Prvopiatkové katechézy / IX. Zasvätenie

Charakteristika:
 Záver cyklu prvopiatkových katechéz. V úvode pripomenieme dvanáste prisľúbenie a prepojíme ho s evanjeliom (Lk 15, 1-10, so staťou sme už pracovali pri tretej katechéze, venovali sme však prvému podobenstvu, teraz sa sústredíme na podobenstvo o drachme). Katechéza je krátka, predpokladá sa, že chcete oceniť deti, ktoré končia prvopiatkový deviatnik. V texte nájdete pár tipov, zvlášť odporúčam darovať deťom medailónky s obrazom najsvätejšieho Srdca Ježišovho ako pamiatku na ukončenie deviatnika. V časti Čo na to Margitka sa nachádza povzbudenie k zasväteniu rodín (viď prílohu Zasvätenie rodiny, môžete ju vytlačiť pre každé dieťa). Pri záverečnej modlitbe je priestor pre osobné zasvätenie sa Božskému srdcu.    

Ako pomôcku môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky.
  • Kľúčové slová: Prvopiatkový deviatnik, drachma, prisľúbenie, zasvätenie, 
  • Pomôcky: Prezentácia (PPTX, PDF), metodika (PDF), príloha Zasvätenie rodiny (PDF)

Úvod

(SN_02) „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja,“ hovoril Ježiš Nebeskému Otcovi krátko predtým, ako nepriatelia zajali. Aj ty patríš k tých, ktorí sú jeho, tie slová sú aj o tebe.

Ježiš svätej Margite raz povedal: „Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.“ Dobre si pamätaj tento jeho prísľub, hlavne ak aj ty patríš ku tým, si pobožnosť deviatich prvých piatkov už vykonali.

Tento dar chce Ježiš dať všetkým. Chce sa podeliť o nebeské kráľovstvo so všetkými ľuďmi. Hovorí o tom aj v dvoch podobenstvách dnešného evanjelia.
IX. Zasvätenie od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

  • Lk 15, 1-10, Votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 763-764, č. 2. Prezentácia: SN_03-05.
K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘ Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Katechéza

Jedna drachma, to bolo asi pre tú ženu veľa peňazí. Urobila všetko, čo bolo v jej silách aby ju našla a veľmi sa tešila, keď ju konečne objavila. Hneď preto pripravila oslavu.

Podobne sa Ježiš teší vždy, keď získa ďalšieho človeka pre Božie kráľovstvo. Tí, ktorí zbožne vykonajú pobožnosť deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkov sú ako tá nájdená drachma, sú zase o niečo bližšie nebeskému kráľovstvu. Ježiš má z nich veľkú radosť. A my tiež.
  • TIP: Ak sú v skupine deti, ktoré si práve dokončujú prvopiatkový deviatnik, môžete ich prestaviť ostatným a po katechéze pre nich pripraviť malú slávnosť, spojenú s odovzdaním obrazu alebo medailónu najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
  • TIP: Deti, ktoré končia prvopiatkovú novénu môžu byť pri prvopiatkovkej omši predstavené farskému spoločenstvu. Ak sa jedná o väčšiu skupinu, môžete pre nich urobiť tablo, ktoré bude nejaký čas umiestnené v kostole. Deti môžu na svätú omšu napísať krátky list, v ktorom poďakujú Ježišovi za to, že ich našiel a chce im dať nebeské kráľovstvo, listy vložte do obálok s menami detí a uložte ku soche najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

Čo na to Margitka?

(SN_06) Veľmi sa teším zo všetkých, ktorí dokončili alebo čoskoro dokončia svoj prvopiatkový deviatnik. Chcem vám ale pripomenúť, že Ježišove dary tu nie sú len pre vás, ale aj pre druhých, napríklad pre vaše rodiny.
Pán Ježiš mi prezradil, že chce mať miesto v kresťanských rodinách a že zvlášť žehná domom, v ktorých uctievajú obraz jeho Srdca. Keď sa o tom dozvedel svätý pápež Pius X., pripravil pre kresťanov modlitbu zasvätenia rodiny najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Porozprávajte sa s rodičmi o pobožnosti deviatich prvých piatkov spýtajte sa ich, či by chceli mať doma obraz najsvätejšieho srdca Ježišovho. 
  • TIP: Pripravte pre deti ktoré končia deviatnik brožúrku Zasvätenie rodiny, môžete ju vytlačiť z prílohy na formát A5, v súbore je na výber farebná i čiernobiela verzia. Materiál pozostáva z obrázku najsvätejšieho Srdca, listu pre rodičov, litánií a modlitby zasvätenia rodiny (Modlitebník, s. 123).
Najsvätejšie Srdce Ježišovo od používateľa DKU DCZA

Modlitba

  • Katechézu ukončíme modlitbou osobného zasvätenia. Keďže sa jedná o text pripisovaný svätej Margite, môžete ju nechať predniesť Margitke. Takáto forma je nenásilná a vytvára viac priestoru pre osobné rozhodnutie sa, ktoré je podstatou zasvätenia.
(SN_07) Chcem vás naučiť moju modlitbu, ktorou som sa odovzdala Ježišovi. Ak sa vám páči a aj vy mu chcete patriť, pripojte nakoniec svoje amen.
  • Text: Modlitebník, s. 111.

Prijmi, najmilší Spasiteľ, moju túžbu úplne sa zasvätiť cti a sláve tvojho najsvätejšieho Srdca. Prijmi dar, v ktorom ti odovzdávam všetko, čím som. Zasväcujem ti seba, svoj život, svoje skutky, námahy  a utrpenia… Obetujem ti, Pane a Bože môj, svoje srdce so všetkými jeho citmi, lebo túžim, aby po celý môj život boli dokonale podobné citom tvojho Srdca. Tu som teda, Pane, celkom zasvätená tvojmu Srdcu, celkom tvoja. Bože môj,  aké veľké je tvoje milosrdenstvo voči mne. Amen.

Obrázky

https://www.canca.com
https://ateliecoloriz.blogspot.com/2011/12/desenhos-para-colorir-jesus.html