Prvopiatkové katechézy / III. O tŕňoch a hriechoch

Charakteristika:
 Tretia katechéza z cyklu prvopiatkových katechéz (informácie o projekte nájdete v tomto článku). V katechéze si všimneme ďalší prvok symbolu Ježišovho Srdca – tŕňovú korunu. Tŕne symbolizujú hriechy, ktoré zraňujú lásku Božského Srdca. Katechézu uvedieme rozprávaním o stratenej ovečke (Úvod), na ktoré nadviažeme podobenstvami o stratenej ovci a stratenej drachme (Evanjelium). V katechéze zdôrazníme bolesť stratenej ovečky, ktorú jej spôsobili tŕne. V ďalšej časti (Čo na to Margitka?) prepojíme evanjeliové rozprávanie so štvrtým a dvanástym prisľúbením Božského Srdca a rozvinieme tému hriechu (Tŕnie), ktoré nezraňujú len hriešnika, ale aj Ježišovu lásku. Katechézu uzavrieme modlitbou (Záver).
Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky.
  • Kľúčové slová: stratená ovečka, hriech, tŕňová koruna
  • Pomôcky: Prezentácia (PDF, PPTX), pracovný list je súčasťou metodiky (PDF), kartónové srdce, tŕňová koruna, samolepiace papieriky, perá.
III. O tŕňoch a hriechoch od používateľa DKU DCZA

Úvod

(SN_02) Bola raz jedna malá ovečka. Patrila do veľkého stáda, všetkých oviec v ňom bolo asi tak sto. Naša ovečka jedného dňa vyviedla hroznú vec: stratila sa. Rád by som povedal, že to bola nešťastná náhoda, no nebola. Nepoznám celú históriu, viem len, že najskôr trochu vymýšľala, tu sa jej zdala tráva málo zelená, tam zase voda veľmi mokrá rosa studená.
(SN_03) No keď si ju ostatné ovečky nevšímali, začala trucovať. Zaliezla do kríkov a nahnevane tam čučala. Lenže stádo išlo ďalej a nikto ani nezbadal, že trucujúca ovečka nie je s nimi. 
Najprv bola náramne urazená. No čoskoro si uvedomila, že je sama na okraji lesa, blíži sa noc a ona domov určite netrafí. Samozrejme že to aj tak skúsila. Ale dopadlo to katastrofálne.
(SN_04) Zablúdila a ešte sa aj zakliesnila v nejakých kríkoch, celá popichaná od tŕňov. A nemohla sa pohnúť ani dopredu ani dozadu. Bola v pasci. Márne bľačala, márne plakala. Z rozprávania starších oviec vedela, že toto je koniec. Že čoskoro príde… 
  • Dosť bolo dramatizovania. Môžete nechať deti doplniť, čo podľa nich čoskoro príde, ale netreba ich veľmi strašiť. Príbeh radšej využijeme ako úvod do evanjelia.
Dobrá správa je, že prišiel niekto úplne iný, niekto, koho vôbec nečakala. Pozorne počúvajte.

Evanjelium

  • Lk 15, 1-10, Votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 763-764, č. 2. Prezentácia: SN_05-07.
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘ Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Katechéza

Prišiel. Nebol to vlk ani medveď, prišiel pastier. Ovečka sa bála, vedela, že si zaslúži trest. No pastier ju prekvapil. Čo myslíte, čo urobil?
  • Doplňovačka (SN_08). Deti vyberú správnu odpoveď. Ako inak, C je správne :-)
Veru tak, ovečka by si asi zaslúžila výprask. Ale ten by jej veľmi nepomohol. 
(SN_09) Čo majú spoločné ľudia na obrázkoch? Obaja sa tešia. A obaja majú aj podobný dôvod na radosť, pastier našiel stratenú ovečku a gazdiná stratené peniažky. 
Ježiš je ako ten pastier alebo ako tá gazdiná. Každý človek je pre neho vzácny a urobí všetko, čo sa dá, aby človeka zachránil. Pred čím? No pred Zlým a pred peklom. Ale pozrime sa, čo si o tom myslí svätá Margita Mária Alacoque.

Čo na to Margitka?

