Synoda / Spoločníci na ceste

 • Popis: Úvodná téma cyklu stretnutí nad témami Synody o synodalite. V prvej časti pracujeme s biblickým textom Mk 10,46-52 (Bartimej), pričom sa zameriame na motív cesty a spoločného kráčania. V druhej časti pod zorným uhlom evanjeliovej state diskutujeme o prvej synodálnej téme Spoločníci na ceste.
 • Dĺžka: 60 minút
 • Cieľová skupina: dospelí, mládež
 • Na stiahnutie: metodikaprezentácia ODPprezentácia PPTX ▪

Modlitba

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.

O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

Evanjelium

Ježiš je ten, ktorý prichádza k človeku, vstupuje do jeho radostí a nádejí, žalostí aj bied, učí o cieli, ukazuje cestu k nemu. Tak, ako v ten pamätný deň v Jerichu.

 • Mk 10,46-52

Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Práca s biblickým textom

 • Kto? Postavy. V prvom kroku identifikujeme protagonistov príbehu.

V rozprávaní môžeme rozlíšiť štyri skupiny protagonistov:

 1. Ježiš Nazaretský - Bartimej ho nazýva syn Dávidov.
 2. Bartimej - Bartimej nie je meno, znamená to syn Timejov. Marek sa tu zrejme trochu zachrá so slovíčkom syn.
 3. Učeníci a zástup - Učeníci prišli do Jericha spolu s Ježišom. Z mesta spolu s nimi odchádza zástupom pútnikov i Bartimej.
 4. Obyvatelia Jericha - Domáci, ktorí v meste zostávajú.

 • Čo? Činnosť. V ďalšom kroku sa zameriame na aktivitu jednotlivých protagonistov.

 1. Ježiš - Čo robí Ježiš? Prichádza, odchádza, zastane. A potom len hovorí, hovorí a hovorí.
 2. Bartimej - Naproti tomu Bartimej je na začiatku pasívny, zdanlivo len sedí a žobre. No vzápätí sa dozvieme, že predsa len pozorne vníma svoje okolie, pretože počúva. A v tom správnom momente reaguje – kričí, odhadzuje plášť, vyskakuje na nohy, ide k Ježišovi, odpovedá mu. Na to vidí a ide za Ježišom.
 3. Učeníci a zástup - Prichádzajú aj odchádzajú s Ježišom, najprv Bartimea okrikujú, no potom ho, na Ježišove slovo, zavolajú a vravia mu „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ 

 • Kde? Miesto. Teraz si krátko všimneme miesto.

V príbehu sa, čo sa týka miesta, objavujú dva údaje. Prvý je viac topografický, evanjelista situuje príbeh do Jericha. Druhé určenie má aj teologicko - ekleziologický význam. Na začiatku príbehu sedel Bartimej pri ceste, na konci ide po ceste. V čase vzniku Markovho evanjelia sa kresťania označovali ako tí, ktorí nasledujú Ježišovu cestu.

 • Premena. V štvrtom kroku sa zameriame na premenu, ktorá sa s Bartimejom udiala.

Spolu na ceste

Bartimej viac nevysedáva a nežobre pri ceste, okrikovaný a prehliadaný…, ale kráča spolu s ostatnými Ježišovou cestou. Evanjelista Marek tým obrazom spoločného kráčania cestou za Ježišom vyjadril, že Bartimej je kresťanom, Kristovým učeníkom. Svätý Ján Zlatoústy píše, že Cirkev, to sú tí, ktorí kráčajú spoločne, po grécky synodos (σύνoδος).   

Pápež František žiada každú diecézu, aby sa pýtala svojich detí, akú má toto spoločné kráčanie (syn,  / σύν / spolu a hodos / ὁδός / cesta). podobu. Ako sa uskutočňuje dnes u nás, v našej farnosti, diecéze, v spoločenstvách…

Hovorí, že nikto nemá zostať nevypočutý. Aj keby to bol žobrák niekde pri ceste. Máme ísť a pozvať ho k dialógu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“

Nikto, dokonca bez ohľadu na jeho náboženskú príslušnosť, by nemal byť vylúčený z možnosti podeliť sa o svoj pohľad a skúsenosti, pokiaľ chce pomôcť Cirkvi na jej synodálnej ceste hľadania toho, čo je dobré a pravdivé. Platí to zvlášť pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní alebo marginalizovaní.

Toto samozrejme nie je nejaký prieskum verejnej mienky. Hoci ak objavíme niečo výnimočne vzácne, čo môže povzbudiť celú Cirkev, určite naše svedectvo pošleme ďalej. V diecéze je určený tím, ktorý svedectvá zhromažďuje, potom z nich urobí syntézu a pošle ďalej. Cirkev tak zhromaždí svedectvá a podnety z celého sveta a ich súhrn predloží biskupom na synodálne rokovania.

No podstatné je, aby sme sami spoznali, ako nám to spoločné kráčanie ide a aby sme si ho hneď vyskúšali v praxi.


Cirkev k tomu ponúka aj niekoľko otázok či podnetov na diskusiu. Chce, aby sme si uvažovali nad tým

 • kto sú naši spoločníci na ceste;
 • aby sme premýšľali nad tým, ako počúvame (v tom nám môže byť Bartimej príkladom);
 • ako spolu hovoríme (k tomu máme v tejto evanjeliovej stati hneď dva príklady, jeden ako sa to nemá a druhý ako by to mohlo vyzerať);
 • ako spolu slávime a ďalšie. Celkovo je pripravených desať tém.

Aktualizácia: Spoločníci na ceste

Skúsme sa teraz znova ponoriť do atmosféry nášho biblického rozprávania a popremýšľať, kto sú naši spoločníci na ceste.

V Cirkvi a v spoločnosti ideme bok po boku po rovnakej ceste.

 1. Keď hovoríme „naša cirkev“, koho tým máme na mysli, kto k nej patrí?
 2. Kto sú naši spoločníci na ceste? S kým kráčame životom?
 3. Kto nás žiada, aby sme kráčali spoločne?
 4. Kto sú tí, ktorí sa zdajú byť čo najviac od seba vzdialení?
 5. Ako máme rásť ako spoločníci na ceste?
 6. Aké osoby alebo skupiny sú ponechané, úmyselne alebo fakticky, na okraji života v našej farnosti/diecéze?

Modlitba

 • Modlitba sv. Izidora zo Sevilly. In: https://synoda.sk/sk/vademecum.

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom.

Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života.

O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

-jm-