Synoda / Sláviť

 • Popis: Štvrtá téma cyklu stretnutí nad otázkami Synody o synodalite. V prvej časti pracujeme s biblickým textom Jn 13,1-15 (Posledná večera), v druhej časti pod zorným uhlom evanjeliovej state diskutujeme o štvrtej synodálnej téme Sláviť.
 • Dĺžka: 60 minút
 • Cieľová skupina: dospelí, mládež
 • Na stiahnutie: metodika; prezentácia ODP, PPTX, CANVA.

Modlitba

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

 • Modlitba sv. Izidora zo Sevilly. In: https://synoda.sk/sk/vademecum.

Dnes budeme uvažovať nad ďalšou témou synodálnych konzultácií. Porozprávame sa o tom, ako spolu slávime liturgiu, pretože spoločné kráčanie Cirkvi je možné len vtedy, ak sa zakladá na komunitnom počúvaní Božieho slova a na slávení Eucharistie. Inak to vlastne nie je spoločné kráčanie a teda ťažko hovoriť o Cirkvi.

Evanjelium

 • Jn 13,1-15. V prezentácii sú použité postavy z loga synody.

Východiskom nášho dnešného uvažovania bude rozprávanie o Poslednej večeri ako nám ho zachoval evanjelista Ján. Prečítame si však len úvod, po ktorom nasleduje označenie zradcu a Ježišova rozlúčková reč.

     
Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. 
Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Toto robte na moju pamiatku

„Toto robte na moju pamiatku.“ Tieto slová síce patria k poslednej večeri, ale Ján nám ich nezaznamenal. Vlastne Ján pri poslednej večeri vôbec nehovorí o Ježišových slovách nad chlebom a vínom. Po stati, ktorú sme čítali, nasleduje označenie zradcu. A keď Judáš odíde do noci, Ježiš začne svoju rozlúčkovú reč. Hovorí v nej o novom prikázaní, dáva výstrahu Petrovi, rozpráva o Duchu Svätom, ktorého pošle a o svojom odchode k Otcovi. Tu vyrozpráva to známe podobenstvo o viniči a ratolestiach a napokon prednesie svoju veľkňazskú modlitbu. Potom odchádza s učeníkmi do Getsemanskej záhrady. Celé to zaberie 5 z 21 kapitol Jánovho evanjelia.

Posledná večera teda zaberá takmer štvrtinu celého evanjelia, no nikde žiadna zmienka o Eucharistii. Niektorí hovoria, že je to preto, že už nebolo treba (podrobné opisy sú u synoptikov a u Pavla), iní vravia, že to bolo kvôli disciplíne Arcani, ktorej sa už v tých časoch kresťania podriaďovali. Nevieme.

Každopádne to kľúčové v Jánovom rozprávaní je, hoci v inej podobe, než sme zvyknutí. Dokonca aj obsah slov „Toto robte na moju pamiatku“. Ježiš hovorí: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Ak máme robiť čo Ježiš, pozrime sa dôkladnejšie na to, čo Ježiš urobil:

 1. Vstal od stola
 2. Zobliekol si odev
 3. Vzal plátennú zásteru
 4. Prepásal sa
 5. Nalial vody do umývadla
 6. Umýval učeníkom nohy
 7. Utieral nohy zásterou

 • Pokračujeme diskusiou nad otázkami prečo to Ježiš robil a aký majú tieto jeho gestá praktický a aký symbolický význam. Potom text aktualizujeme a uvažujeme, ako Ježišov príklad preniesť do súčasnosti. 

Čo znamená dnes vstať od stola, zobliecť si odev, vziať zásteru, prepásať sa, naliať vodu do umývadla, umývať učeníkom nohy a utierať nohy zásterou?

Synodálne otázky

„Spoločne kráčať“ hovorí sa v prípravnom dokumente synody, „je možné len vtedy, keď sa to zakladá na komunitnom počúvaní Božieho slova a na slávení Eucharistie.“

Modlitba a liturgia inšpirujú a usmerňujú naše spoločné kráčanie, naše bytie Cirkvou. Vlastne mali by inšpirovať a usmerňovať. Uvažujme nad tým, či sa to deje a aká je reálna podoba.

Ako nás to, že chodíme na svätú omšu, inšpiruje k odloženiu rúcha, oblečeniu si zástery a umývaniu nôh?

I. Akým spôsobom modlitba a liturgické slávenie reálne inšpiruje a usmerňuje naše spoločné kráčanie, spoločný život v našom spoločenstve?

 • Ktoré sú najdôležitejšie rozhodnutia našej farnosti alebo komunity za posledných 5 rokov?
 • Krst, birmovanie, Eucharistia. Spôsob prípravy na sviatosti. Spolupracovníci v príprave. Prijímatelia sviatosti.
 • Misia. Hospodárenie farnosti
 • Kde sa rodia naše nápady, čím sú inšpirované a čím usmerňované?

II. Ako inšpirujú modlitba a liturgické slávenie naše najdôležitejšie rozhodnutia?

III. Ako podporujeme aktívnu účasť všetkých veriacich na liturgii a vykonávaní úlohy posväcovať?

 • Čo je to liturgia? Čo je to aktívna účasť? Sme aktívne účastní? Ako podporujeme aktívnu účasť všetkých?

IV. Aký priestor má v našej farnosti/diecéze služba lektorov a akolytov?

 • Kto sú lektori a akolyti? Máme lektorov a akolytov? Ako sa stať lektorom a akolytom? Vytvárame pre nich priestor? Čo by mohli robiť?

V. Máme záujem o kurzy pre lektorov, kostolníkov, organistov, žalmistov, animátorov...?

Modlitba

Modlime sa slovami z Ježišovej veľkňazskej modlitby:

Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Amen.