Prvopiatkové katechézy / V. Sila kráčať ďalej

Charakteristika. Piata katechéza z cyklu prvopiatkových katechéz (informácie o projekte nájdete v tomto článku).V tejto katechéze sa zameriame na kríž v obraze Ježišovho Srdca, prepojíme ho s podobenstvom O viniči a ratolestiach a dotkneme sa ôsmeho prisľúbenia (horlivým dušiam pokrok v dokonalosti). Katechéza má naratívny charakter, je vyrozprávaná prostredníctvom príbehu. Rozprávanie nadväzuje a rozvíja príbeh z predchádzajúcej katechézy (príbeh bratov Peťa a Palka), ale môže byť použité aj samostatne.

Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky.

Pracovný list. Súčasťou je aj pracovný list, technicky náročnejší, úlohy preto prispôsobte veku a schopnostiam detí. Na obrázku je spleť kmeňov viniča. Štyri vyrastajú z knihy Svätého Písma, ďalšie štyri sú plané výhonky, ktoré prinášajú trpké ovocie. Všetky sú prepletené ako labyrint a deti môžu hľadať tie, ktoré sú spojené s Písmom, môžu tiež vymaľovať dobré ovocie. S väčšími môžete plané výhonky pomenovať (napríklad chamtivosť alebo sebectvo) a porozprávať sa o trpkom ovocí, ktoré chamtivosť prináša.

 • Kľúčové slová: horlivosť, vinič, ratolesti, kríž
 • Pomôcky: Prezentácia (PPTX, CANVA), metodika a pracovný list (PDF) kartónové srdce s krížom a vetvičkami viniča.

Úvod

(SN_02) Pamätáte si ešte na bratov Petra a Pala? To boli tí dvaja, čo sa ustavične medzi sebou hádali. Až jedného dňa mladší Palo odišiel z domu. Našťastie to dopadlo podobne dobre ako v podobenstve O márnotratnom synovi. Vlastne ešte lepšie. Jedného dňa sa Palo vrátil. Nebol taký otrhaný ako mladík z podobenstva, naopak, vo svete sa mu celkom darilo. A ani Peter netrucoval ako starší brat z Ježišovho podobenstva. Veď Ježiš pomaly premenil jeho srdce.

Dnes si povieme, ako Ježiš postupne premieňal srdce mladšieho brata, takže aj ono sa stalo podobným jeho srdcu. Ale najskôr sa započúvajme do dnešného evanjelia.

Evanjelium

 • Jn 15,1-8, votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 767, č. 5. Prezentácia: SN_03-04 .

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Katechéza

(SN_05) Palo sa jedného dňa potichu zbalil, nebadane, bez rozlúčky odišiel z domu. V kuchyni na stole nechal krátky list s odkazom, že sa sťahuje do mesta. Mobil si zobral so sebou, ale v liste požiadal, aby mu volali len v súrnych prípadoch. Takže ani toto nebolo ako v podobenstve o márnotratnom synovi, o ňom jeho rodina nevedela vôbec nič. Úplne sa od svojej rodiny odstrihol.

Palo sa neflákal, nemíňal peniaze na zbytočnosti. Našiel si bývanie, aj prácu. A celkom sa mu darilo. Ale nebol spokojný so sebou. Stále bol nervózny, vrčal na druhých, hádal sa. A vo vnútri mu to veľmi vadilo. Chcel byť lepší. Tak veľmi sa snažil, ale nič sa nemenilo. Bol stále rovnaký, plný nepokoja. Tak slabý. Nemal síl, aby splnil svoje predsavzatia.

Čo na to Margitka?

(SN_06) Viem celkom presne, čo mu chýba. Neodstrihol sa len od rodiny, ale aj od Ježiša. Je ako vetvička, ktorá sa odtrhla od viniča. Pomaly vysychá, pretože nemá život, nie je spojená s koreňmi.

