Formačné stretnutie / Medzi učiteľmi...

Formácia riaditeľov katolíckych škôl

Riaditeľky a riaditelia katolíckych škôl Žilinskej diecézy sa 7. apríla stretli na Diecéznom školskom úrade na pravidelnej pracovnej porade. Súčasťou bola aj krátka duchovná obnova a slávenie svätej omše. Formačnú časť programu s názvom Medzi učiteľmi zabezpečil katechetický úrad. 

Medzi učiteľmi...

Slovo učiteľ sa v našom vydaní Svätého písma vyskytuje 55 krát, z toho len 2 v Starom zákone. Najčastejšie slovo učiteľ používa evanjelista Lukáš, 20 krát v Evanjeliu a raz v Skutkoch, 8 krát slovo učiteľ nájdeme aj v Jánovom evanjeliu. Nie sú to síce state, v ktorých by sa Božie slovo priamo zaoberalo priamo učiteľským poslaním ako ho chápeme dnes, väčšinou je to len oslovenie, no i tak nám majú čo povedať. V tejto úvahe sa oprieme o jednu stať z Jána a jednu z Lukáša.

I. Učiteľ, kde bývaš?

Ján zasa stál [V Betánii za Jordánom] s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. (Jn 1,35-42)

Zamyslenie

Ján, autor tejto state a učeník Jána Krstiteľa, si aj po mnohých rokoch presne pamätá na podrobnosti toho osudového stretnutia. Spomína si na Ježišovu otázku aj ich odpoveď, i to, že boli asi štyri hodiny popoludní... Nečudo, veď išlo o stretnutie, ktoré bolo začiatkom zmeny jeho života.

„Učiteľ, kde bývaš?“ Čo je to za otázku? Možno išlo o chabý pokus zamaskovať trápnu situáciu, odhalenie tým, ktorého chceli pozorovať len z úctivej vzdialenosti.

Tak či onak Ježiš im nedáva odpoveď typu Kafarnaum, Rybárske nábrežie 7/15. Miesto toho ich pozýva: „Poďte a uvidíte!“ Ponúka im viac než informáciu, pozýva ich vstúpiť do osobnej skúsenosti s ním. A oni to pozvanie prijali „a zostali v ten deň u neho.“

Zistili viac, než len adresu Ježišovho prechodného pobytu. Prvý z dvojice, Ondrej, to vyjadril v rozhovore so svojím bratom celkom jasne: „Našli sme Mesiáša.“

„Učiteľ, kde bývaš?“ Táto otázka bolo položená pôvodne Ježišovi. Ale to nie je dôvod nepoložiť ju aj vám, veď ste učitelia. Alebo, hoci tak to v Písme už nie je, mohli by sme parafrázovať: „Riaditeľ, riaditeľka, kde bývaš?“ A ako v Ježišovom prípade, ani teraz nepôjde o zisťovanie vašej adresy. Ide o identitu, o to kto sme, kam patríme, kde sú naše korene…

Aktivita

Vyjadrite to graficky.

BOD. Do stredu papiera, ktorý máte pred sebou, nakreslite bod, ktorý bude symbolizovať vás, môžete do neho napísať veľké „JA“. Okolo nakreslite ďalšie body a napíšte do nich, koho predstavujú. Niektorým ľuďom budete možno potrebovať vyhradiť každému samostatný bod, inde si možno vystačíte s jedným pre celú skupinu. Pozor, tie body majú vyjadrovať, čo všetko tvorí vašu identitu, nemusia tu byť zahrnuté všetky osoby, ide skôr o vzťahy, skrze ktoré ste tým, kým ste. Napríklad si matka, pretože máš deti, si učiteľ, pretože máš svoju školu… Bod je odpoveďou na otázku „Kto spolutvorí tvoju identitu.“ Ako keď na otázku „Kde bývaš?“ odpovieš tým, že vymenuješ mená svojich blízkych.

VZDIALENOSŤ. Dbajte aj na vzdialenosť medzi bodmi a ich polohu vo vzťahu voči tomu vášmu. Vzdialenosť je odpoveďou na otázku „Ako, v akej miere, tieto osoby spolutvoria tvoju identitu?“ Napríklad v rodine bude mať asi iné miesto tvoj manžel, inú vzdialenosť deti a inú svokra :-).

MNOŽINA, SKUPINA. Viacero osôb môžeš spojiť do množín či skupín a tým znázorniť odpoveď na otázku „Čo tých ľudí spája navzájom a s tebou?“

Je to úloha iba pre vás. Skúste ňou vyjadriť odpoveď na otázku: „Riaditeľ, riaditeľka, kde bývaš?“ Alebo inak: „Kto si, keď si riaditeľka či riaditeľ?“ Kto si vo vzťahoch? Kde je tvoje miesto?