(SN_10) Ježiš je úžasný. On je ako dobrý pastier, ktorý chce zachrániť svoju ovečku. Ide ju hľadať. Aj keď to pre neho znamená nebezpečenstvo, prejde priepasťou a vyslobodí ju z tŕnia, v ktorom uviazla. 
Už som vám rozprávala, že Ježiš mi ukázal svoje srdce. V roku 1674 sa mi zjavil po druhýkrát. Vtedy som videla Božské srdce, žiariace ako slnko. A predstavte si, celé bolo ovinuté tŕňovou korunou, takou, akú mu dali na hlavu pri ukrižovaní. Pripomenulo mi to tŕnie, cez ktoré sa predieral dobrý pastier z podobenstva o stratenej ovečke.
Tŕne okolo srdca znamenajú naše hriechy. Lebo my sme tiež niekedy ako tá ovečka, tiež občas vymýšľame, sme prieberčiví, hneváme sa, alebo trucujeme. Diabol čaká len na to, kedy sa tak zapletieme do svojich hriechov, že sa z nich nebudeme vedieť vymotať.
(SN_11) Ale Ježiš je skvelý, prezradil mi tajomstvo. Kresťanom, ktorí uctievajú jeho najsvätejšie Srdce, sľúbil ochranu v živote a osobitne v hodine smrti. (SN_12) A tým, čo si vykonajú pobožnosť deviatich  prvých piatkov, sľúbil ducha kajúcnosti, takže že neodídu na druhý svet bez jeho posily, ani bez jeho sviatostí.
  • Primerane veku detí vysvetlite, ako si môžu vykonať prvopiatkový deviatnik. 

Tŕnie

(SN_13) Vráťme sa na chvíľku k našej ovečke. Keď ju pastier vyslobodil z kríkov a priniesol domov, ešte pred tým, ako pozval priateľov na hostinu, urobil dve veci. Najprv ovečku prezrel a opatrne povyťahoval tŕne. Niektoré sa jej zabodli len do kožúška, tie jej nemohli uškodiť, ale vyzerali nepekne. No našiel aj také, ktoré sa jej zapichli do nôh. Ba jeden obzvlášť nebezpečný tŕň bol zapichnutý aj blízko pri srdci. Pastier všetky povyťahoval a ošetril ovečke rany. A potom sa jej dal poriadne najesť a napiť.

Na prvý piatok si Ježiša uctievame aj tým, že mu dovolíme, aby nám povytŕhal všetky tŕne hriechov, ktoré sme za celý mesiac nazberali. Niektoré sú len škaredé, iné nám bránia prísť bližšie k nemu, a sú aj také hriechy, ktoré sú obzvlášť nebezpečné, pretože ohrozujú srdce. Toto robí Ježiš pre nás pri sviatosti zmierenia. Očisťuje nás od hriechov a rany po nich ošetruje svojou láskou. Potom ideme na sväté prijímanie, to je tá posila, ktorú nám Ježiš dáva. Podobne, ako keď nakŕmil nájdenú ovečku.

  • Na kartónové srdce prilepte tŕňovú korunu a znova pripomeňte, že tŕne pripomínajú naše hriechy. Na stretku s malou skupinou môžete pripojiť krátke všeobecné svedomia. Na srdce nalepte nápis „Odpusť nám, že…“ Deti napíšu na lístky svoje dokončenie vety. Napríklad „Odpusť nám, že sme boli ufrlaní.“ Lístky nalepte na srdce, najlepšie tak, aby ich prekrývala tŕňová koruna. 

Záver

  • Na záver sa môžete pomodliť Prvopiatkovú modlitbu. Text modlitby a zvolaní je aj v prezentácii (SN_14-17).
Naše hriechy neubližujú len nám, ale aj Ježišovi. Každý hriech je tŕňom, ktorý sa dotkne aj jeho srdca. Sväté prijímanie na prvý piatok je aj naše odprosenie, náhrada a zmierenie za všetky krivdy, ktoré naše hriechy Ježišovi spôsobujú. Preto sa na prvý piatok modlíme túto starobylú modlitbu. Obyčajne ju prednáša kňaz a ľud sa pridáva zvolaniami.

(SN_14) Božský Spasiteľ, na tvoju žiadosť sa dnes na prvý piatok mesiaca skláňame k tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou ti obetujeme toto naše sväté prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme my alebo iní urazili tvoje najsvätejšie Srdce v tejto vznešenej sviatosti.
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

(SN_15) Obetujeme ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svätokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvätejšie Srdce v Oltárnej sviatosti, v tomto veľkom tajomstve tvojej lásky.
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.

(SN_16) Božský Spasiteľ, milostivo prijmi túto náhradu pokorných a kajúcich tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre tvoju všemohúcu lásku.
Ľ. Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k tebe.

(SN_17) Nech nám je tvoje Božské Srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúcne zakončili svoj život, ozdobení posväcujúcou milosťou prišli k tebe do neba a v blaženej láske a radosti spočinuli na tvojom  Srdci. Lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov.
Ľ. Amen.

Pracovný list

Obrázky

https://www.canca.com 
https://ateliecoloriz.blogspot.com/2011/12/desenhos-para-colorir-jesus.html