Katechéza / Teba, Bože, chválime

Katechéza na záver školského roku
 • Charakteristika: Katechéza je vhodná na záver školského roku, možno ju použiť aj ako inšpiráciu pre príhovor pri ďakovnej svätej omši Te Deum. Dôraz sa kladie na hymnus Teba, Bože, chválime. V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Mt 11,25-30, možno však použiť aj iné biblické texty.
 • Téma: Vďaka a chvála Bohu a ľuďom nie len za vysvedčenie.
 • Poznámky k svätej omši: Formulár: votívna omša Na poďakovanie Pánu Bohu B, evanjelium: Mt 11,25-30, lekcionár V, s. 628-629. Po svätom prijímaní sa spieva hymnus Teba, Bože, chválime, po hymne modlitba po prijímaní a požehnanie.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 11,25-30; prezentácia – snímok (SN) 02.
Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Katechéza / príhovor

 • TIP: Katechézu alebo príhovor po evanjeliu môžete začať otázkou: „Aké je najdôležitejšie slovo dnešného dňa?“ Myslí sa posledný deň školského roku a naše slovo je vysvedčenie. V prezentácii (SN_03-04) je doplňovačka, ako nápoveda slúžia písmená V,N,I,E. Je to tak preto, že takto možno doplniť aj slovo poďakovanie, ku ktorému sa dostaneme neskôr :-)

Príbeh jedného vysvedčenia

 • Od slova vysvedčenie premostíme k príbehu Marka a jeho vysvedčenia, ktorý tvorí naratívnu časť katechézy a prepája vysvedčenie s poďakovaním a pochvalou. Príbeh je rozčlenený na štyri časti, v každej sa niekomu dostane za vysvedčenie pochvala a zaznie strelná modlitba. 
Marek priniesol domov vysvedčenie. Mamina si ho prezrela a svojho syna pochválila: „Dobrá práca. Som rada, že sa ti podarila tá matematika.“ A dodala: „Chvála Bohu, máme za sebou ďalší školský rok.“ Marek nie je žiaden jednotkár. Sú predmety, ktoré mu idú výborne. A sú také, v ktorých je slabší. No rozhodne to nie žiaden lenivec. Je pracovitý a vytrvalý. Najmä, keď mu niekto pomôže a dozrie na neho.
Keď ocko prišiel domov z práce, deti už spali. Len v kuchyni na neho čakala mama a Markovo vysvedčenie. Ocko si ho prezrel. Je na svojho syna hrdý. A pochválil aj maminu: „Je to aj tvoje vysvedčenie, koľko si sa s ním natrápila, keď mu to moc nešlo.“ A v duchu dodal: „Chvála Bohu, že mám takú skvelú manželku.“
Kým Marek zaspal, spomenul si, čo mu hovorila pani učiteľka, keď mu vysvedčenie odovzdávala. Aj ona ho pochválila. Asi sa nikdy nedozvie, že v ten večer sa jeho triedna učiteľka modlila za celú triedu a hovorila: „Chválim ťa, Bože, za mojich žiakov. Ďakujem za tento školský rok.“  
Keď sa po škole deti rozbehli s vysvedčeniami domov, učitelia mali ešte záverečné stretnutie. Riaditeľ ich nezabudol pochváliť: „Aj tento školský rok ste odviedli kus dobrej práce. Ďakujem vám.“ A možno, to už neviem isto, si aj on v duchu povedal, „Chvála Bohu za taký učiteľský kolektív.“ 
Vysvedčenie-Prez od používateľa DKU DCZA

Chvála

 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o príbehu, zvlášť sa sústreďte na to, komu sa v súvislosti s Marekovým vysvedčením dostalo pochvaly a za čo. (SN_05)
Jedno vysvedčenie, a toľko chvály. Pochvala sa ušla Markovi, mamine, učiteľom… A Pánu Bohu. Dospeláci vedia, že vysvedčenie nie je ocenením žiaka. Pre tvoj i Markov úspech sa namáhali mnohí. A Pán Boh im pomáhal.

