Prvopiatkové katechézy / I. Margitka

Charakteristika: 
Katechéza je úvodom do cyklu, v ktorom postupne priblížime úctu k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu (informácie o projekte nájdete v tomto článku). V tejto časti venujeme najviac pozornosti svätej  Margite Mária Alacoque. V úvode predstavíme jej život až po prvé zjavenie. Ďalej nadviažeme evanjeliovým rozprávaním. V katechéze zdôrazníme, že Margita patrí k tým maličkým, ktorým boli zjavené tajomstvá. Božie zjavenie je ukončené a zjavenie svätej Margite má súkromný charakter. Tento fakt je vyjadrený tvrdením, že Ježiš v zjaveniach Margite pripomenul to, čo už kresťania dávno vedeli, ale na čo často zabúdajú.
Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla snímkov (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky. Na konci metodiky sa nachádza pracovný list, deti vymaľujú obrázok svätej Margity a doplnia chýbajúce slová. Ak sa koná katechéza v kostole, nezabudnite deťom ukázať obraz, sochu, či vitráž najsvätejšieho Srdca Ježišovho, prípadne aj svätej Margity, ak sa v kostole nachádza.
  • Kľúčové slová: Margita Mária Alacoque, zjavenie, prisľúbenie
  • Pomôcky: Prezentácia (PDF, PPTX), pracovný list je súčasťou metodiky (PDF).
I. Margitka od používateľa DKU DCZA

Úvod

  • V tejto časti uvedieme základné životopisné údaje o Margite Márii Alacoque. Výklad môžete doprevádzať prezentáciou. V prezentácie je rozprávačom samotná Margita. Namiesto tu uvedeného textu môžete v jej mene prerozprávať text zo snímkov.
(SN_02) Margita Alacoque (SN_03) sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzskej dedinke Lauthecour ako najmladšia zo šiestich súrodencov. (SN_04) Jej krstná mama vlastnila s manželom zámok  Corcheval, kam Margita často chodievala. Na panstve mali aj kaplnku, v ktorej sa Margita rada zdržovala a modlievala.
(SN_05) Po prvom svätom prijímaní už nenachádzala takú záľubu v zábavách a hrách, ale čoraz viac cítila pozvanie k modlitbe. Často, zvlášť keď ju nikto nevidel, si kľakla na kolená, alebo si dokonca ľahla tvárou k zemi a tak sa modlila.
(SN_06) Keď mala osem rokov, zomrel jej ocko. Margita chodila do školy ku sestrám Klariskám. No potom vážne ochorela a štyri roky strávila doma pripútaná na lôžko, pretože nevládala chodiť. Lekári si nevedeli s jej chorobou rady, pravdepodobne totiž ochorela na detskú obrnu. Keď videla, že proti jej chorobe niet lieku, urobila sľub Panne Márii, že ak  ju uzdraví, stane sa jej dcérou. 
(SN_07) No keď vyzdravela, na svoj sľub zabudla. Bola už mladá dáma a myslela viac na to, ako sa zabávať a žiť voľnejšie. Parádila, vyhľadávala zábavy, spoločnosť iných dievčat.
No časom sa objavili otázky, ktoré ju trápili. Ma počúvať mamu a vydať sa, alebo nasledovať Boží hlas? Modlila sa a prosila Ježiša o odpoveď. Keď mala dvadsať rokov, prijala sviatosť birmovania a zvolila si meno Mária.
(SN_08) O niečo neskôr pocítila takú túžbu po rehoľnom živote, že sa rozhodla vstúpiť do kláštora za akúkoľvek cenu, aj proti vôli rodiny. Nakoniec však dostala súhlas od mamy i od brata, a v roku 1671 vstúpila do kláštora Navštívenia Panny Márie v Paray-le-Monial. Vtedy počula, ako jej Ježiš hovorí: „Toto je dom, do ktorého som ťa volal.“ 
(SN_09) V kláštore sa veľmi rada modlila a uvažovala o Pánu Ježišovi. No často sa tak pohrúžila do modlitby, že zabúdala aj na sestry, aj na prácu. Margita konala v kláštore rôzne práce, starala sa napríklad o hospodárske zvieratá. Pri práci sa modlievala, čo je výborné. (SN_10) No stávalo sa, že sa tak sústredila na modlitbu, že nevnímala, čo sa okolo nej deje. Ostatné rehoľné sestry sa preto na ňu hnevali.
(SN_11) Keď mala Margita 26 rokov Ježiš si ju vybral, aby cez ňu pripomenul kresťanom, ako veľmi ľúbi všetkých ľudí. O chvíľu si o tom povieme viac, ale najskôr si prečítame evanjelium.
  • Tu rozprávanie prerušíme a prečítame evanjelium. Súvislosť je naznačená v prezentácii, kde Margitka hovorí: „Ježiš mi ukázal svoje srdce. Vybral si mňa, obyčajnú, nevzdelanú, občas aj nespoľahlivú… Presne ako to hovorí v evanjeliu.“

