Katechéza / S modlitbou ruženca kráčam za Ježišom

Katechéza k modlitbe posvätného ruženca

 • Kľúčové slová: modlitba, ruženec
 • Cieľová skupina: ZŠ 2. – 9. ročník
 • Čas: 20 – 30 minút
 • Cieľ: Dieťa rozumie výrazu ruženec, osvojuje si návyk modlitby posvätného ruženca.
 • Pomôcky: ružence, pracovný list (PDF), snímka v prezentácii (PDF, PPTX)
Katechéza
 • Deťom rozdáme ružence, aby si ich mohli prezrieť. Rozprávame sa o predmete, ktorý držia v rukách.
Deti, viete čo držíte v rukách? Kto z vás to pozná? Načo to slúži?
 • Zhodnotíme a doplníme odpovede detí.
Tento predmet sa volá ruženec. Slúži ako pomôcka pri modlitbe posvätného ruženca, na ktorý sa viac sústreďujeme v mesiaci október. Viete ale ako modlitba ruženca vznikla?
 • Primerane skupine prerozprávame históriu modlitby posvätného ruženca (text upravený podľa www.dmc.sk):
V 12. storočí žil mladý kňaz Dominik Guzmán (1170-1221). Bol pohnutý problémami doby, herézami i utrpením jednoduchého ľudu. Podľa legendy sa mu vo sne zjavila Panna Mária, dala mu reťaz s guľôčkami, pomocou ktorej mal recitovať ruženec. Prisľúbila mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí bludy a utrpenie.

Ruženec ale vznikol dávno pred Dominikom. V prvých storočiach sa mnísi modlievali žalmy. Lenže niektorí nevedeli čítať alebo nemali Knihu žalmov, pretože knihy boli veľmi drahé. A tak sa namiesto stopäťdesiatich žalmov modlili stopäťdesiat krát modlitbu Otčenáš. Pri počítaní si pomáhali prekladaním malých kamienkov z jednej kôpky na druhú. Neskôr kamienky nahradili guľôčkami zavesenými na šnúrke.

Neskôr Dominik Pruský kartuzián z Kolína vytvoril Mariánsky žaltár, ktorý tvorila päťdesiat krát recitovaná modlitba Zdravas Mária, spojená s úryvkami z evanjelia. Žaltár dostal meno Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie, modlitba bola ako ruže (preto ruženec) pre Máriu.

V šestnástom storočí dominikán Alberto de Castello ruženec zjednodušil a vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečnú podobu dostal ruženec za pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho zaviedol do celej Cirkvi.

Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 bola pridaná modlitba, ktorú dala Panna Mária pri svojom zjavení vo Fatime trom pastierikom „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy…“ a pápež Ján Pavol II. pridal desiatky Ruženca svetla.

Keď sa pozrieme spätne zistíme, že sv. Dominik túto modlitbu pravdepodobne vôbec nepoznal. Jej šírenie sa síce spája s rehoľou dominikánov, ktorú sv. Dominik založil, ale šíri sa až od čias Alaina de la Roche, ktorý žil v 15. storočí. Konečnú podobu ruženec dostáva v druhej polovici 16. storočia.

Pri modlitbe posvätného ruženca opakujeme modlitbu Zdravas Mária a do jej stredu vkladáme uvažovanie nad niektorou udalosťou z Ježišovho života. Takto smerujeme cez Máriu k Ježišovi.

Udalosti nazývame aj tajomstvá a sú rozdelené do štyroch skupín:
 • Radostný ruženec hovorí o udalostiach Ježišovho detstva.
 • V Ruženci svetla zasa uvažujeme o udalostiach z verejného účinkovania Ježiša.
 • Bolestný ruženec približuje udalosti umučenia a ukrižovania Ježiša.
 • A Slávnostný ruženec hovorí o udalostiach po Ježišovom zmŕtvychvstaní.
A prečo je práve október mesiacom modlitby ruženca? V októbri slávime spomienku ružencovej Panny Márie.
 • Na priblíženie spomienky Ružencovej Panny Márie prerozprávame príbeh o bitke pri Lepante:
Spomienka Ružencovej Panny Márie má pôvod v 16. stor. a súvisí s námornou bitkou pri Lepante. V tomto období Európu ohrozovali Turci. Pápež Pius V. vyzýval ľudí k modlitbe posvätného ruženca. Aj on s kardinálmi sa v bazilike Santa Mária Maggiore v Ríme modlil za víťazstvo. Neskôr počas dňa vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. A naozaj, správa o víťazstve prišla, aj keď až neskôr. Pápež teda nariadil sláviť 7. október ako spomienku na Ružencovú Pannu Máriu.

Sv. Ján Pavol II. povedal: „Modliť sa ruženec, znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a Panny Márie.“ A aj Panna Mária vo Fatime nás prosí „Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“ Preto sa aj my budeme počas tohto mesiaca modliť túto modlitbu. Naše ťažkosti zveríme cez Máriu Ježišovi. Vždy pred modlitbou si dáme úmysel na ktorý sa modlíme, napr. spoločný – za mier vo svete a súkromné – za seba, za rodičov, za starkých, za hladujúcich, za chorých, za ľudí bez domova...
 • Deti dostanú pracovný list, z jednej strany sú obrázky tajomstiev, z druhej strany text. Úloha – každý deň si vybrať jeden desiatok, pomodliť sa ho a obrázok vymaľovať. Spolu s deťmi sa pomodlíme jeden desiatok, pričom im pritom vysvetlíme aj spôsob modlitby.
 • Pri modlitbe si môžeme pomôcť obrázkom v prezentácii SN_1