Prvopiatkové katechézy / I. Poďte ku mne všetci

Prvopiatkové katechézy pre dospelých

 • Charakteristika: Katechéza o základných východiskách úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V prvej časti charakterizujeme spiritualitu Najsvätejšieho Srdca ako odpoveď na bremeno morálneho rigorizmu, prameniaceho z Jansenizmu. V druhej sa zameriame na emocionálny rozmer Kristovej i našej lásky. Napokon, na podklade kolekty Slávnosti Najsvätejšieho Srdca krátko predstavíme základné okruhy spirituality: uctievať, pripomínať a čerpať. K nim sa neskôr vrátime v ďalších katechézach. Materiál možno využiť pri katechéze dospelých v menšej skupine, prípadne ako inšpiráciu pre prvopiatkovú homíliu.
 • Kľúčové slová: Srdce Ježišovo, Jansenizmus, emócie, city, láska
 • Na stiahnutie: 
 • Liturgické texty: Evanjelium Mt 11,25-30 (LV 763/1), kolekta Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (RM 522/1).

Postup pre katechézu v malej skupine

1. Uvedenie a modlitba

 • Unavení z námahy (SN_02). Účastníci dokončujú vety „Namáham sa s…“ a „Som unavený z…“. Návrhy zapisujeme, pretože ich o chvíľu použijeme pri modlitbe a budeme s nimi ďalej pracovať. Preto je dôležité, aby účastníci pomenovali skutočné námahy a zdroje únavy, hoci nemusia ísť takpovediac do hĺbky a až na koreň veci. Ak je skupina menšia a účastníci sa poznajú, animátor si môže poznačiť aj mená. Ak sa účastníci nepoznajú, môžeme aktivitu spojiť aj s ich predstavením (Volám sa…, namáham sa s… a som unavený z…“).
 • Modlitba. Animátor zhrnie návrhy prítomných do modlitby. Ak je skupina veľká, vymenuje ich námahy a ťažkosti len všeobecne, ak je účastníkov menej a je to vhodné, môže byť v tomto zmysle modlitba osobnejšia. Treba však pamätať na to, aby nebola príliš dlhá. Postačí pár slov, napríklad: „Pane, prosíme o požehnanie pre Michala, ktorý sa namáha s …, Elenu, ktorá je unavená z…“ a podobne.

2. Evanjelium

 • Prečítame evanjeliovú stať Mt 11,25-30 (SN_03).

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

3. Katechéza

 • Ticho a zdieľanie (SN_04). Po chvíľke ticha, v ktorom účastníci uvažujú nad predneseným Božím slovom, sa môžu podeliť o to, ktoré z Ježišových slov v nich vyvolávajú pozitívne emócie. Prečítajú  len slová, nijako ich nekomentujú ani nevysvetľujú. Animátor napokon uzavrie:

Evanjelium ktoré sme práve počuli je skutočne evanjeliom, radostnou zvesťou pre nás. Veď Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ A keď hovorí „všetci“, má na mysli naozaj všetkých. Myslí pri tom aj na teba, tvoje námahy a bremená. 

 • Obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (SN_05). Potom animátor poukáže na obraz Najsvätejšieho Srdca, môže využiť fotografiu vitráže z prezentácie. Môžu povedať, kde všade sa už stretli s obrazom či sochou s týmto motívom, čím nepravdepodobnejšie miesta, tým lepšie. Napríklad v niektorých chotárnych či lesných kaplnkách ich môžete niekedy napočítať aj desať :-). Diskutujte o tom, prečo je (bol v minulosti) obraz Najsvätejšieho Srdca taký populárny.
 • Spojenie s evanjeliom (SN_06). Účastníci priradia do bublín na obraze Ježišove slová, každá časť do inej bubliny. (a. Som tichý a pokorný srdcom. b. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. c. Ja vás posilním.)

 • Vlastná katechéza. Nasleduje vlastný text katechézy.

4. Modlitba

 • Stretnutie ukončíme modlitbou (SN_07) kolekty zo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (RM 522/1).

Všemohúci Bože, oslavujeme Srdce tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám; daj, prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Katechéza alebo inšpirácia pre homíliu

Úvod

Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Sochy, obrazy, vitráže. Nájdeme ich prakticky v každom katolíckom kostole či kaplnke. A samozrejme v domoch veriacich, presnejšie prevažne v tých starších domoch u  starších veriacich. Obrazy Najsvätejšieho Ježišovho srdca boli kedysi v každej domácnosti takou samozrejmou súčasťou, že ich môžete vidieť dokonca aj v dreveničkách v skanzenoch.

Čím to je, že bola úcta k Božskému srdcu svojho času tak populárna? Niekto by možno povedal, že hlavne vďaka prisľúbeniam, ktoré dal Pán svetu prostredníctvom svätej Margity. Tie bezpochyby pridali tejto forme ľudovej zbožnosti na popularite. Ale jej základom je evanjelium, skutočne dobrá, radostná správa pre všetkých. Ježiš ju vyjadril slovami: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním!“

Jansenizmus

Spiritualita Najsvätejšieho Srdca bola totiž svojho času skutočným evanjeliom pre kresťanov, gniavených mravným rigorizmom Jansenizmu. Jansenizmus bol teologický smer v 16. až 18. storočí, ktorý v morálnej oblasti kládol na veriacich prakticky neúnosné bremená nekonečným zdôrazňovaním hriechov a hriešnosti. Veriaci sa napríklad báli pristúpiť ku svätému prijímaniu. A tak mnohí zbytočne žili bez sviatostnej milosti a v strachu z Boha – policajta, ktorý striehne na každé zlyhanie. Jansenisti sa síce hlásili ku Katolíckej cirkvi, ale Cirkev videla, že ich učenie katolícke nie je. Už v roku 1653 odsúdil ich učenie pápež Inocent X. a v roku 1713 Klement IX. Napriek tomu sa ich myšlienky a postoje stále viac šírili medzi duchovnými i celým Božím ľudom.