Raz mi Ježiš ukázal svoje srdce, z ktorého akoby vyrastal kríž. Jeho srdce je plné milosti, darov, ktoré chce dávať ľuďom. Kríž je ako kmeň vyniča, s koreňmi hlboko v jeho srdci. No a my sme ako tie konáriky.

 • SN_07. Na kartónové srdce prilepte kríž a vinič. Ten môžete nahradiť alebo doplniť skutočnými vetvičkami a listami.

(SN_08) Myslím, že váš Palo sa odstrihol od Ježiša a preto mu chýba sila. 

(SN_09) Mal by sa s ním zase spojiť. Spomínam si ako mi raz Ježiš povedal, že všetkým horlivým dušiam, ktoré sú s ním spojené, chce dať milosť, aby urobili pokrok na ceste dokonalosti.1 To je to, čo potrebuje.

Ako sa môže človek znova spojiť s Ježišom?

 • SN_10. Porozprávajte sa s deťmi o tom, čím sa človek od Ježiša odstríha (hriech) a ako sa môže s ním zase spojiť (sviatosť zmierenia) a čerpať so spojenia s Kristom vo svätom prijímaní. Môžete si pritom pomôcť vetvičkami a nožnicami. Podľa potreby sa viac venujte téme spovede vrátane praktických zvyklostí vo vašej farnosti (miesto a čas spovedania a podobne). 
 • Katechézu zakončite dorozprávaním príbehu. Spomenie sa v ňom aj symbol kríža. Deti môžu dostať alebo s pomocou starších si vyrobiť malý krížik, ktorí si zavesia na krk podobne ako mladík z príbehu.

Aj Palo sa rozhodol obnoviť svoje spojenie s Ježišom. Pripravil sa na spoveď spytovaním svedomia, v spovednici sa priznal ku všetkým svojim hriechom a odišiel odtiaľ ľahký ako pierko. A potom si dával viac pozor, aby spojenie s Ježišom neprerušil.

Mal na to jednu pomôcku: kúpil si malý krížik, zavesil si ho na krk a vždy keď ho niečo hrozne hnevalo, nenápadne sa ho dotkol. V takých chvíľach sa v duchu modlil: „Ježiš, chcem byť s tebou spojený, lebo ty si vinič a ja chcem byť jednou z tvojich ratolestí. Daj mi silu vydržať.“ 

Nebolo to vždy dokonalé, ale napriek tomu sa Palo pomaly menil. Stával sa trpezlivejší a pokojnejší. 

Urobil skutočný pokrok. Takže keď sa jedného dňa odhodlal navštíviť svoju rodinu a ospravedlniť sa hlavne otcovi a bratovi, tí ho takmer nespoznali. Ale to je už iný príbeh.

Modlitba

 • SN_12. Text: Modlitebník, s. 118.

Učte sa odo mňa. Lebo som tichý a pokorný srdcom.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vás posilním.

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú. Zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu Kriste, vyznávame, že si naozaj Boží Syn. Zmŕtvychvstaním si dal ľuďom nádej na večný život a  v prijímaní tvojho osláveného tela nám dávaš  nesmrteľný život. Vyplň našu samotu  svojou prítomnosťou posilni našu slabosť a  pretvor náš smútok na radosť, osloboď nás od každého hriechu a urob nás svornými  vo zväzku tvojej lásky. Daj, nech kráčame v novom živote s tebou, lebo ty žiješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Pracovný list

 1. Doplň do knihy Ježišove slová.
 2. Vymaľuj hnedou kmeň viniča, ktorý predstavuje Ježiša a sivou výhonky, ktoré treba odstrihnúť.
 3. Vymaľuj ovocie a listy, ktoré sú sú spojené s knihou Svätého Písma.Obrázky

 • https://pixabay.com/sk/vectors/obr%c3%a1zky-abecedn%c3%bdch-slov-dekor%c3%a1cia-1295152/
 • https://pixabay.com/sk/vectors/hrozno-ovocie-fialov%c3%a1-vini%c4%8d-listy-30550/
 • https://happyheartsbiblestudy.weebly.com/-i-am-the-vine-you-are-the-branches.html