Blog / Obraz Pokúšanie Krista

Každý rok čítame na Prvú pôstnu nedeľu evanjeliovú stať o pokúšaní na Púšti. Príbehu sa dostalo nemálo pozornosti aj zo strany umelcov. Jedným z nich je aj Duccio di Buoninsegna, známejší pod menom Duccio (* 1255, Siena – † 1319). Svojho času bol jedným z najvplyvnejších talianskych umelcov a patrí ku kľúčovým postavám európskeho maliarstva. Vo všeobecnosti považovaný za umelca, ktorý mal najvýraznejší vplyv na formovanie gotického štýlu v Európe.

Micheli, J. Fasting with Christ. In: http://tamedcynic.org/fasting-with-christ

Duccio na obraze zachytil moment, keď Ježiš posiela démona preč slovami: "Odíď, satan!" Pozerajúc sa na nehostinné prostredie ktoré obklopuje Krista, chápeme, že Ježiš je po dlhom pôste viac ohrozený pokušením, no aj viac otvorený Božej moci. Vpravo za Ježišom stoja anjeli, pripravení posluhovať mu, až nadíde ten správny čas. Vľavo od Ježiša stojí démon.

Prezrime si tváre našich protagonistov:
  • Diablovi do tváre vôbec nevidíme. Tak už to býva, nevieme čítať z jeho tváre, nevidíme kam sa pozerá, nepoznáme jeho zámery. No môžeme si byť istí, že to nie je nič dobré. Démon na tomto obraze je čierny anjel, zahalený v temnote, do ktorej chce strhnúť všetko. Rozhodne nechce slúžiť.
  • Naproti tomu tváre anjelov, ktorí prišli, aby Ježišovi posluhovali, sú jasné. Ešte neprišiel ich čas, pretože Ježiš sa s démonom zatiaľ nevysporiadal. Tak s napätím čakajú. Pozerajú na Ježiša, chcú vedieť, čo urobí. Pretože od toho veľa závisí. Príliš veľa.
  • Ježišova tvár nie je taká jasná ako tváre anjelov. Dokonca aj svätožiara okolo jeho hlavy je tak nevýrazná, že ju zbadá len pozorný pozorovateľ. Ježiš je totiž v púšti inkognito. Ján Krstiteľ ho síce už nazval Božím baránkom, ktorý sníma hriechy sveta a z neba zaznel hlas, ktorým ho Boh prehlásil za svojho milovaného syna, no čo to vlastne znamená, ešte nebolo zjavené. Ani diabol nevie. Netrúfne si však položiť otázku priamo. Chce, aby sa Ježiš sám prezradil.
Prostredie je nehostinné, skalnaté. Evanjelista hovorí, že diabol diabol Ježiša "vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu." Tu Ježiš stojí na malom kopčeku, no s výhľadom, o ktorom evanjelista hovorí. Aj to má zmysel: Ježiš prevyšuje diabla (je vyššie ako on) a prevyšuje aj jeho pokušenie (môže kedykoľvek zísť dole). Pamätaj na to pri pokušení: je v tvoje moci odísť!

Akoby ho diabol ani nevzal na vysoký vrch, ale klamom zmenšil v jeho očiach všetko ostatné. Pretože diabol zvyčajne predáva len ilúziu, nie skutočnosť.
 
Na obraze je jasne rozlíšené, kto je kto a kam patrí. Diabol a to, čo je, hoci len dočasne, v jeho moci, je tmavé, pochmúrne ako on sám, vykázaný do temnoty. To čo patrí Kristovi, žiari farbami. A ty si musíš zvoliť, do ktorého kráľovstva chceš patriť!

Nečudo, že démon načas ustupuje, veď sa stalo to, čo zaznieva v prefácii Piatej pôstnej nedele:  Kristus "štyridsaťdenným pôstom posvätil túto dobu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa!" A to je skvelá správa: Ježiš odolal pokušeniu a vďaka tomu posvätil dobu pokánia - Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu sme počúvali uistenie od apoštola Pavla: "Teraz je milostivý čas!" Učme sa od Ježiša premáhať pokušenia s dôverou, že teraz je na to tá najlepšia chvíľa, "teraz je deň spásy!"
-jtm-


   
Ďalšie interpretácie ikon a obrazov / Prezentácia na stiahnutie (PDF)