Aplikácia

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Tak ako Ježiš aj ty si nenápadne pozorovaný z bezpečnej vzdialenosti. Nie Ondrejom a Jánom, ale žiakmi, rodičmi, kolegami. Ľuďmi, ktorí potrebujú vedieť, kde bývaš, kde je ukotvený tvoj život. Potrebujú to vedieť, lebo právom od teba očakávajú, že budeš pre nich učiteľom a svedkom vo viere. Potrebujú s istotou vedieť, že sa môžu spoľahnúť na teba a na tvoje slovo, že si môžu z teba brať príklad…

Potrebuje to vedieť celé spoločenstvo Cirkvi, lebo Katolícka škola je jej účinným nástrojom iba vtedy, ak „všetci členovia školského spoločenstva – aj keď v rozličnej miere – majú výraznú účasť na kresťanskom svetonázore, takže zásady evanjelia sú pre nich pravidlami výchovy, vnútornou motiváciou a konečným cieľom.“ (Katolícka škola 35)

Akým spôsobom to zdieľaš svetu? To, že patríš do jednej rodiny so svojím manželom a deťmi, vyjadruješ tým, že používaš rovnaké priezvisko a adresu ako oni. To, že súčasťou tvojej identity je Kristus, vyjadruješ tým, že nosíš krížik na krku, alebo ho máš zavesený v kancelárii nad dvermi. Ale nie len. Ľudia môžu mať spoločnú adresu (bytovka), ale nemusia byť rodinou. Ľudia môžu nosiť kríž na krku, ale nemusí to znamenať, že sú kresťanmi.

Podľa čoho sa pozná, že si riaditeľka tvojej školy?

II. Sedel medzi učiteľmi…

Riaditeľ je ako…

  • Zo sady fotografií si každý vyberie jednu, ktorou by dokončil vetu „Riaditeľka, riaditeľ katolíckej školy je ako…“.  Svoj výber potom zdôvodnia. Fotografie a zdieľanie použijeme pri modlitbe.

Učiteľ učiteľov

Je mnoho spôsobov, ako popísať identitu riaditeľa, riaditeľky katolíckej školy. Prameň, strom, traktor, otec, mama… Jeden silný obraz sa nachádza aj v Evanjeliu podľa Lukáša: Učiteľ učiteľov.

[Ježišovi] rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. (Lk 2,41-51)

Skúste si tú situáciu predstaviť. Ježiš uprostred učiteľov, počúva, pýta sa… Posaďte sa vo svojej fantázii medzi nich, veď aj vy ste učitelia. Je tam dosť miesta pre každého. V mojej predstave to nevyzerá ako trieda alebo prednášková sála. Skôr mi to pripomína širokú kamennú chodbu. Na začiatku Ježiš oslovil jedného učiteľa. Možno je to tvoj známy. Chvíľu sa prechádzali a živo o niečom diskutovali. Potom si sadli, iba tak, na kamenné schody. Postupne sa k nim pridávajú ďalší a ďalší, tvoji kolegovia  kolegyne, celá vaša zborovňa. Nájdi si medzi nimi svoje miesto. Ježiš je medzi nami, spontánny, otvorený, uvoľnený, nežný…

Ježiš sedí medzi učiteľmi, počúva ich, kladie otázky. Všetci, vrátane teba, žasnú nad jeho rozumnosťou otázok a jasnosťou odpovedí. Uznanlivo pokyvkávaš hlavou.

V tom sa objavia Jozef s vystresovanou Máriou a otázkou: „Čo si nám to urobil?“ A je po idylke. „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta.“ Ale ešte predtým ako sa so všetkými rozlúčil a odišiel, mrkol na teba a naznačil ti, aby si sadla, sadol, na jeho miesto.

Ježiš chce, aby si „sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.“ A aby oni mohli žasnúť nad tvojou rozumnosťou a odpoveďami.

Nie, nemyslím, že Ježiš ich v chráme ohuroval a oni žasli, ako sa žasne nad nadaným, priveľmi sebavedomým, pubertiakom, čo využil príležitosť, aby sa trochu popredvádzal.

„Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.“ Alebo nad jeho pracovitosťou, jej citlivosťou, jeho priamosťou, jej húževnatosťou, vernosťou, spravodlivosťou, milosrdenstvom, zručnosťou… Škola, pre ktorú ste dostali poverenie, potrebuje vo vás človeka, nad ktorým možno žasnúť z niektorého zo zmienených dôvodov. Ako rozvíjaš svoj potenciál?

Tvoje miesto medzi učiteľmi

Evanjelista Lukáš celú epizódku charakterizuje trojicou slovies: sedieť, počúvať, pýtať sa. Ježiš „sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.“ 

Hoci sú to slová o Ježišovi, opäť môžeme nájsť aj niečo pre vás, napríklad o tom, kde je vaše miesto a čo tam máte robiť. Tvoje miesto je medzi učiteľmi. Si učiteľ, si učiteľka. Drž sa medzi nimi a s nimi. Počúvaj ich, klaď otázky. A pritom všetkom maj stále na pamäti, že nie si len učiteľka, ale si medzi nimi tvárou Cirkvi a hlasom Krista.