Vzdelávanie / Aprobácia pre vyučovanie náboženstva

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní štátnej záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.

  • Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)
  • Forma vzdelávania: externá kombinovaná (prezenčná a dištančná)
  • Rozsah výučby: 315 hodín
  • Poplatok: 400 Eur/semester

Prihlasovanie do konca septembra 2022. Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke fakulty https://frcth.uniba.sk