Evanjelium

  • Mt 11,25-30, votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 763, č. 1.
(SN_12) V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. 
(SN_13) Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.  Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Zjavenie a prisľúbenia

(SN_14) 27. decembra 1673 sa Margite po prvýkrát zjavil Pán Ježiš a ukázal svoje Božské srdce. V evanjeliu sme práve čítali:
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ 
Presne podľa týchto slov Ježiš zjavil Margite tajomstvo. Teda vlastne jej pripomenul, čo kresťania vždy vedeli, ale často na čo zabúdajú, že Ježiš má srdce veľké a otvorené pre všetkých. Povedal jej:
„Moje Božské srdce je tak naplnené láskou voči ľuďom  a voči tebe zvlášť, že už nemôže dlhšie udržať v sebe  tie plamene horúcej lásky,  ale ich musí cez teba prejaviť, zjaviť ľuďom.“ 

Ďalšie informácie

  • Podľa potreby môžete pridať ďalšie informácie. Prisľúbeniam sa budeme venovať v ďalších katechézach. Ak ich chcete vymenovať už teraz, na predposlednom snímku prezentácia sú heslovite vyjadrené.
(SN_15) Ježiš Kristus cez svätú Margitu Mária Alacoque dáva prísľuby tým, ktorý zbožne uctievajú Jeho Srdce. Ctitelia Božského Srdca obsiahnu 1. všetky milosti potrebné ich stavu; 2. pokoj v rodinách; 3. potechu vo všetkých protivenstvách; 4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti; 5. požehnanie na všetky podujatia. Ježiš im sľubuje 6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov; 7. horlivosť vlažným dušiam; 8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti. Kristus cez svätú Margitu prisľúbil zvláštne 9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca. 10. Kňazom sľubuje veľké milosti pri práci na spáse duší a 11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, dáva prísľub, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom. V poslednom, 12. veľkom prísľube, hovorí: „Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.“
  • Výklad môžete doplniť o ďalšie informácie, pamätajte však, že s jednotlivými symbolmi budeme pracovať v ďalších katechézach. Ak ich plánujete zrealizovať, túto časť pokojne vynechajte.
O niekoľko dní neskôr, začiatkom roku 1674 sa jej Ježiš zjavil po druhýkrát. Margita videla Božské srdce žiariace ako slnko. Bolo ovinuté tŕňovou korunou a nad ním bol kríž. Tŕne okolo srdca znamenajú hriechy ľudí, kríž znamená trpkosti, ktoré jeho srdce muselo znášať od prvej chvíle svojho pozemského života.
Tretie zjavenie zažila Margita v ten istý rok v piatok po sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Pán Ježiš sa jej zjavil žiariaci slávou s piatimi ranami, ktoré žiarili ako päť sĺnk a z jeho tela             vychádzali plamene. 
O rok neskôr (1675) Pán Ježiš požiadal Margitu, aby sa usilovala o rozšírenie osobitného sviatku  na počesť jeho Srdca. Tento sviatok sa slávi v piatok, týždeň po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sviatok sa v Cirkvi pravidelne, aj vďaka Margitinej snahe, slávi od roku 1685. 
Margita Mária Alacoque odišla do neba 17. októbra 1690.  Pápež Pius IX. ju v roku 1920 vyhlásil za blahoslavenú. Za svätú ju vyhlásil Benedikt XV. v roku 1920.

Záver

  • Zakončíme modlitbou zo spomienky na  Margitu Máriu.
Prosíme ťa, Pane, zošli na nás ducha, ktorým si osobitne naplnil svätú Margitu Máriu, aby sme mohli poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, a mali účasť na bohatstve tvojho božského života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pracovný list

Obrázky

https://slidetodoc.com/sv-margita-mria-alacoque-a-bosk-srdce-jeiovo
https://deti.vira.cz