakterizuje dialóg (zhovárali sa, vraveli, povedal…) a tretia vyjadruje zmenu (učeníci najprv nevideli, potom sa im otvoria oči; najskôr ho nepoznali, potom svedčia, že ho spoznali…).
Kým u učeníkov prevládajú slovesá, ktoré sa vzťahujú k dialógu, v Ježišovej aktivite je počtom slovies na prvom mieste pohyb (Ježiš sa približuje, ide s učeníkmi, vchádza s nimi, zostáva…). Nechýbajú však ani slovesá, ktorými je naznačený Ježišov dialóg (pýta sa, hovorí, vykladá Písma).
Je zaujímavé, že hoci centrom je dialóg, Lukáš nepoužíval sloveso počúvať. A predsa bez počúvania by nebolo tohto príbehu. Emauzskí cestou diskutujú, Ježiš načúva rozhovoru učeníkov, keď ich osloví, zastavia sa, aby lepšie počul a porozumel, čo mu chcú povedať, počúvajú ho, keď im cestou vysvetľuje Písma, počúvajú ohlásenie radostnej zvesti od apoštolov…

4. Ťarbaví srdcom vypočuť

 • Ježiš adresuje Emauzským výčitku: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko…“ Sloveso „uveriť“ môžeme v duchu našej témy na chvíľu nahradiť slovesom „vypočuť“. Účastníci vyhľadajú v evanjeliu nasledovné verše, z ktorých vidno istú tvrdosť a neochotu vypočuť…
Lk 24, 1-6 - „Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei.“ Muži v žiarivom odeve nepriamo poukážu neochotu uveriť tomu, čo hovoril Ježiš.
Lk 24, 8-11 - „Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným... Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.“ Tu vidíme ťažkosť vypočuť ženy. Aj napriek tomu, že ich svedectvo je v súlade s Ježišovými slovami, na ktoré sa práve rozpamätali, Jedenástim „sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.“
Lk 24, 12 - „No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.“ Dokonca ani zážitok prázdneho hrobu a údiv ho nepohnú, aby vypočul (v najhlbšom zmysle slova) svedectvo žien. 

Ako počúvame hlasy v Cirkvi?

 • Nasleduje vlastná diskusia nad synodálnymi otázkami.
1. Ako k nám Boh hovorí prostredníctvom hlasov, ktoré niekedy ignorujeme?
 • Ďalšie podnety k diskusii: Ktoré hlasy sú v našej Cirkvi ignorované? Koho by mala naša farnosť alebo diecéza vypočuť, pretože cez neho hovorí Boh. Poznáte niekoho, kto sa cíti ignorovaný?
2. Ako sú vypočutí laici, najmä ženy a mladí ľudia?
 • Podnety: Kto by mal v Cirkvi viac počúvať laikov? V čom je dôležitý ich hlas? Čo bráni Cirkvi počúvať laikov?
3. Ako pozorne počúvame tých, ktorí sú na periférii? Aký priestor dávame hlasu menšín, najmä tých, ktoré zažívajú chudobu, marginalizáciu alebo sociálne vylúčenie?
 • Podnety: Čím môžu marginalizovaní obohatiť život Cirkvi? Aký bude mať vypočutie vplyv na ich vylúčenie?
4. Ako je začlenený prínos zasvätených mužov a žien?
5. Komu naša farnosť/diecéza „dlží počúvanie“?
6. Čo uľahčuje alebo bráni nášmu počúvaniu?

 • Podnety: Pomenujme obmedzenia, predsudky a stereotypy našej schopnosti počúvať, najmä tých, ktorí majú iné názory ako my.
7. Ako načúvame sociálnemu a kultúrnemu kontextu, v ktorom žijeme?
 • Podnety: Takýmto kontextom je napríklad aj pandémia a javy, ktoré ju sprevádzajú a ktorým máme tiež načúvať ako znameniam čias.