Poďakovanie

 • TIP: Nasleduje druhá doplňovačka, písmená nápovedy sú tie isté, nezmenil sa ani počet znakov, len písmeno V sa nám presťahovalo. Ak je pre deti ťažké slovo uhádnuť, môžete im pomôcť otázkou: „Čo mal Marek urobiť, keď dostal vysvedčenie? Čo mal urobiť, keď ho mama pochválila?“ (SN_06-07)
Slovo vysvedčenie má toľko isto písmen, ako slovo poďakovanie. A štyri písmená sú dokonca spoločné. To je dobre, pripomína nám to potreba poďakovať. Za čo? 
- Pani učiteľke za trpezlivosť, s akou učí svojich žiakov. Vaši učitelia vás majú radi. Práve preto sú niekedy prísni a veľa od vás žiadajú. Pretože im na vás záleží.
- Rodičom za podporu, pomoc, povzbudzovanie. Spomeň si, koľkokrát ti pomáhali s úlohami. A neraz ťa možno aj naháňali, to vtedy, keď sa ti do učenia moc nechcelo, alebo ti to trvalo nekonečne dlho… Bez nich by tvoje vysvedčenie vyzeralo úplne inak.
- Ježišovi za to, že robí pre nás to, čo hovorí v dnešnom evanjeliu. Hovorí, že sú veci, ktoré Boh skryl pred múdrymi a obozretnými, a zjavil, dal ich spoznať, maličkým. Dnes ďakujeme Ježišovi za to, že mu záleží na všetkých, nie len na tých najlepších a najšikovnejších… Ježiš tiež hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení, a ja vás posilním.“ Chvála Bohu za to, že to naozaj robí. Každú noc, vždy po namáhavom a únavnom dni, ti dal spánok v bezpečí tvojej rodiny, aby ťa posilnil. A každý týždeň ti dal nedeľu, aby si nabral sily do nového týždňa.
 • TIP: Deti môžu navrhnúť spôsoby, ako poďakovať učiteľke, rodičom, Bohu… 
Ako poďakujeme? Pani učiteľke kvetom, rodičom objatím. A Pánu Bohu svätom omšou a spevom. 

Te Deum

 • TIP: Tu môžete, ak ho budete spievať alebo recitovať, priblížiť chválospev Teba, Bože, chválime. SN_08.
Na túto príležitosť máme slávnostný spev, chválospev, ktorý začína slovami: „Teba, Bože, chválime“.
 • SN_09.
Chválime ho tak, ako to robia v nebi anjeli, apoštoli, proroci, mučeníci a všetci svätí. A ako to robia kresťania po celom svete. 
 • SN_10.
Nespomíname v ňom vysvedčenie, ani všetky veci, ktoré Boh pre nás urobil. Spomenieme to najdôležitejšie: že Boh sa stal človekom, že Ježiš nás vykúpil, vyhral nad smrťou a otvoril bránu do neba.

Modlitba

 • SN_11. Na záver môžete pripojiť modlitbu, inšpirovanú textom hymnu:
Pane, pomáhaj svojim služobníkom, ktorých si vykúpil predrahou krvou. Pripočítaj nás ku svojim svätým vo večnej sláve. Amen

 • PRACOVNÝ LIST: Deti môžu doma vyrobiť vlastné vysvedčenie pre osoby podľa vlastného výberu. Nebudú však dávať známky, ale napíšu, za čo chcú poďakovať. (SN_12).
 • TIP: Pri svätej omši Te Deum sa po svätom prijímaní „spieva hymnus Teba, Bože, chválime (nie pieseň JKS 525) a po hymne je modlitba po prijímaní a slávnostné požehnanie“ (Direktórium 2023, s. 228). Direktórium hovorí o hymne zrejme preto, že „veriaci, ktorý na poďakovanie recituje hymnus Teba, Bože, chválime, získa čiastočné odpustky“ (Modlitebník, s. 17-17). Na druhej strane udržať pozornosť 200 detí pre speve hymnu je pomerne náročná úloha. Môže však pomôcť: 1. Text, ktorý je k dispozícii pre všetkých (SN_13-13); 2. skrátená verzia (por. Modlitebník, s. ), 3. recitovanie namiesto spevu; 4. recitovanie po skupinách, napr. triedy, ročníky, učitelia a podobne (viď návrh).
Všetci: Teba, Bože, chválime, * teba, Pane, velebíme, teba, večný Otče, * uctieva celá zem.

Anjeli (1 sk.): Tebe všetci anjeli, * tebe nebesia i všetky mocnosti, tebe cherubíni a serafíni * bez prestania prespevujú: Svätý, * svätý, * svätý * Pán, Boh zástupov. 

Všetci: Plné sú nebo i zem * tvojej veleby a slávy.

Apoštoli (2): Teba oslavuje * slávny zbor apoštolov; 

Proroci (3): teba velebí * veľký počet prorokov;

Mučeníci (4): teba chváli * vznešený zástup mučeníkov;

Všetci: teba oslavuje * svätá Cirkev po celej zemi, teba, Otče, * nesmierne velebného, i tvojho milovaného, * pravého a jediného Syna, aj Ducha Svätého, * Tešiteľa nášho.

Učitelia: Kriste, * ty si kráľ slávy. Ty si Otcov Syn * od večnosti. Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, * stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. Ty si zvíťazil nad smrťou * a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo. Ty sedíš po pravici Boha * v sláve svojho Otca. Veríme, * že ako sudca ešte raz prídeš.

Všetci: Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, * ktorých si vykúpil predrahou krvou. Pripočítaj nás ku svojim svätým * vo večnej sláve.

Pracovný list

Vyber si niekoho, komu vystavíš vysvedčenie. No namiesto predmetov a známok napíš, za čo mu chceš poďakovať.

Obrázky a foto

 • https://www.canva.com
 • https://www.pixabay.com
 • https://www.qumran2.net
-jm-