A do tejto situácie, keď sa mnohým veriacim v kostole namiesto posily a povzbudenia dostávalo len káranie, prísnosť a hrozby, Boh vzbudil svätcov ako František Saleský, Ján Eudes, Jana de Chantal a Margita Mária Alacoque. Tí veriacim pripomenuli, že Boh nie je len spravodlivý a prísny, ale aj (a predovšetkým) milujúci.

Ľudia, ktorí žili v nekonečnom strachu z pekla, tak počuli evanjelium, radostnú zvesť, že Boh má aj ľudské srdce: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“

Spiritualita Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sme hriešni. Sme pokrivení v dôsledku dedičnej viny. Peklo existuje a je strašné. To všetko je samozrejme pravda a nemá zmysel pred tým zatvárať oči. Ale nie je to pravda úplná. Sú to jednotlivé kamienky vo veľkolepej Božej mozaike. Spiritualita Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pridáva k nim ďalšie a spoluvytvára tak obraz kresťanského života.

Keď hovoríme o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu, máme na mysli hlavne to, čo srdce symbolizuje. Uctievame v ňom lásku Krista k nám. Pretože Ježiš nás miluje ako Boh i ako človek. Veď on je pravý Boh a skutočný človek.

Ježišova láska, ako to pripomína pápež Pius XII., „nebola len spirituálna… Neobsahuje len lásku Božskú, ale sa rozširuje aj na pocity ľudského cítenia.“ (Pius XII., Haurietis aquas, 38.)

Čisto spirituálna láska je úkonom vôle a rozumu, nezaťažená emóciami. Ale k nám ľuďom emócie patria. Niekedy vzletné, inokedy temné. Niekedy nám pomáhajú, inokedy nás brzdia. Alebo dokonca akoby ťahajú k hriechu. Sú naším požehnaním i trápením a dokážu s nami poriadne zamávať. Jansenizmus, či presnejšie to, čo na jeho podhubí vyrástlo, by ich z obavy pred hriechom najradšej ignoroval alebo tvrdo potláčal. Ale my ich máme. A ľudia, ktorí sa zbavia emócií nie sú lepší. Sú „len“ neľudskí.

Naproti tomu Spiritualita Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ukazuje Ježiša, ktorý ľudský je. So všetkým, čo k tomu patrí. Aj s emóciami. Ježiš sa teší, je nežný, láskavý. Ale je aj hladný a nervózny, cíti hnev, prežíva smútok a osamelosť, má strach… A napriek tomu je svätý. Čítame evanjeliá, všímame si Ježiša, jeho prežívanie a správanie, a učíme sa od neho ako byť svätí aj s našimi emóciami. Ako milovať ako ľudia.

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“

Neodhadzujeme jarmo našich pocitov, nemrzačíme svoje človečenstvo, nezbavujeme sa svojich emócií. Slovenčina je v tomto pozoruhodne presná, človek bez citov je človek bezcitný. Miesto toho sa učíme od Ježiša, skutočného človeka so skutočnými emóciami. 

Samozrejme, že sú aj veci, čo už nie sú v našich silách, pretože my i s našimi pocitmi sme, na rozdiel od Ježiša a jeho emócií, pokrivení dedičnou vinou. Tam, kde naše sily nestačia, prosíme o Ježišov božský zásah: „Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca.“

Kolekta Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Podstatu spirituality Najsvätejšieho Srdca Ježišovho veľmi pekne vystihuje dnešná modlitba dňa:

Všemohúci Bože, oslavujeme Srdce tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám; daj, prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Naša téma je tu zhrnutá do troch slovies:

 1. oslavovať - oslavujeme Srdce Božieho Syna, prejavujeme úctu jeho láske, ktorá je Božská i ľudská;
 2. pripomínať - pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám, teda všímame si Ježiša, ktorý je skutočným človekom a učíme sa od neho;
 3. čerpať - čerpáme od neho prehojné milosti zvlášť tam, kde naše sily už nestačia.

Záver

Kedysi bol obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v každej domácnosti. Veriaci mali každý deň pred očami Krista, ktorý ľavou rukou ukazuje na svoje srdce akoby tým ľuďom, zmoreným ťažkým životom i vlastnými pochybnosťami hovoril: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení.“ Koľko krát pokľakli pred tým obrazom, sklonili hlavy pri modlitbe? A potom pozreli hore a všimli si jeho pravú ruku, ktorá im žehná a akoby hovorí: „Ja vás posilním!“  Neurobil ich necitlivými voči bolesti. Možno ani nezmenšil ich trápenia. Urobil ich silnejšími.

Svet sa zmenil a mnohé dnešné ťažkosti a trápenia sú úplne iné, než boli trápenia našich predkov. Iné, ale nie menšie. No Ježiš je ten istý, pravý Boh a skutočný človek, ktorý je riešením aj pre nás.

„Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca.“


■ JM ■ 2023

I. Poďte...-Prez od používateľa DKU DCZA

Obrázky

 • Sacred Heart at the centre of a rose window, Parish of the Immaculate Conception, São Paulo, Brazil, https://commons.wikimedia.org.